Johdanto

Leader I merkitsi uuden paikallisuuteen, yhteistyöhön ja osallistumiseen perustuvan lähestymistavan käyttöönottoa maaseudun kehittämispolitiikassa. Leader II vakiinnutti Leader I-lähestymistavan korostaen hankkeiden innovatiivisuutta. Leader+ jatkaa laboratoriona, jonka tavoitteena on luoda ja testata yhdennettyä ja kestävää kehitystä koskevia uusia lähestymistapoja, jotka täydentävät ja/tai lujittavat yhteisön maaseudun kehittämispolitiikkaa ja/tai vaikuttavat siihen.

Leader+ jakautuu kolmeen ohjelmalohkoon; lisäksi myönnetään teknistä apua:

 milj. euroaosuus (%)
Ohjelmalohko 1: Tuki alueellisiin ja yhteisiin kehittämistä koskeviin pilottistrategioihin, jotka perustuvat alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan 4.377,6 86,75
Ohjelmalohko 2: Tuki maaseutualueiden väliseen yhteistyöhön 504,8 10,00
Ohjelmalohko 3: Verkottaminen 68,7 1,36
Tekninen apu 95,4 1,89

Ohjelmalohkon 1 täytäntöönpanosta vastaavat paikalliset toimintaryhmät, jotka valitaan avoimella menettelyllä ohjelmissa määriteltyjä perusteita noudattaen. Perusteisiin kuuluvat muun muassa alueiden maaseutumaisuus, niiden fyysinen, taloudellinen ja sosiaalinen yhtenäisyys sekä yhdennetyt innovatiiviset kehittämissuunnitelmat. Talous- ja yhteiskuntaelämän osapuolten ja yhdistysten osuuden on oltava vähintään 50 prosenttia paikallisten yhteistyökumppanien osuudesta.

Toiminto 2: Tukea maaseutualueitten väliseen yhteistyöhön
Toiminto 2 koskee toiminnon 1 puitteissa valittuja maaseutualueita (yhdennetyt maaseudun kehittämisstrategiat) ja toteutetaan hallinnoivan paikallisryhmän vastuulla. Se tarkoituksellisesti kannustaa ja tukee maaseutualueitten välistä yhteistyötä, ja suunnittelee yhteistyötä sekä jäsenvaltioitten sisällä (alueidenvälinen yhteistyö) että jäsenvaltioiden välillä (kansainvälinen yhteistyö). Yhteistyö on mahdollista myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Toiminto 3: Verkostoituminen
Jokaisessa jäsenvaltiossa kansallinen verkostoyksikkö toimii kerätäkseen, tulkitakseen ja levittääkseen tietoa hyväksi havaituista toimintamalleista kansallisella tasolla; järjestääkseen taitotiedon ja kokemusten vaihtoa ja tarjotakseen teknistä apua yhteistyöhön (kuten yllä). Leader+ -paikallisryhmiltä vaaditaan aktiivista osallistumista verkostotoimintaan.

Komission vahvistamat erityisen tärkeät haasteet ovat:

Komission tiedonanto, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2000, jäsenvaltioille yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta maaseudun kehittämiseksi (Leader+) (2000/C 139/05)

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]