Viktiga rättsliga meddelanden
   
  EUROPA > Europeiska kommissionen > Jordbruk > Landsbygdens utveckling 2000-2006
Landsbygdens utveckling   vertikallinje  

Den politiken för landsbygdens utveckling och principerna för den

Globalisering av handeln, konsumenternas kvalitetskrav och EU:s utvidgning: detta är bara några exempel på att jordbruket i Europa idag befinner sig i ett nytt läge och står inför nya svåra uppgifter.

Förändringarna kommer inte bara att beröra jordbruksmarknaderna utan också den lokala ekonomin i landsbygdsområdena. Jordbrukssektorns framtid är nära förknippad med en balanserad utveckling av den landsbygd som faktiskt utgör 80 % av hela Europas yta. Att dessa svårigheter har en EU-dimension är helt uppenbart: jordbruks- och landsbygdspolitiken har en viktig roll att spela för den geografiska, ekonomiska och sociala sammanhållningen i unionen.

Den reform som inleddes med Agenda 2000 är därför endast en fortsättning på utvecklingen under de senaste åren: vid sidan av marknadsåtgärder och krav på ett effektivt europeiskt jordbruk måste man också ta hänsyn till flera faktorer: behoven på landsbygden, de förväntningar som idag finns i samhället i övrigt, samt kraven på en god miljö.

Den nya landsbygdsutvecklingspolitiken, som har blivit den gemensamma jordbrukspolitikens "andra pelare", utgör ett svar på dessa frågeställningar. Denna politik utgör en hörnsten i den europeiska jordbruksmodellen. Målet är att skapa en enhetlig och hållbar ram som kan trygga landsbygdsområdenas framtid och göra det lättare att både bevara och skapa arbetstillfällen.

De grundläggande principerna är följande:

  • Ett multifunktionellt jordbruk, vilket innebär att det har flera roller att spela vid sidan av att producera livsmedel. Detta innebär att man måste inse att jordbrukarna tillhandahåller ett brett utbud av tjänster och att detta måste uppmuntras.
  • Ett multisektoriellt och integrerat synsätt på landsbygdens ekonomi, så att man kan diversifiera verksamheterna, få fram nya inkomstkällor och nya jobb, samt skydda kulturarvet på landsbygden.
  • Flexibilitet i stöden för utveckling av landsbygden, på subsidiaritetens grund, vilket främjar decentralisering, delaktighet på regional och lokal nivå, samt partnerskap.
  • Insyn och öppenhet i utarbetandet och förvaltningen av program, med utgångspunkt i en förenklad och mer lättillgänglig lagstiftning.

Ett av de viktigaste bland de nya inslagen i denna politik är den metod som ligger till grund för att integrera olika åtgärder så att man kan få till stånd en harmonisk utveckling i alla landsbygsdsområden över hela Europa. De huvudsakliga inriktningarna kan sägas vara följande:

  • att stärka jordbruks- och skogsbrukssektorns ställning,
  • att förbättra landsbygdsområdenas konkurrenskraft,
  • att skydda och bevara miljön och kulturarvet på landsbygden.
  vertikallinje  

Hem

Bakgrund

Lagstiftning

Publikationer

Övervakningen och utvärderingen

Nya Medlemsstater

MAPPAR OM ENSKILDA LÄNDER

horisontell linje

Leader+
Leader+


Jordbruk I Landsbygdens utveckling I Till början