Oikeudellinen huomautus
   
  EUROPA > Euroopan komissio > Maatalous > Maaseudun kehittäminen 2000-2006
Maaseudun kehittäminen   pystyviiva  

Maaseudun kehittämispolitiikka ja sen periaatteet

Euroopan maatalous on nyt uuden todellisuuden ja uusien haasteiden edessä. Niihin kuuluvat mm. maailmankaupan globaalistuminen, kuluttajien laatuvaatimukset ja unionin laajeneminen.

Muutokset eivät koske ainoastaan maataloustuotemarkkinoita, vaan myös maaseutualueiden paikallistaloutta. Maatalousalan tulevaisuus liittyy kiinteästi 80 prosenttia Euroopan aluesta kattavan maaseudun tasapainoiseen kehittämiseen. Tällaisen panostuksen eurooppalainen ulottuvuus on ilmeinen: maataloutta ja maaseutua koskevalla politiikalla on merkittävä asema unionin alueellisessa, taloudellisessa ja sosiaalisessa yhteenkuuluvuudessa.

Sen vuoksi uudistuksella, johon Agenda 2000 -asiakirjassa sitoudutaan, jatketaan viimeksi kuluneiden vuosien kehitystä: kilpailukykyisen eurooppalaisen maatalouden toimenpiteiden ja vaatimusten lisäksi on otettava huomioon myös maaseudun moninaiset tarpeet, nyky-yhteiskunnan odotukset ja ympäristövaatimukset.

Maaseudun uudella kehittämispolitiikalla, josta on tullut yhteisen maatalouspolitiikan "toinen pilari", vastataan näihin odotuksiin. Kyseessä on Euroopan maatalouden tärkeä osatekijä, jolla toteutetaan maaseutualueiden tulevaisuuden takaavat yhtenäiset ja kestävät puitteet ja jolla edistetään työpaikkojen luomista ja säilyttämistä.

Kehittämispolitiikan perusperiaatteet ovat seuraavat:

  • Maatalouden monimuotoisuus, toisin sanoen maatalouden monipuoliset tehtävät elintarviketuotannon lisäksi. Tähän kuuluu maanviljelijöiden tuottamien monien palveluiden tunnustaminen ja kannustaminen.
  • Monialainen ja yhtenäinen maaseudun talouden lähestymistapa toimien monipuolistamiseksi, uusien tulolähteiden luomiseksi ja maaseudun luonnonperinnön suojelemiseksi.
  • Maaseudun kehittämiseen myönnettävien tukien joustavuus, joka perustuu läheisyysperiaatteeseen ja jossa suositaan hajauttamista, alueellisen ja paikallisen tason neuvotteluja ja kumppanuutta.
  • Ohjelmien hallinnon ja kehittämisen avoimuus yksinkertaisemman ja helpommin saatavilla olevan lainsäädännön avulla.

Yksi tämän politiikan tärkeimmistä innovaatioista on mukautettu menettely, jonka tarkoituksena on sovittaa eri toimet paremmin yhteen kaikkien Euroopan maaseutualueiden tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi. Tämän kehittämisen päälinjat ovat seuraavat:

  • maa- ja metsätalousalan vahvistaminen
  • maaseutualueiden kilpailukyvyn lisääminen
  • ympäristön ja maaseutuperinnön säilyttäminen
  pystyviiva  

Kotisivu

Taustaa

Lainsäädäntö

Julkaisut

Seuranta ja arviointi

Uudet jäsenvaltiot

MAAKOHTAISET TIEDOT

horisontaaliviivain

Leader+
Leader+


Maatalous I Maaseudun kehittäminen I Sivun alkuun