Inledning

I Leader I började man tänka i nya banor i landsbygdsutvecklingspolitiken. Utgångspunkten var ett visst geografiskt avgränsat område, inom vilket man anlade ett helhetsperspektiv på de åtgärder som vidtas. Dessutom skulle befolkningens delaktighet stå i centrum. I Leader II tillämpades dessa metoder mer generellt, samtidigt som det betonades att projekten skulle vara innovativa. Av detta följer att Leader+ kommer att ha kvar karaktären av en försöksverksamhet där man utifrån nya infallsvinklar prövar sig fram i ett integrerat och varaktigt utvecklingsarbete vars syfte är att påverka, komplettera eller förstärka landsbygdsutvecklingspolitiken i hela gemenskapen.

Förutom tekniskt stöd finns det tre inriktningar i Leader+:

 miljoner euroAndel (%)
1. Stöd för integrerade lokala utvecklingsstrategier av pilotkaraktär, utformade utifrån ett underifrån-perspektiv 4.377,6 86,75
2. Stöd för samarbete mellan olika landsbygdsområden 504,8 10,00
3. Samarbete i nätverk 68,7 1,36
Tekniskt stöd 95,4 1,89

Punkt 1 genomförs av lokala aktionsgrupper (LAG) som har valts ut med full insyn och utifrån de kriterier som fastställts för programmen. Områdena måste ha en landsbygdskaraktär och vara homogena i fysiskt, ekonomiskt och socialt avseende. Utvecklingsplanerna måste präglas av en helhetssyn, och de måste också vara innovativa. I partnerskapen måste minst 50 % av deltagarna vara företrädare för de ekonomiska och sociala sektorerna i samhället.

Åtgärd två: Stöd för samarbete mellan landsbygdsområden
Åtgärd 2 gäller för landsbygdsområden som utvalts under åtgärd 1 (integrerade strategier för utveckling av landsbygdsområden) och genomförs under ansvar av en samordnande LAG-grupp. Det uttryckliga syftet är att uppmuntra och stödja samarbete mellan landsbygdsområden, och förutser att samarbete sker mellan regioner inom ett och samma medlemsland (mellanregionalt samarbete) och mellan åtminstone två medlemsländer (transnationellt samarbete). Samarbete med länder utanför EU är också möjligt.

Åtgärd tre: Nätverksarbete
I varje medlemsland finns ett nationellt nätverk som ska samla in, analysera och sprida information på nationell nivå om bästa metoder; organisera utbytet av erfarenhet och kunskap; samt erbjuda tekniskt stöd till samarbete (som ovan). Aktivt deltagande i nätverket är obligatoriskt för Leader+ lokala aktionsgrupper.

Kommissionen kommer att prioritera följande områden:

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjerna för gemenskapsinitiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) 2000/C 139/05

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]