european_commission
DOOR

Legal notice | FAQ | Търси | Contact | Login 3C/3CG
Европейска комисия > Земеделие и развитие на селските райони > Земеделие и храни > DOOR > Denomination Information

Име: Scrumbie de Dunăre afumată
Countries of Origin: RO Вид на заявлението: ЗГУ
Dossier Number: RO/PGI/0005/02234 Вид на продукта: Клас 1.7. Прясна риба, мекотели и ракообразни и продукти от тях
Статус: Регистрирано
 
Дата на подаване на заявлението:       26.10.2016
Date of Publication:       08.05.2018
Date of Registration:       03.12.2018

Official Journal Publications
Official Journal C162 08.05.2018
Official Journal L307 03.12.2018


Top of the page