Lidstaten gegevens

Op deze kaart ziet u Leader+ in de Europese Unie. Wanneer u op de vlag van een lidstaat klikt, krijgt u toegang tot diverse informatie. Per land krijgt u een fiche met een overzicht van Leader+ op nationaal niveau, waaronder de datum waarop het programma werd gelanceerd; de voornaamste betrokken instellingen; de gekozen thema’s; de financiering; de invloed van Leader+ tot op vandaag en de nationale contactgegevens.

Er is ook een kaart met meer informatie over de afzonderlijke PG’s binnen een bepaalde regio. U kunt tevens meer gegevens opvragen over een PG aan de hand van de koppeling naar de PG-databank. Verder worden voor elke lidstaat ook gegevens over het nationale programma en de uitvoering ervan weergegeven.

Het communautaire initiatief Leader+ wordt niet toegepast in de tien nieuwe lidstaten. Het is echter wel mogelijk om een maatregel van het Leader+-type in te voeren, die voor de periode 2004-2006 gefinancierd wordt onder toezicht van het EOGFL (Europese oriëntatie- en garantiefonds van de landbouw) en die deel uitmaakt van de structuurfondsen.

Dit initiatief is enkel bestemd voor regio's die onder doelstelling 1 vallen. Cyprus komt dus niet in aanmerking. Zes nieuwe lidstaten (Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen en Polen) hebben ervoor gekozen om een op Leader+ gebaseerde maatregel uit te voeren, waarbij alle principes van de Leader-methode aan bod komen, behalve netwerkvorming. Enkele van deze lidstaten werkten op eigen initiatief een nationaal netwerk uit.

Slowakije en Slovenië bieden gemeenschapsprogramma's voor plattelandsontwikkeling die de Leader-principes gedeeltelijk respecteren, en dit zonder financiering van Leader. Cyprus biedt belanghebbenden op het vlak van plattelandsontwikkeling enkele activiteiten om vaardigheden te verwerven met het oog op de latere programmaperiode. In Malta worden dergelijke activiteiten niet georganiseerd.

Wat de op Leader+ gebaseerde maatregelen betreft, kan hoofdzakelijk steun worden geboden aan twee soorten activiteiten: het verwerven van vaardigheden om de plattelandsgemeenschappen voor te bereiden op de ontwikkeling en uitvoering van lokale plattelandsontwikkelingsstrategieën; de uitvoering van gebiedsgebonden, geïntegreerde en experimentele plattelandsontwikkelingsstrategieën die door lokale actiegroepen (LAG's) worden voorbereid.

De LAG's kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan interterritoriale en transnationale samenwerkingsacties en krijgen toegang tot de Europese Waarnemingspost van plattelandsgebieden. Ze stellen lokale ontwikkelingsstrategieën op die focussen op één of verschillende door de Europese Commissie bepaalde prioriteitsthema's.