Vigtige juridiske meddelelser
   
  EUROPA > Europa-Kommissionen > Landbrug > Udvikling af landdistrikterne 2000-2006
Udvikling af landdistrikterne   linie  

Nye medlemsstater

Den 1. maj 2004 blev Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn fuldgyldige medlemmer af Den Europæiske Union. 

I tiltrædelsestraktatens kapitel VII [en pdf, 90 KB] og i Kommissionens forordning (EF) nr. 27/2004 [pdf] og (EF) nr. 141/2004 [pdf] er der for perioden 2004-2006 fastsat bestemmelser om en særlig ordning for udviklingen af landdistrikterne i disse lande. Ordningen er hovedsagelig baseret på et nyt midlertidigt instrument til udvikling af landdistrikterne, som finansieres af EUGFL, Garantisektionen, og som har til formål at støtte de fire såkaldte ledsageforanstaltninger (miljøvenligt landbrug, førtidspensionering, skovrejsning og godtgørelser til ugunstigt stillede områder og områder med miljørestriktioner), og følgende specifikke foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne:

 • omstrukturering af bedrifter, der delvis producerer til eget forbrug
 • producentsammenslutninger
 • overholdelse af EF-normer
 • teknisk bistand
 • supplering af den direkte støtte

Foruden disse foranstaltninger vil de nye medlemsstater modtage støtte fra en Leader-lignende foranstaltning, som finansieres af EUGFL, Udviklingssektionen.

Derudover har de nye medlemsstater adgang til alle de andre foranstaltninger, der allerede findes i EF-lovgivningen:

 • investeringer i landbrugsbedrifter
 • støtte til unge landbrugere
 • uddannelse
 • skovbrug, ekskl. skovrejsning på landbrugsjord
 • jordforbedring
 • jordfordeling
 • oprettelse af vikar- og driftskonsulentordninger
 • markedsføring af kvalitetslandbrugsprodukter
 • grundlæggende tjenesteydelser til økonomien og befolkningen i landdistrikterne
 • sanering og udvikling af landsbyer og beskyttelse og bevarelse af landdistrikternes kulturarv
 • diversificering af landbrugsaktiviteter og beslægtede aktiviteter med henblik på at skabe flere aktiviteter eller alternative indtægter
 • forvaltning af landbrugets vandressourcer
 • udvikling og forbedring af den infrastruktur, der er forbundet med udviklingen af landbrugsaktiviteterne
 • fremme af turisme og håndværk
 • miljøbeskyttelse i forbindelse med landbrug, skovbrug og bevarelse af landskabet samt i forbindelse med forbedringer af dyrevelfærden
 • genskabelse af muligheden for landbrugsproduktion i områder, der er ramt af naturkatastrofer, og indførelse af hensigtsmæssige forebyggelsesinstrumenter
 • finansieringsteknik.

Bortset fra foranstaltningen for miljøvenligt landbrug, som er obligatorisk, kan de nye medlemsstater frit vælge blandt de ovennævnte 29 foranstaltninger, når de udarbejder deres programmeringsdokumenter for udvikling af landdistrikterne.

I mål 1-regionerne (som omfatter de fleste områder i de nye medlemsstater) vil der blive gjort brug af to typer programmering:

 • programmerne for udvikling af landdistrikterne, som finansieres af det midlertidige instrument til udvikling af landdistrikterne (EUGFL Garantisektionen)
 • foranstaltningerne til udvikling af landdistrikterne, der indgår i programmeringen under mål 1, som finansieres af EUGFL, Udviklingssektionen.

I områderne uden for mål 1 (navnlig Cypern) vil der kun blive ydet støtte gennem programmet for udvikling af landdistrikterne, som finansieres af det midlertidige instrument til udvikling af landdistrikterne.

For at lette overgangen fra Sapard (førtiltrædelsesprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter) til de foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der gælder efter tiltrædelsen, afholdt Europa-Kommissionen et seminar i marts 2003 [Dagsorden (en pdf) / Mødereferat (en pdf)] og udarbejdede et sæt retningslinjer med henblik herpå [en pdf, 430 KB].

  linie  

Hjem

Baggrund

Lovgivning

Publikationer

Overvågning og evaluering

Nye medlemsstater

LANDEFILER

linie

Leader+
Leader+


Landbrug I Udvikling af landdistrikterne I Top