Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ορθών πρακτικών Leader+

(Η βάση δεδομένων διατίθεται επί του παρόντος στα:da de el en es fi fr it nl pt sv)

Καλώς ήρθατε στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων ορθών πρακτικών Leader+, το κοινό εργαλείο για τη διάδοση επιλεγμένων παραδειγμάτων εφαρμογής της πρωτοβουλίας Leader+ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εργαλείο περιορίζεται στα 15 κράτη μέλη προ της τελευταίας διεύρυνσης της ΕΕ.

Τα παραδείγματα ορθής πρακτικής είναι δραστηριότητες που υποστηρίζουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης του Leader+.

Η συλλογή παραδειγμάτων ορθής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένα από τα καθήκοντα του Παρατηρητηρίου Leader+. Στόχο έχει να προβάλει σε ένα ευρύ κοινό τα επιτεύγματα του Leader+ στις αγροτικές περιοχές, ενώ συγχρόνως απευθύνεται σε όλους τους φορείς αγροτικής ανάπτυξης που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τον τρόπο που εφαρμόζεται το Leader+.

Κατ' αρχάς, το Παρατηρητήριο Leader+ επέλεξε μια ομάδα ειδικών και πρότεινε μια στρατηγική και μια διαδικασία για την άσκηση, στους κόλπους μιας ομάδας εργασίας αποτελούμενης από εκπροσώπους εθνικών δικτύων. Με την υποστήριξη των ειδικών, τα παραδείγματα ορθής πρακτικής συνελέγησαν και επελέγησαν σε εθνικό επίπεδο τόσο από τις Μονάδες Εθνικού Δικτύου του Leader+ όσο και από τις Διαχειριστικές Αρχές. Μόλις επελέγησαν τα παραδείγματα, οι ειδικοί τα ανέπλασαν σ' ένα κοινό ευρωπαϊκό πρότυπο.

Μια “ορθή πρακτική”, με την έννοια που χρησιμοποιείται εδώ, μπορεί να περιλαμβάνει όχι μόνο μεμονωμένα έργα αλλά και άλλους τύπους “πιλοτικών δράσεων”, και συγκεκριμένα, ένα ειδικό στρατηγικό σημείο αναφοράς ή μια σειρά από έργα που θεωρούνται ως σύνολο. Συνεπώς, αυτή η βάση δεδομένων περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα από το “επίπεδο ΟΤΔ”.

Τα κριτήρια για τον εντοπισμό των ορθών πρακτικών ήταν στενά συνδεδεμένα με τα επτά χαρακτηριστικά του Leader+ που ισχύουν για όλα τα προγράμματα Leader+ στην Ευρώπη: προσέγγιση βάσει της περιοχής, προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω, εταιρική σχέση και δομή της Ομάδας Τοπικής Δράσης, καινοτομία, ολοκληρωμένη προσέγγιση, δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των περιοχών, και τοπική χρηματοδότηση και διαχείριση. Επιπλέον, προστέθηκαν δύο “νέα” ευρωπαϊκά κριτήρια: Η δυνατότητα μεταφοράς και η αειφορία. Το Παρατηρητήριο έκρινε πως αυτά είναι σημαντικά χαρακτηριστικά της ορθής πρακτικής του Leader+.

Προκειμένου να επιτευχθεί ένα “δίκαιο αποτέλεσμα”, υιοθετήθηκε μια προσέγγιση σύμφωνα με την οποία, εκτός από τα κριτήρια που σχετίζονται με το περιεχόμενο και συνδέονται με την προσέγγιση Leader, γίνεται σεβαστή η θεματική ποικιλομορφία, το είδος του έργου και η γεωγραφική ισορροπία. Έτσι, για κάθε κράτος μέλος, το Παρατηρητήριο Leader+ καθόρισε έναν συνολικό αριθμό μεταξύ δύο και πέντε παραδειγμάτων που θα περιελάμβαναν τουλάχιστον κάποιες δράσεις/έργα συνεργασίας, και θα κατανέμονταν μεταξύ των τεσσάρων θεμάτων Leader+.

Αυτή η βάση δεδομένων είναι μια πηγή πληροφοριών που μεγαλώνει συνεχώς. Νέα παραδείγματα ορθών πρακτικών που επίσης συμβάλλουν στην ποικιλομορφία του Leader+ θα προστεθούν σύντομα ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

Κάθε δελτίο στοιχείων της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τρεις ενότητες: Η ενότητα “Βασικές πληροφορίες” δίνει μερικά χρήσιμα γενικά και στατιστικά στοιχεία για την ίδια τη δράση και για τις συμμετέχουσες ΟΤΔ, όπως ο χορηγούμενος προϋπολογισμός, η διάρκεια ή τα στοιχεία επικοινωνίας. Η ενότητα “Περιγραφή” περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορία της πιλοτικής δράσης, καθώς και άλλες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων τις κύριες δράσεις της και την έκβασή της ή τα προβλήματα που ανέκυψαν. Τέλος, η ενότητα “Γιατί” αναλύει τους λόγους για τους οποίους μια συγκεκριμένη πιλοτική δράση θεωρήθηκε καλή από άποψη, π.χ. δυνατότητας μεταφοράς, αειφορίας, προσέγγισης εκ των κάτω προς τα άνω ή καινοτομίας.

Οι πληροφορίες διατίθενται στα αγγλικά και παρουσιάζεται σε μορφή δελτίου στοιχείων. Όλα τα δελτία στοιχείων μπορούν επίσης να παρουσιαστούν και να ληφθούν από το Διαδίκτυο σε μορφή PDF. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δελτία στοιχείων από τη μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα κριτήρια επιλογής που δίνονται.

Νέα παραδείγματα ορθών πρακτικών θα προστίθενται όποτε και όταν γίνονται διαθέσιμα. Προγραμματίζεται επίσης να συνδεθεί αυτό το εργαλείο με τη Βάση δεδομένων της Ομάδας Τοπικής Δράσης.

Μερικά από αυτά τα παραδείγματα ορθής πρακτικής επελέγησαν επίσης για να συμπεριληφθούν σε κάποιο έντυπο του Παρατηρητηρίου Leader+