Vigtige juridiske meddelelser
   
  EUROPA > Europa-Kommissionen > Landbrug > Udvikling af landdistrikterne 2000-2006
Udvikling af landdistrikterne   linie  

Den politiken för landsbygdens utveckling och principerna för den

Globaliseringen af verdenshandelen, forbrugernes kvalitetskrav og udvidelsen af Unionen er vigtige eksempler på de nye realiteter og udfordringer, som det europæiske landbrug i øjeblikket står over for.

Ændringerne vil ikke blot berøre landbrugsmarkederne, men også de lokale økonomier i landdistrikterne. Landbrugssektorens fremtid afhænger i høj grad af en afbalanceret udvikling af landdistrikterne, som tegner sig for 80% af Unionens geografiske område. EU-dimensionens betydning i så henseende er indlysende. Politikken vedrørende landbruget og landdistrikterne vil være af stor betydning for den geografiske, økonomiske og sociale samhørighed i Unionen.

Det er grunden til, at den reform, der indledtes med Agenda 2000, tager sigte på at videreføre den udvikling, der har været i de seneste år. Ud over markedsforanstaltningerne og kravene til et konkurrencedygtigt europæisk landbrug drejer det sig også om at tage hensyn til landdistrikternes forskellige behov, til forventningerne i det nuværende samfund og til de miljømæssige krav.

Den nye politik for udviklingen af landdistrikterne, der er blevet "den anden søjle" i den fælles landbrugspolitik, tager højde for disse nye udfordringer. Det afgørende element i den europæiske landbrugsmodel er, at der søges etableret et sammenhængende og bæredygtigt grundlag, som kan sikre landdistrikternes fremtid og medvirke til bevarelse og oprettelse af arbejdspladser.

Denne politik er baseret på følgende grundprincipper:

  • Landbrugets mangesidethed, dvs. dets mangeartede funktioner inden for produktionen af levnedsmidler. Det er ensbetydende med en anerkendelse af og tilskyndelse til den mangeartede indsats, som landbrugerne yder.
  • En tværsektoriel strategi, der integrerer erhvervslivet i landdistrikterne for derigennem at opnå en diversificering af aktiviteterne, nye indkomstkilder, øget beskæftigelse og en bevarelse af kulturværdierne i landdistrikterne.
  • Fleksibilitet med hensyn til støtten til udvikling af landdistrikterne, som baseres på nærhedsprincippet, og hvor der lægges vægt på decentralisering, regionale og lokale synspunkter og partnerskab.
  • Gennemsigtighed ved udarbejdelsen og forvaltningen af programmer, som skal foregå på grundlag af forenklede og lettere tilgængelige bestemmelser.

En af de vigtigste nyskabelser inden for denne politik er den vedtagne metode, som tager sigte på en bedre integrering af de forskellige interventioner for derigennem at sikre en harmonisk udvikling af alle landdistrikterne i Unionen. De væsentligste elementer i denne udvikling er:

  • en styrkelse af landbrugs- og skovbrugssektoren,
  • en forbedring af konkurrenceevnen i landdistrikterne,
  • en bevarelse af miljøet og kulturværdierne i landdistrikterne.
  linie  

Hjem

Baggrund

Lovgivning

Publikationer

Overvågning og evaluering

Nye medlemsstater

LANDEFILER

linie

Leader+
Leader+


Landbrug I Udvikling af landdistrikterne I Top