Indledning

Leader I indvarslede en ny indgangsvinkel til udvikling af landdistrikter, der er baseret på geografisk afgrænsning, integration og aktiv deltagelse fra landdistrikternes side. I Leader II blev Leader I's indgangsvinkel udvidet til at omfatte flere områder med betoning af de innovative aspekter ved projekterne. Leader+ fortsætter sin rolle som et laboratorium, der tager sigte på at fremme udvikling og afprøvning af nye indgangsvinkler til en integreret og bæredygtig udvikling, der vil påvirke, supplere og/eller styrke udviklingen af landdistrikterne i Fællesskabet.

Leader+ er centreret om tre aktioner ud over teknisk bistand:

 Mio. EURAndel (%)
Aktion 1: Støtte til pilotstrategier for integreret udvikling af landdistrikter baseret på en bottom-up approach 4.377,6 86,75
Aktion 2: Støtte til samarbejde mellem landdistrikter 504,8 10,00
Aktion 3: Opbygning af netværk 68,7 1,36
Teknisk bistand 95,4 1,89

Aktion 1 gennemføres af lokale aktionsgrupper, der udvælges ved offentlige udbud, som er baseret på kriterier, der er fastlagt i programmerne. Disse kriterier omfatter krav om områdernes landlige karakter, deres ensartethed i fysisk, økonomisk og social henseende og integrerede og innovative udviklingsplaner. Arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer og foreninger skal udgøre mindst 50 % af det lokale partnerskab, og der tages også hensyn til, om dette partnerskab er relevant og effektivt.

Aktion 2: Støtte til samarbejde mellem landdistrikter
Aktion 2 gælder for de landdistrikter, der er valgt under aktion 1 (strategier for integreret udvikling af landdistrikter), og en koordinerende LAG har ansvaret for implementeringen. Den yder særlig opmuntring og støtte til samarbejde mellem landdistrikter og forudser, at der sker et samarbejde mellem regioner i det samme medlemsland (interterritorialt samarbejde) og mellem mindst to medlemslande (transnationalt samarbejde).Det er også muligt at samarbejde med lande uden for EU.

Aktion 3: Opbygning af netværk
I hvert medlemsland findes der en national netværksenhed, der: indsamler, analyserer og udbreder oplysninger på nationalt plan om god praksis, organiserer udveksling af erfaring og knowhow; og yder teknisk assistance til samarbejde (som ovenfor). Aktiv deltagelse i netværket er obligatorisk for lokale aktionsgrupper inden for rammerne af Leader+

De prioriterede temaer, som Kommissionen har fastlagt, er følgende:

Meddelelse fra Kommissionen til medlemslandene af 14. april 2000, hvori retningslinjerne for Fællesskabsinitiativet for udvikling i landdistrikterne udstikkes (Leader+) 2000/C 139/05

[PDF da de el en es fr it nl pt fi sv]