Belangrijke juridische mededelingen
   
  EUROPA > Europese Commissie > Landbouw > Plattelandsontwikkeling 2000-2006
Plattelandsontwikkeling   verticale lijn  

Nieuwe Lidstaten

Op 1 mei 2004 zijn Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, SloveniŽ en TsjechiŽ volwaardig lid geworden van de Europese Unie.

Hoofdstuk VII van het Toetredingsverdrag [en pdf, 90 KB], aangevuld met de Verordeningen (EG) nr. 27/2004 [pdf] en (EG) nr. 141/2004 [pdf], voorzien voor de periode 2004-2006 in een bijzondere regeling inzake plattelandsontwikkeling voor deze landen. Deze regeling is grotendeels gebaseerd op een nieuw tijdelijk instrument voor plattelandsontwikkeling ("TRDI"), gefinancierd uit het EOGFL Garantie, en is bedoeld ter ondersteuning van de vier zogenoemde "begeleidende maatregelen" (milieumaatregelen in de landbouw, regelingen voor vervroegde uittreding, bebossing en compenserende betalingen voor probleemgebieden en gebieden met specifieke beperkingen op milieugebied) en van de specifieke plattelandsontwikkelingsmaatregelen op de volgende gebieden:

 • herstructurering van landbouwbedrijven die gedeeltelijk voor eigen gebruik produceren,
 • producentengroeperingen,
 • naleving van de communautaire normen,
 • technische bijstand
 • aanvullingen op rechtstreekse betalingen

Bovenop deze maatregelen zullen de nieuwe lidstaten profiteren van een maatregel in de zin van Leader, die zal worden gefinancierd uit het EOGFL Oriëntatie.

Voorts zullen alle overige, niet-begeleidende maatregelen die reeds deel uitmaken van het acquis ook beschikbaar zijn voor de nieuwe lidstaten:

 • investeringen in landbouwbedrijven,
 • vestiging van jonge landbouwers,
 • opleiding,
 • andere bebossing dan bebossing van landbouwgrond,
 • grondverbetering,
 • herverkaveling,
 • oprichting van bedrijfsverzorgingsdiensten en diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer voor de landbouw,
 • afzet van kwaliteitslandbouwproducten,
 • dienstverlenende instanties voor de basiszorg voor de plattelandseconomie en -bevolking,
 • dorpsvernieuwing en -ontwikkeling en bescherming en instandhouding van het landelijke erfgoed,
 • diversificatie van de bedrijvigheid in de landbouw en in verwante sectoren, gericht op het combineren van verscheidene activiteiten of het aanboren van alternatieve inkomstenbronnen,
 • waterbeheer in de landbouw,
 • ontwikkeling en verbetering van de met de ontwikkeling van de landbouw samenhangende infrastructuur,
 • bevordering van toeristische en ambachtelijke activiteiten,
 • milieubehoud in samenhang met land- en bosbouw en landschapsbeheer, en met verbetering van het welzijn van dieren,
 • herstel van door een natuurramp beschadigd agrarisch productiepotentieel en het treffen van passende preventieve voorzieningen,
 • financiële instrumentering.

Met uitzondering van de milieumaatregel in de landbouw, die verplicht is, kunnen de nieuwe lidstaten vrij kiezen welke van de 29 bovenstaande maatregelen worden opgenomen in de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling.

Voor de gebieden van doelstelling 1 (die het grootste deel van het grondgebied van de nieuwe lidstaten bestrijken) komen er twee soorten programma's:

 • de programma's voor plattelandsontwikkeling (PPO's), gefinancierd uit het "TRDI" (EOGFL Garantie)
 • de in de programmering van doelstelling 1 opgenomen plattelandsontwikkelingsmaatregelen, gefinancierd uit het EOGFL Oriëntatie.

Buiten de gebieden van doelstelling 1 (hoofdzakelijk Cyprus) zijn er alleen de uit het TRDI gefinancierde PPO's.

Om de toetredende landen te helpen bij de overschakeling van Sapard (pretoetredingsprogramma op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling) naar post-toetredingsmaatregelen op het gebied van plattelandsontwikkeling heeft de Europese Commissie op 19 en 20 maart 2003 in Brussel een seminar [Agenda (en pdf) / Notulen (en pdf)] gehouden en richtsnoeren [en pdf, 430 KB] opgesteld.

  verticale lijn  

Welkom

Achtergrond

Regelgeving

Publicaties

Toezicht en evaluatie

Nieuwe Lidstaten

INFORMATIE PER LAND

horizontale lijn

Leader+
Leader+


Landbouw I Plattelandsontwikkeling I Bovenkant pagina