Europeisk databas med exempel på goda metoder från Leader+

(Databasen är för närvarande tillgänglig i: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Välkommen till den europeisk databas med exempel på goda metoder från Leader+. Den är ett gemensamt verktyg för att sprida information om valda exempel på genomförande av Leader+initiativ inom Europeiska unionen. Verktyget är begränsat till EU:s 15 gamla medlemsstater.

Den är ett gemensamt verktyg för att sprida information om valda exempel på genomförande av Leader+ initiativ inom Europeiska unionen. Verktyget är begränsat till EU:s 15 gamla medlemsstater.

Exemplen på goda metoder är verksamheter som stöds av lokala aktionsgrupper i Leader+.

Att samla in exempel på goda metoder på europeisk nivå är en av de uppgifter som det europeiska observationsorganet för Leader+ har. Syftet är att för en bred publik visa vad Leader+ har åstadkommit i landsbygdsområden, men man vänder sig också till alla landsbygdsutvecklare som är intresserade av att känna till hur Leader+ genomförs.

Observationsorganet för Leader+ valde först en grupp experter och tog fram en strategi och en metod för arbetet i en grupp med representanter för nationella nätverk. Med stöd av experterna insamlades och utvaldes exemplen på goda metoder på nationell nivå av både de nationella nätverksenheterna i Leader+ och de förvaltande myndigheterna. När exemplen väl hade valts stöpte experterna om dem i ett gemensamt europeiskt format.

En "god metod", i den mening som här avses, kan inbegripa inte bara enstaka projekt utan också andra typer av "pilotåtgärder", dvs. sådana som har ett speciellt strategiskt fokus eller en serie projekt som kan ses som en helhet. Således innehåller denna databas också exempel från "LAG-gruppsnivån".

De kriterier som användes för att identifiera goda metoder var nära knutna till de sju särdrag som gäller för alla Leader+ program i Europa: områdesbaserat angreppssätt, underifrån-perspektiv, partnerskap och strukturen med lokala aktionsgrupper, innovation, integrerat angreppssätt, nätverkssamarbete och samarbete mellan områden, samt lokal finansiering och ledning. Dessutom lades två "nya" europeiska kriterier till: överförbarhet och hållbarhet. Dessa fann observationsorganet vara viktiga kännetecken för goda metoder i Leader+.

För att uppnå ett "rättvist resultat", användes ett angreppssätt som skulle ta hänsyn till den tematiska mångfalden, projekttypen och den geografiska balansen i tillägg till de innehållsrelaterade kriterier som gäller för Leader. För varje medlemsstat bestämde sig observationsorganet i Leader+ för totalt mellan två och fem exempel som innehöll åtminstone några samarbetsåtgärder/projekt och var fördelade mellan de fyra teman som Leader+ har.

Denna databas är en informationskälla som ständigt växer. Nya exempel på goda metoder, som även bidrar till mångfalden i Leader+, kommer snart att läggas till genom tillämpning av samma tillvägagångssätt.

Varje faktablad innehåller tre avsnitt: "Basinformation" ger några nyttiga fakta och siffror om både åtgärden själv och den LAG-grupp som är involverad, som t.ex. den budget som anslagits, löptiden eller kontaktinformation. Avsnittet "Beskrivning" innehåller en kortfattad redogörelse för pilotåtgärdens historia liksom även annan information, inbegripet huvudaktiviteter och resultat eller problem som man stött på. Slutligen innehåller ett avsnitt "Varför" detaljerad information om orsakerna till varför en given pilotåtgärd har ansetts vara god med avseende på t.ex. överförbarhet, uthållighet, underifrån-perspektiv eller innovation.

Informationen finns tillgänglig på engelska och visas i faktabladsformat. Alla faktablad kan också visas och nedladdas i pdf-format. Du kan komma åt dessa faktablad med sökmotorn genom att använda de tillhandahållna sökkriterierna.

Nya exempel på goda metoder kommer att läggas till efter hand som de blir tillgängliga. Det planeras också att länka detta verktyg till databasen över de lokala aktionsgrupperna.

Av dessa exempel på goda metoder har också några utvalts att vara med i en publikation från observationsorganet för Leader+.