Belangrijke juridische mededelingen
   
  EUROPA > Europese Commissie > Landbouw > Plattelandsontwikkeling 2000-2006
Plattelandsontwikkeling   verticale lijn  

Achtergrond en beginselen van het beleid voor plattelandsontwikkeling

De globalisering van de wereldhandel, de steeds hogere kwaliteitseisen die de consument aan producten stelt en de uitbreiding van de Unie: de Europese landbouw wordt op dit moment geconfronteerd met een reeks nieuwe gegevens en uitdagingen.

Deze veranderingen hebben niet alleen invloed op de landbouwmarkten, maar ook op de plaatselijke economieën van plattelandsgebieden. De toekomst van de landbouwsector is nauw verbonden met een evenwichtige ontwikkeling van het platteland, dat ongeveer 80% van het Europese grondgebied beslaat. Dat ook op communautair niveau het een en ander op het spel staat, is duidelijk; het landbouw- en plattelandsbeleid speelt een belangrijke rol bij de territoriale, economische en sociale cohesie in de Unie.

Om die reden wordt met de hervorming in het kader van Agenda 2000 de ontwikkeling van de laatste jaren voortgezet: het is niet alleen nodig marktmaatregelen te nemen en het concurrentievermogen van de Europese landbouw te verbeteren, maar ook moet rekening worden gehouden met de diverse behoeften van de plattelandsgebieden, de verwachtingen die de samenleving tegenwoordig koestert, en de milieueisen.

Het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid, dat inmiddels de “tweede pijler” van het gemeenschappelijk landbouwbeleid is geworden, is een reactie op deze bezorgdheid. Als essentieel element in het Europese landbouwmodel beoogt dit beleid een coherent en duurzaam kader te scheppen dat garanties biedt voor de toekomst van het platteland en het behoud en het scheppen van werkgelegenheid bevordert.

De basisprincipes van het plattelandsontwikkelingsbeleid zijn de volgende:

  • Het multifunctionele karakter van de landbouw, dat wil zeggen dat de landbouw meer functies heeft dan alleen de productie van levensmiddelen. Erkend en bevorderd wordt dat landbouwers een scala aan diensten leveren.
  • Een geïntegreerde multisectoriële benadering van de plattelandseconomie, bedoeld om diversificatie van de economische activiteiten tot stand te brengen, nieuwe bronnen van inkomsten te creëren en het landelijke erfgoed in stand te houden.
  • De flexibiliteit van de steunmaatregelen ten behoeve van de plattelandsontwikkeling, die berust op het subsidiariteitsbeginsel; decentralisatie, overleg op regionaal en plaatselijk niveau, en partnerschappen worden zo gestimuleerd.
  • De transparantie bij de uitwerking en het beheer van de programma’s, op basis van een vereenvoudigde en toegankelijker wetgeving.

Een van de belangrijkste innovaties van dit beleid is de gebruikte methode, die erop gericht is de verschillende maatregelen beter te integreren om de harmonieuze ontwikkeling van alle plattelandsgebieden in Europa te garanderen. De grote lijnen van deze ontwikkeling zijn de volgende:

  • versterking van de land- en bosbouwsector,
  • versterking van de concurrentiepositie van plattelandsgebieden,
  • de instandhouding van het milieu en het landelijke erfgoed.
  verticale lijn  

Welkom

Achtergrond

Regelgeving

Publicaties

Toezicht en evaluatie

Nieuwe Lidstaten

INFORMATIE PER LAND

horizontale lijn

Leader+
Leader+


Landbouw I Plattelandsontwikkeling I Bovenkant pagina