Informace o členských státech

Zde je mapa iniciativy Leader+ v Evropské unii. Klepnutím na vlajku příslušného členského státu získáte přístup k celé řadě informací. V profilu zemí je uvedeno shrnutí hlavních údajů o iniciativě Leader+ na národní úrovni včetně dne, kdy byl program zahájen, příslušných hlavních institucí, vybraných témat, financování, dosavadního dopadu iniciativy Leader+ a důležitých národních kontaktů.

Je zde také mapa s podrobnými informacemi o jednotlivých MAS v daném regionu. V tomto bodě rovněž můžete získat více informací o dané MSP, použijete-li odkaz na databázi MAS. Kromě toho zde naleznete podrobné údaje o národních programech a jejich provádění v každém členském státě.

Iniciativa Společenství Leader+ není realizována v deseti nových členských státech. Namísto toho existuje možnost zavést opatření typu Leader+, které v období let 2004-2006 financuje orientační sekce EZOZF a které je součástí tvorby a realizace programů strukturálních fondů.

Příležitost je nabízena pouze pro regiony Cíle 1; v důsledku toho je vyloučeno celé území Kypru. Šest nových členských států (Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Polsko), které se rozhodly zavést typová opatření Leader+, s výjimkou vytvoření sítí, zahrnuly veškeré zásady postupů Leader. Některé z těchto členských států vybudovaly národní síť ze své vlastní iniciativy.

Mimo rámec financování Leader Slovenská republika a Slovinsko disponují podobnými programy Společenství týkající se rozvoje venkova, které částečně respektují zásady Leader. Kypr nabízí několik aktivit „nabytí schopností“ pro akcionáře na venkově s ohledem na přípravu budoucího programovacího období. Malta nemá takovýto projekt k dispozici.

V rámci typového opatření Leader+ je možné poskytovat podporu zejména dvěma typům aktivit: nabytí schopností směřujících k přípravě společenství venkova na koncipování a zavádění místních strategií rozvoje venkova; zavádění integrovaných strategií teritoriálního rozvoje venkova - pilotní povahy, jež připravují místní akční skupiny (MAS).

MAS mají právo účastnit se aktivit spolupráce na mezi-územní a nadnárodní úrovni a byl jim umožněn přístup do evropské agentury pro sledování venkova. Koncipují strategie místního rozvoje, které se zaměřují na jeden či více prioritních témat stanovených Komisí EU