Viktiga rättsliga meddelanden
     
Kontaktperson | Sökning på EUROPA  

Vin   vertikallinje  

Denna sida gäller de förteckningar som föreskrivs i gällande lagstiftning för den gemensamma organisationen av marknaden (GOM) för vin. Här finns länkar till förteckningarna och, i förekommande fall, till det senaste offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Förteckningar – vinsektorn

Förteckning 01:
Förteckning över myndigheter med behörighet att verifiera ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen i de dokument som åtföljer transporter av vin [en pdf]
(Artikel 82.2 i förordning (EG) nr 555/2008)

Förteckning 02:
Förteckning över myndigheter som är behöriga att utfärda följedokument för transport av vinprodukter och att föra register inom vinsektorn [en pdf]
(Artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009)

Förteckning 03:
Förteckning över myndigheter med behörighet att verifiera ursprungsbeteckningen i dokument som medföljer transporter av kvalitetsvin fso och bordsvin med geografisk beteckning [en pdf]
(artikel 49 i kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009)

Förteckning 04:
Officiella organ samt officiellt erkända organ som är behöriga att tilldela utmärkelser till bordsviner med geografisk beteckning, kvaliteitsviner fso och importerade viner med geografisk beteckning
(Förteckningen offentliggörs i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 753/2002)
(Det finns inte längre någon lagstadgad skyldighet att offentliggöra förteckningen.)

Förteckning 05:
Förteckning över de behöriga myndigheter eller instanser utsedda av medlemsstaterna rörande förordning (EG) nr 1623/2000 om den gemensamma organisatonen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna [en pdf]
(Artikel 102 (b), förordning (EF) 1623/2000) (+ 1774/2004))

Förteckning 06:
Förteckning över de officiella organ och laboratorier som av tredjeland har godkänts eller utsetts att utfärda de dokument som ska åtfölja varje försändelse av vin som förs in i gemenskapen (Artikel 48 i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008) [en pdf]
Denna förteckning upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning C 139, 5.6.2008, s. 1

Förteckning 07:
Kvalitetsviner framställda i specificerade områden
(Förteckning enligt artikel 54.4 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999) (2009/C 187/01) [pdf]
(Denna förteckning avspeglar situationen den 31 juli 2009. Den upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 106 av den 10 maj 2007, s. 1)

Förteckning 08:
Förteckning över namnen på sådana geografiska enheter som är mindre än medlemsstaten och som anges i artikel 51.1 i förordning (EG) nr 1493/1999 (Bordsviner med geografisk beteckning)
[Offentliggjord enligt artikel 28 a i förordning (EG) nr 753/2002] (2009/C 187/0 [pdf]
(Denna förteckning avspeglar situationen den 31 juli 2009. Den upphäver och ersätter den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 67 av den 12 mars 2008, s. 9)

Förteckning 09:
Förteckning över de nationella myndigheter som medlemsstaterna har utsett att ansvara för att gemenskapsbestämmelserna inom vinsektorn efterlevs (offentliggjord i enlighet med artikel 185d i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007).  [en pdf]

Förteckning 10:
Förteckning över de laboratorier som medlemsstaterna har utsett att göra officiella analyser inom vinsektorn (offentliggjord i enlighet med artikel 185d i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007).  [en pdf]

Förteckning 11:
Klassificering av druvsorter för framställning av vin
(Det finns inte längre någon lagstadgad skyldighet att offentliggöra förteckningen.)

Förteckning 12:
Förteckning över behöriga myndigheter som utsetts av medlemsstaterna för att utföra nedklassificering av kvalitetsviner fso [en pdf]
(Artikel 10 i förordning (EG) nr 1607/2000)

Förteckning 13:
Förteckning över godkända destillatörer  [en pdf]
(Artikel 42 i förordning (EG) nr 1623/2000

Förteckning 14:
Förteckning över mousserande kvalitetsviner fso  [en pdf]
(Punkt D.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1493/1999)

Förteckning 15:
Märkning med geografisk beteckning för delvis jäst druvmust avsedd för direkt konsumtion, eller för vin av övermogna druvor framställt inom medlemsstaterna [en pdf]
(Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 753/2002)

Förteckning 16:
Typer av geografiska enheter och namn på de specificerade områden till vilka hör de geografiska enheter som omfattas av den tillämpliga undantagsbestämmelsen fram till den 31.8.2003 [en pdf]
(Artikel 31.3 b i förordning (EG) nr 753/2002)

Förteckning 17:
Namn på de geografiska enheter som är mindre än det specificerade området, åtföljda av namnet på den kommun som används för att representera alla kommuner över vilkas territorium respektive geografisk enhet sträcker sig [en pdf]
(Förordning (EG) nr 753/2002, artikel 31.3 c ii)

Förteckning 18:
Geografiska enheter som är större än det specificerade området [en pdf]
(Artikel 32 i förordning (EG) nr 753/2002)

Förteckning 19:
Förteckning över godkända företag [enfr pdf]
(Artikel 92.6 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (försäljning av vinalkohol för användning som bioetanol inom Europeiska gemenskapens bränslesektor))
Förteckning som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, C 256, s. 9, 24.10.2006.

Förteckning 20:
Förteckning över de officiella eller officiellt erkända organ som medlemsstaterna har gett behörighet att utfärda intyg som visar att vinet uppfyller tillträdesvillkoren för koncessioner enligt avtalen med tredjeländer [en pdf]
(Artikel 52 i kommissionens förordning (EG) nr 555/2008 av den 27 juni 2008)

Förteckning 21:
Förteckning över de behöriga myndigheter som medlemsstaterna har utsett för att genomföra kontroller avseende ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar inom vinsektorn
(offentliggjord i enlighet med artikel 185e i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007).  [en pdf] 
 

  vertikallinje  

Startsida

Notices for the public"
deenfr

Lagstiftning
deenfr

Lagstiftning
deenfr

Produktionskapacitet
deenfr

Tredjeländer
deenfr

Förvaltningskommittén
deenfr

Förteckningar


E-Bacchus

 


Jordbruk och landsbygdsutveckling I Marknaderna på jordbruksområdet I Vinsektorn I Till början