Viktiga rättsliga meddelanden
   
  EUROPA > Europeiska kommissionen > Jordbruk > Landsbygdens utveckling 2000-2006
Landsbygdens utveckling   vertikallinje  

Nya Medlemsstater

Den 1 maj 2004 blev Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien fullvärdiga medlemmar av Europeiska unionen.

I kapitel VII i anslutningsfördraget [en pdf, 90 KB] och i kommissionens förordningar (EG) nr 27/2004 [pdf] och (EG) nr 141/2004 [pdf] fastställs för perioden 2004-2006 ett särskilt system för landsbygdsutveckling för dessa länder. Systemet är huvudsakligen grundat på ett nytt tillfälligt instrument för landsbygdsutveckling, finansierat genom garantisektionen vid EUGFJ, som skall ge stöd till de fyra så kallade "kompletterande åtgärderna" (miljöåtgärder i jordbruket, förtidspensionering, beskogning samt kompensationsbidrag till mindre gynnade områden och områden med miljöbetingade begränsningar) och följande särskilda åtgärder för landsbygdsutveckling:

 • gårdar som delvis är självhushållsjordbruk och som är under omstrukturering,
 • producentsammanslutningar,
 • uppfyllande av EU-normerna,
 • tekniskt stöd,
 • kompletteringar till direktstöden.

Utöver dessa åtgärder kommer de nya medlemsstaterna att kunna utnyttja en "Leader"-liknande åtgärd som skall finansieras genom utvecklingssektionen vid EUGFJ.

Dessutom är alla övriga åtgärder som redan ingår i gemenskapens regelverk tillgängliga för de nya medlemsstaterna:

 • investeringar i jordbruksföretag
 • unga jordbrukares etablering
 • fortbildning
 • skogsbruk utöver beskogning av jordbruksmark
 • markförbättring
 • omarrondering
 • avbytartjänster i företagen, tjänster för drift av jordbruksföretag
 • saluföring av jordbruksprodukter av hög kvalitet
 • grundläggande service för ekonomin och befolkningen på landsbygden
 • upprustning och utveckling av byar; skydd och bevarande av kulturarvet på landsbygden
 • diversifiering av verksamheter inom och med anknytning till jordbruket, i syfte att skapa alternativa verksamheter eller kompletterande inkomster
 • hushållning med vattenresurserna inom jordbruket
 • utveckling och förbättring av infrastruktur som är kopplad till jordbrukets utveckling
 • främjande av turism och hantverk
 • miljöskydd i samband med bevarande av mark, skog och landskap, samt när det gäller att förbättra djurens välbefinnande
 • återupprättande av jordbrukets produktionspotential efter skador som orsakats av naturkatastrofer, samt lämpliga förebyggande insatser
 • finansieringslösningar

Förutom miljöåtgärder i jordbruket, som är obligatoriska, kan de nya medlemsstaterna välja fritt bland de 29 ovannämnda åtgärderna när de utarbetar sina program för landsbygdsutveckling.

I mål 1-områden (som omfattar större delen av de nya medlemsstaternas territorier) kommer det att finnas två typer av programplanering:

 • Program för landsbygdsutveckling som finansieras av det tillfälliga instrumentet för landsbygdsutveckling (garantisektionen vid EUGFJ).
 • Åtgärder för landsbygdsutveckling inom mål 1-programmen som finansieras av utvecklingssektionen vid EUGFJ.

Utanför mål 1-områdena (främst Cypern) kommer det endast att finnas program för landsbygdsutveckling som finansieras av det tillfälliga instrumentet för landsbygdsutveckling.

För att underlätta deras övergång från Sapard (det särskilda föranslutningsprogrammet för jordbruket och landsbygdens utveckling) till de åtgärder för landsbygdsutveckling som gäller efter anslutningen, anordnade Europeiska kommissionen ett seminarium i mars 2003 [Dagordning (en pdf) / Protokoll (en pdf)] och tog fram riktlinjer [en pdf, 430 KB] för ändamålet.

  vertikallinje  

Hem

Bakgrund

Lagstiftning

Publikationer

Övervakningen och utvärderingen

Nya Medlemsstater

MAPPAR OM ENSKILDA LÄNDER

horisontell linje

Leader+
Leader+


Jordbruk I Landsbygdens utveckling I Till början