Europeisk databas över godkända transnationella samarbetsprojekt

(Databasen är för närvarande tillgänglig på: en fr de it es nl el fi sv pt da)

Välkommen till Europeiska databasen över transnationella samarbetsprojekt. Databasen kommer att bli det gemensamma instrumentet för att utbyta information om genomförandet av transnationella projekt. Den ger användbar information om de projekt som godkänts inom initiativet Leader+. För vart och ett finns kontaktinformation över deltagande partners och en beskrivning av gemensamma samarbetsmål; den gemensamma åtgärdsplanen: rättsliga aspekter; förväntade produkter och resultat samt finansiell information.

Väsentliga fakta om projekten har inledningsvis registrerats av Contact Point enligt den information som lämnats av de relevanta förvaltningsmyndigheterna, inom vars geografiska område projekten ägde rum. Senare ombads förvaltningsmyndigheterna, eventuellt med hjälp av sina nationella nätverksmyndigheter eller de lokala aktionsgrupperna själva, att komplettera de återstående fälten.

Informationen för varje projekt visas i ett faktablad, som öppnas när man klickar på knappen 'visa projekt'. De beskrivande fälten i varje faktablad planeras att finnas tillgängliga både på den ledande partnerns språk och på engelska. Information om LAG-grupp som visas här är kopplad till Europeiska databasen över lokala aktionsgrupper och anses, om inte annat anges, vara formellt validerad av de relevanta nationella myndigheterna.