Ievads

Leader I iezīmēja sākumu jaunai pieejai Lauku Attīstības politikai, kuru raksturo teritoriālisms, integrācija un līdzdalība, un Leader II panāca, ka Leader I pieeja tiek izvērsta plašākai lietošanai ar uzsvaru uz projekta novatoriskiem aspektiem, savukārt Leader+ turpina šo lomu kā laboratorija, kuras mērķis ir veicināt jaunu pieeju izveidi un pārbaudi, tiecoties uz integrētu un ilgtspējīgu attīstību, kas ietekmēs, pabeigs un/vai uzlabos Lauku Attīstības politiku ES.

Leader+ vēl bez tehniskās palīdzības ir strukturēts ap trīs rīcībām.

 EUR miljonosDaļa (%)
Rīcība 1: Atbalsts integrētām teritoriālās attīstības stratēģijām izmēģinājuma līmenī, balstoties uz pieeju “no apakšas uz augšu” 4.377,6 86,75
Rīcība 2: Atbalsts sadarbībai starp lauku teritorijām 504,8 10,00
Rīcība 3: Savstarpējās sadarbības veidošana 68,7 1,36
Tehniskā palīdzība 95,4 1,89

Pirmās rīcības īstenošana notiek caur vietējām rīcības grupām (VRG), kas atlasītas atklātā veidā saskaņā ar programmās izstrādātajiem kritērijiem. Šie kritēriji var būt teritoriju lauku daba, to vienveidība fiziskajās, ekonomiskajās un sociālajās jomās, kā arī integrētie un novatoriskie attīstības plāni. Ekonomisko un sociālo partneru un savienību daļai ir jābūt vismaz 50% no vietējās partnerības, un jāņem vērā arī šīs partnerības nozīmība un efektivitāte.

Otrā rīcība: Atbalsts sadarbībai starp lauku teritorijām
2. rīcība attiecas uz lauku teritorijām, kuras ir atlasītas 1. rīcības ietvaros (integrētās lauku attīstības stratēģijas), un tās īstenošana ir koordinējošās VRG atbildība. Tā sniedz tiešu atbalstu un ierosmi sadarbībai starp lauku teritorijām un pārrauga sadarbības aktivitātes starp reģioniem vienā dalībvalstī (starpteritoriālā sadarbība) un starp vismaz divām dalībvalstīm (starpnacionālā sadarbība). Sadarbība ir iespējama arī starp valstīm, kas nav ES dalībvalstis.

Trešā rīcība: Savstarpējās sadarbības veidošana
Katrā dalībvalstī pastāv Nacionālā tīkla vienība, kuras uzdevums ir: valsts līmenī apkopot, analizēt un izplatīt informāciju par labām praksēm, organizēt pieredzes un tehnoloģiskās kompetences apmaiņu un sniegt tehnisko palīdzību sadarbībai (kā minēts iepriekš). Vietējām Leader+ rīcības grupām piedalīšanās tīklā ir obligāta.

Komisijas izstrādātās prioritārās tēmas ir sekojošas:

Komisijas 2000. gada 14. aprīļa paziņojums par vadlīniju izstrādi Komisijas lauku attīstības iniciatīvai (Leader+) 2000/C 139/05

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]