Leader+ Hyvien käytäntöjen eurooppalainen tietokanta

(Tietokanta löytyy osoitteesta: da de el en es fi fr it nl pt sv)

Tervetuloa Leader+ Hyvien käytäntöjen eurooppalainen tietokanta, jonka tarkoituksena on levittää esimerkkejä Leader+ -aloitteen hyviksi todetuista toteutustavoista Euroopan unionissa. Tämä työkalu rajoittuu 15:een laajentumista edeltävään jäsenvaltioon.

Esimerkit hyvistä toteutustavoista ovat Leader+ -aloitteen tukemien paikallisryhmien toimenpiteitä.

Hyvien toteutustapojen kerääminen eurooppalaisella tasolla on yksi Leader+ Observatory –ryhmän tehtävistä. Sen tarkoituksena on esitellä Leader+ -aloitteen saavutuksia maaseutualueilla suurelle yleisölle, mutta se on tarkoitettu myös kaikille maaseudun kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita siitä, miten Leader+ -aloitetta toteutetaan käytännössä.

Ensiksi, kansallisista verkostoasiantuntijoista koostuva Leader+ Observatory -työryhmä valitsi asiantuntijaryhmän ja kehitti strategian ja työjärjestyksen suunnitelman toteuttamiseen. Kansalliset Leader+ verkostoyksiköt keräsivät ja valikoivat esimerkit hyvistä käytännöistä asiantuntijoiden avustuksella kansallisella tasolla. Kun esimerkit oli kerättiin, asiantuntijat jakoivat ne uudelleen yhteiselle eurooppalaiselle pohjalle.

”Hyvä käytäntö” tässä yhteydessä voi sisältää yhden tai useamman hankkeen tai ”pilottitoimenpiteen”, kuten erityisen strategisen painopisteen tai hankkeiden sarjan. Tästä johtuen tämä tietokanta sisältää myös esimerkkejä paikallisryhmätasolta.

Hyvien käytäntöjen valintaperusteen olivat läheisesti yhteydessä seitsemään Leader+ perusperiaatteeseen, jotka pätevät kaikkiin Leader+ -ohjelmiin Euroopassa: alueperustainen lähestymistapa; alhaalta ylöspäin –lähestymistapa, yhteistyö ja paikallisryhmärakenne; innovaatio; verkostoituminen ja yhteistyö alueiden välillä; paikallinen rahoitus ja johtaminen. Tämän lisäksi mukaan sisällytettiin kaksi ”uutta” eurooppalaista valintaperustetta, siirrettävyys ja kestävyys. Leader+ Observatory -ryhmä koki nämä hyvien käytäntöjen tärkeiksi piirteiksi.

Asianmukaisen tuloksen saamiseksi lähestymistavassa pyrittiin kunnioittamaan temaattista erilaisuutta, erityyppisiä hankkeita ja maantieteellistä tasapainoa Leader-lähestymistavan sisällöllisten valintaperusteiden lisäksi. Jokaisen jäsenmaan Leader+ Observartory –ryhmä valitsi täten kahdesta viiteen esimerkkiä, jotka sisältäisivät ainakin muutaman yhteistyöprojektin ja heijastaisivat neljää Leader+ -teemaa.

Tämä tietokanta on jatkuvasti kasvava tietolähde. Uusia esimerkkejä Leader+ -aloitteen toteutusta rikastuttavista hyvistä käytännöistä lisätään lähiaikoina samaa valintaprosessia noudattaen.

Jokainen dokumentti sisältää kolme osaa: ”Perustietoa”, joka tarjoaa keskeisiä faktoja ja lukuja toimenpiteestä itsestään ja mukana olevasta paikallisryhmästä, kuten myönnetyn rahoituksen määrän, keston ja yhteystiedot. ”Kuvaus” tarjoaa lyhyen katsauksen pilottitoimenpiteen historiaan ja muuta tietoa kuten pääasialliset toimet, vaikutukset ja kohdatut ongelmatilanteet. Lopuksi, ”Miksi” kertoo miksi kyseistä pilottitoimenpidettä pidetään hyvänä esimerkiksi siirrettävyyden, kestävyyden, alhaalta ylöspäin –periaatteen tai innovaation kannalta.

Tieto on tarjolla englanniksi ja se näkyy tietoiskun muodossa. Kaikki tietoiskut voidaan myös saada näkyviin ja ladata pdf-muodossa. Tietoiskut saa näkyviin myös hakutoiminnolla valintakriteereitä käyttäen.

Uusia esimerkkejä hyvistä käytännöistä lisätään sitä mukaa kun niitä kertyy lisää. Tämä työkalu suunnitellaan liitettäväksi Paikallisryhmätietokantaan.

Eräät näistä hyvistä käytännöistä on valittu myös julkaistavaksi Leader+ Observatory –julkaisussa.