Sissejuhatus

Kui Leader I tähistas uut lähenemist maaelu arengupoliitikale, olles piirkondlikku laadi, integreeritud ja osalust rõhutav, ning Leader II oli tunnistajaks Leader I lähenemise laialdasemale kasutuselevõtule, kus rõhuasetus oli projektide innovaatilisusel, siis Leader+ jätkab oma tegevust laborina, mille eesmärgiks on kutsuda üles looma ja katsetama uusi lähenemisi integreeritud ja säästvale arengule, mis mõjutavad, täiendavad ja/või tugevdavad ühenduse maaelu arengupoliitikat.

Leader+ hõlmab lisaks tehnilisele abile kolme meedet:

 miljonit eurotosakaal (%)
1. meede: alt–üles lähenemistel põhinevate integreeritud territoriaalsete maaelu arendamise strateegiate toetamine 4.377,6 86,75
2. meede: maapiirkondade koostöö toetamine 504,8 10,00
3. meede: võrgustike loomine 68,7 1,36
Tehniline abi 95,4 1,89

Esimest meedet rakendatakse kohalike, programmides kehtestatud kriteeriumide alusel avalikult valitavate tegevusrühmade kaudu. Valiku tegemisel arvestatakse piirkondade maalähedast olemust, nende füüsilist, majanduslikku ja sotsiaalset ühetaolisust ning integreeritud ja innovatiivseid arengukavasid. Kohalikust partnerlusest peavad vähemalt 50% moodustama majandus– ja sotsiaalpartnerid ja ühingud ning asjaomase partnerluse puhul võetakse arvesse ka selle asjakohasust ning tõhusust.

2. meede: Maapiirkondade koostöö toetamine
Teine meede on suunatud maapiirkondadele, mis on valitud 1. meetme puhul (integreeritud maaelu arendamise strateegiad) ja seda rakendatakse koordineeriva LAGi vastutaval juhtimisel. Selle raames ergutatakse ja toetatakse otseselt maapiirkondade vahelist koostööd ja nähakse ette koostööd sama liikmesriigi piirkondade (territooriumidevaheline koostöö) ning vähemalt kahe liikmesriigi vahel (riikidevaheline koostöö). Koostöö on võimalik ka Euroopa Liitu mittekuuluvate maadega.

3. meede: Võrgustike loomine
Igas liikmesriigis tegutseva siseriikliku võrgustiku ülesandeks on koguda, analüüsida ja levitada siseriiklikul tasandil informatsiooni headest kogemustest; organiseerida kogemuste ja oskusteabe vahetamist; ja pakkuda tehnilist abi koostööks (nagu eespool kirjeldatud). Aktiivne osalemine võrgustike töös on Leader+ kohalike algatusrühmade jaoks kohustuslik.

Komisjon on kehtestanud järgmised prioriteetsed teemad:

Komisjoni teatis.
Komisjoni 14. aprilli 2000. aasta teatis liikmesriikidele, millega kehtestatakse ühenduse maaelu arengu algatuse (Leader+) suunised 2000/C 139/05.

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]