Viktiga rättsliga meddelanden
   
Kontaktperson | Sökning på EUROPA  

Landsbygdens utveckling   vertikallinje  

Övervakningen och utvärderingen

Övervakning av programplaneringen för landsbygdsutveckling. Övervakningen tjänar till att kontrollera programresultatet (d.v.s. att de varor och tjänster som finansierats och fullbordats genom programmet) levereras till mottagarna med hjälp av de finansiella och administrativa medel som tillhandahållits. Detta är en fortlöpande process som utövas under programmets gång, för att omedelbart rätta till eventuella avvikelser från de operativa målen och för att höja programmens effekt.

Kommissionen har upprättat, och kommit överens med medlemsstaterna om, en uppsättning gemensamma indikatorer för övervakning av programplaneringen för landsbygdsutveckling för perioden 2000-2006.

 • Utförliga anvisningar för hur tabellerna med gemensamma övervakningsindikatorer för landsbygdsutveckling skall fyllas i (adresserad till programmets förvaltningsmyndigheter) [pdf csetlvlthumtplsksl]
 • Tabeller med gemensamma indikatorer (Excelfiler)
  • Version 1 [xls csetlvlthumtplsksl]: för övervakning av program för landsbygdsutveckling som finansieras av garantisektionen vid EUGFJ,
  • Version 2 [xls]: för övervakning av hur intäkter från modulering (enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1259/1999) används inom programmen för landsbygdsutveckling,
  • Version 3 [xls csetlvlthumtplsksl]: för övervakning av ej kompletterande åtgärder som ingår i strukturfondsprogrammen (Mål 1 - Utvecklingssektionen vid EUGFJ).

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001" [pdf deenfr]

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001-2003" [pdf en] - Tables: 2001 [pdf en] / 2002 [pdf en] / 2003 [pdf en]

 

Utvärderingen tjänar till att undersöka särskilda resultat och effekter under vissa faser i programmet. Systematiskt följs godkända metoder för att bedöma de åtgärder för vilka stöd erhålls. Utvärderingen är till hjälp vid utformning av program för landsbygdens utveckling, förbättringar och anpassningar av programmen efter halva tiden, planering av en lämplig uppföljning samt information till allmänheten eller budgetmyndigheterna om effekterna och värdet av det offentliga stödet.

Dokument rörande anvisningarna och utvärderingsrapporter avseende åtgärder enligt den föregående ordningen för landsbygdsutveckling (1994-1999) återfinns i kapitlet "Utvärderingsåtgärder för jordbruket".

Riktlinjer (programplaneringen för landsbygdsutveckling):

 • Informationsmeddelande Utvärdering i efterhand av landsbygdsutvecklingsprogram 2000–2006 [pdf bgcsetlvlthumtplrosksl ]
  • Annex I [pdf csenetlvlthumtplsksl ]
  • Annex II [pdf csenetlvlthumtplsksl]
 • Riktlinjer för utvärdering efter halva tiden av program för landsbygdsutveckling 2000-2006 (05/2002) [pdf]
 • "Gemensamma utvärderingsfrågor med kriterier och indikatorer" (12/2000)
  • Innehåll [pdf]
  • Inledning (Del A) [pdf]
  • Gemensamma utvärderingsfrågor med kriterier och indikatorer
   (Del B) [pdf]
  • Ekonomiska termer (Del C) [pdf]
  • Förklaringar (Del D) [pdf, 2,3 MB]
 • Utvärdering av de program för utveckling av landsbygden 2000-2006 som erhållit stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruk (1999) [pdf]

Riktlinjer (Leader+):

 • Leader+: Riktlinjer för utvärdering av program (01/2002) [pdf]
 • Leader+ Riktlinjer för förhandsbedömning av program [pdf]

Viktigt meddelande: För åtgärder för landsbygdens utveckling i det nya föranslutningsinstrumentet för jordbruket, Sapard, besök vår webbplats "Utvidgning".

  vertikallinje  

Hem

Bakgrund

Lagstiftning

Publikationer

Övervakningen och utvärderingen

Nya Medlemsstater

MAPPAR OM ENSKILDA LÄNDER

horisontell linje

Leader+
Leader+


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Landsbygdens utveckling I Till början