Liikmesriikide andmed

Siin on toodud kaart, mis kajastab Leader+ kogu Euroopa Liidus. Liikmesriigi lipul klõpsates avaneb teil ligipääs mitmesugusele infole. Iga riigi kohta on toodud kokkuvõte Leader+ kohta siseriiklikul tasemel, nimelt: programmi käivitumiskuupäev; peamised kaasatud institutsioonid; valitud teemad; finantseerimine; Leader+ mõju selleks hetkeks ning vajalikud siseriiklikud kontaktandmed.

Samuti on olemas kaart, millele on kantud andmed iga LAGi kohta antud regioonis. Praegu saate hankida teatava LAGi kohta andmeid, kasutades linki LAG andmebaasi. Samuti on antud täpsemat infot iga liikmesriigi siseriiklike programmide ja nende ellurakendamise kohta.

Ühenduse algatus Leader+ ei ole käivitunud kümnes uues liikmesriigis. Selle asemel on seal võimalus rakendada Leader+ tüüpi meedet, mida finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi arendusrahastu poolt aastail 2004–2006 ja mis moodustab osa struktuurifondide programmist.

See võimalus on ainult eesmärgi 1 piirkondadel; järelikult jääb Küpros tervikuna välja. Kuus uut liikmesriiki (Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu ja Poola) on soovinud rakendada Leader+ tüüpi meedet, mis hõlmab kõiki Leader meetodi põhimõtteid peale võrgustike loomise. Mõned neist liikmesriikidest on rajanud omal algatusel siseriikliku võrgustiku.

Lisaks rahastamisele Leader summadest on Slovaki Vabariigis ja Sloveenias kohalike omavalitsuste maaelu arengu programmid, mis osaliselt järgivad ka Leader põhimõtteid. Küpros pakub maapiirkondade huvirühmadele teatavaid oskuste omandamise tegevusi tulevaseks programmiperioodiks valmistumisel. Maltal sellised skeemid puuduvad.

Leader+ tüüpi meetmest eraldatakse toetust põhiliselt kaht liiki tegevustele: oskuste omandamine maapiirkondade omavalitsuste ettevalmistamiseks kohalike maaelu arendamise strateegiate väljatöötamiseks ja rakendamiseks; ning kohalike tegevusgruppide poolt koostatud katseliste territooriumi hõlmavate integreeritud maaelu arengustrateegiate rakendamine.

Kohalikud tegevusgrupid võivad vastata territooriumide- ja riikidevahelistes koostöötegevustes osalemise tingimustele ning omavad ligipääsu Euroopa maapiirkondade vaatluskeskusele. Nad koostavad kohalikke arengustrateegiaid, mis keskenduvad ühele või mitmele EL Komisjoni kehtestatud prioriteetsele teemale.