Oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot | EUROPA-haku  

Maaseudun kehittäminen   pystyviiva  

Seuranta ja arviointi

Maaseudun kehittämisohjelmien seuranta. Seurannalla tarkkaillaan ohjelmasta saatavan tuotoksen (esim. ohjelman avulla rahoitetut ja aikaansaadut tavarat tai palvelut) saattamista kohteena olevien edunsaajien käyttöön ohjelmaan käytettyjen panosten (esim. hyödynnetyt rahoitukselliset ja hallinnolliset keinot) avulla. Se on koko ohjelman täytäntöönpanon ajan jatkuva prosessi. Tarkoituksena on korjata kaikki poikkeamat ohjelman toiminnallisista tavoitteista ja parantaa ohjelman tehoa.

Komissio on laatinut yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa joukon yleisiä indikaattoreita maaseudun kehittämisohjelmien seuraamiseksi ohjelmakaudella 2000-2006.

 • Ohjeet maaseudun kehittämisen seurannan yleisten indikaattoritaulukoiden täyttämiseksi (tarkoitettu ohjelmien hallintoviranomaisille) [pdf csetlvlthumtplsksl]
 • Yleiset indikaattoritaulukot (Excel-tiedostot)
  • Versio 1 [xls csetlvlthumtplsksl]:  EMOTR:n tukiosastosta rahoitettujen maaseudun kehittämisohjelmien seuranta.
  • Versio 2 [xls]: tuen mukauttamisesta (asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklan nojalla) maaseudun kehittämisohjelmiin saatujen varojen käytön seuranta.
  • Versio 3 [xls csetlvlthumtplsksl]: rakennerahasto-ohjelmiin sisältyvien muiden kuin liitännäistoimenpiteiden seuranta (tavoite 1 - EMOTR:n ohjausosasto).

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001" [pdf deenfr]

"EU rural development monitoring data - Synthesis report for 2001-2003" [pdf en] - Tables: 2001 [pdf en] / 2002 [pdf en] / 2003 [pdf en]

 

Arvioinnilla tarkastellaan ohjelman erityisiä tuloksia ja vaikutuksia ohjelman eri vaiheissa. Tuettujen toimien arvioimiseksi käytetään järjestelmällisesti ennalta hyväksyttyjä menettelyjä. Arvioinnista on apua suunniteltaessa maaseudun kehittämisohjelmia, kehitettäessä ja mukautettaessa niitä ohjelman puolivälissä, suunniteltaessa tarkoituksenmukaisia jatkotoimia ja tiedotettaessa suurelle yleisölle ja budjettiviranomaisille julkisten tukitoimien vaikutuksista ja arvosta.

Edellistä maatalouden kehittämisjärjestelmää (1994-1999) koskevat asiakirjat ohjelmien suuntaviivoista sekä arviointikertomukset löytyvät luvusta "Maatalouteen sovellettavien toimenpiteiden arviointi".

Suuntaviivat (maaseudun kehittämissuunnitelmat):

 • Tiedote: Maaseudun kehittämisohjelmien jälkiarviointi 2000–2006 [pdf bgcsetlvlthumtplrosksl ]
  • Annex I [pdf csenetlvlthumtplsksl]
  • Annex II  [pdf csenetlvlthumtplsksl]
 • Kaudella 2000-2006 tuettavien maaseudun kehittämisohjelmien väliarviointia koskevat suuntaviivat (05/2002) [esdeenfrsv pdf]
 • "Yleiset arviointikysymykset sekä perusteet ja indikaattorit" (12/2000)
  • Sisällysluettelo [pdf]
  • Johdanto (A osa) [pdf]
  • Yleiset arviointikysymykset sekä perusteet ja indikaattorit
   (B osa) [pdf]
  • Taloustermit (C osa) [pdf]
  • Tiedotteet (D osa) [pdf, 2,4 MB]
 • Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukemien maaseudun kehittämisohjelmien (2000-2006) arviointi (1999) [pdf]

Suuntaviivat (Leader+):

 • Suuntaviivat Leader+-ohjelmien arviointia varten (01/2002) [pdf]
 • Leader+ Ohjelmien ennakkoarvioinnin suuntaviivoja [pdf]

Tärkeä huomautus: Sapard-ohjelmasta (maatalouden ja maaseudun kehittämisen erityinen liittymisohjelma) tuettaviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin voit tutustua laajentumisasioiden pääosaston ylläpitämillä www-sivuilla.

  pystyviiva  

Kotisivu

Taustaa

Lainsäädäntö

Julkaisut

Seuranta ja arviointi

Uudet jäsenvaltiot

MAAKOHTAISET TIEDOT

horisontaaliviivain

Leader+
Leader+


Maatalous ja maaseudun kehittäminen I Maaseudun kehittäminen I Sivun alkuun