european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky
Countries of Origin: SK ; CZ Вид на заявлението: ГТС
Dossier Number: Multi/TSG/0007/0055 Вид на продукта: Клас 1.2. Месни продукти (варени, осолени, пушени и др.)
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       21.05.2007
Date of Publication:       14.04.2010
Date of Registration:       22.02.2011
Date of 1st Amendment:       19.10.2017

Official Journal Publications
Official Journal C94  14.04.2010
Official Journal C167 11.05.2016
Official Journal L269 19.10.2017
Official Journal L47  22.02.2011Не може да се гарантира, че публикуваните онлайн документи са точно копие на официално приетите текстове. Автентично е само законодателството на Европейския съюз, което е публикувано в печатното издание на "Официален вестник на Европейския съюз".
Top of the page