Belangrijke juridische mededelingen
     
Contact | Zoeken op EUROPA  

Wijn   verticale lijn   Op deze pagina vindt u links naar de lijsten die voortvloeien uit de geldende wetgeving in het kader van de GMO wijn en naar de recentste publicatie van elke lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lijsten - wijnbouwsector   

Lijst 01:
Lijst van de nationale contactinstanties die in het kader van de verscherping van de controlemaatregelen in de wijnbouwsector zijn belast met de contacten met de diensten van de Commissie en met de overige Lid-Staten [en pdf]
(Artikel 82 lid 2, van Verordening (EG) nr. 555/2008)

Lijst 02:
Lijst van de instanties die bevoegd zijn voor het opstellen van de begeleidende documenten voor het vervoer van wijnbouwproducten en voor het bijhouden van de registers in de wijnsector [en pdf]
(Artikel 49 van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009)

Lijst 03:
Lijst van de instanties die bevoegd zijn om de benaming van oorsprong of de geografische aanduiding te certificeren in de begeleidende documenten voor het vervoer van wijn [en pdf]
(artikel 49 van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie van 26 mei 2009)

Lijst 04:
Lijst van de officiële instanties en de officieel erkende instanties die bevoegd zijn om onderscheidingen toe te kennen voor tafelwijn met geografische aanduiding v.q.p.r.d. en ingevoerde wijn met geografische aanduiding
(Gepubliceerd overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 753/2002)

(Het is niet meer wettelijk verplicht de lijst te publiceren.)

Lijst 05:
Lijst van de voor de toepassing van verordening (EG) 1623/2000 door de lidstaten aangewezen bevoegde autoriteiten of instanties over de gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt met betrekking tot de marktmechanismen [en pdf]
(Artikel 102 b van Verordening (EG) 1623/2000 (+ 1774/2004)

Lijst 06:
Lijst van de officiële instanties en laboratoria die door derde landen zijn erkend of aangewezen voor het opstellen van de documenten waarvan partijen wijnbouwproducten bij invoer in de Gemeenschap vergezeld moeten gaan (artikel 48 van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie) [en pdf]
Deze lijst annuleert en vervangt de lijst die is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 139 van 5 juni 2008, blz. 1

Lijst 07:
Lijst van in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen
(Gepubliceerd krachtens artikel 54, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad) (2009/C 187/01) [pdf]
(Deze lijst geeft de stand van zaken weer op 31 juli 2009. Hij annuleert en vervangt de lijst die is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 106 van 10 mei 2007, blz. 1)

Lijst 08:
Lijst van namen van kleinere geografische eenheden dan de lidstaat, als bedoeld in artikel 51, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 (Tafelwijn met een geografische aanduiding)
(Gepubliceerd krachtens artikel 28, onder a), van Verordening (EG) nr. 753/2002.) (2009/C 187/02) [pdf]
(Deze lijst geeft de stand van zaken weer op 31 juli 2009. Hij annuleert en vervangt de lijst die is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 67 van 12 maart 2008, blz. 9)

Lijst 09:
Lijst van de door de lidstaten aangewezen nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor de handhaving van de communautaire bepalingen in de wijnsector (bekendgemaakt op grond van artikel 185 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007)  [en pdf]

Lijst 10:
Lijst van de door de lidstaten aangewezen laboratoria die officiële analysen in de wijnsector mogen uitvoeren (bekendgemaakt op grond van artikel 185 quinquies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007)   [en pdf]

Lijst 11:
Lijst met de indelingen van de voor wijnbereiding bestemde wijnstokrassen
(Het is niet meer wettelijk verplicht de lijst te publiceren.)

Lijst 12:
Lijst van de bevoegde instanties die door de lidstaten zijn gemachtigd om v.q.p.r.d. te declasseren [en [pdf]
(Artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1607/2000)

Lijst 13:
Lijst van de erkende distilleerders [en pdf]
(Artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1623/2000)

Lijst 14:
Lijst van v.m.q.p.r.d. [en pdf]
(Punt D.2 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1493/1999)

Lijst 15:
Bijzondere geografische aanduidingen voor op het grondgebied van de lidstaten verkregen gedeeltelijk gegiste druivenmost bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie of uit overrijpe druiven verkregen wijn  [en pdf]
(Artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 753/2002)

Lijst 16:
Aard van de geografische eenheden waarop de tot en met 31.8.2003 geldende afwijking betrekking heeft, en naam van het bepaald gebied waartoe die geografische eenheden behoren [en pdf]
(Artikel 31, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 753/2002)

Lijst 17:
Namen van de kleinere geografische eenheden dan het bepaald gebied die vergezeld gaan van de naam van een gemeente die op representatieve wijze wordt gebruikt voor alle gemeenten op het grondgebied waarvan de betrokken geografische eenheid zich uitstrekt [en pdf]
(Artikel 31, lid 3, onder c), punt ii), van Verordening (EG) nr. 753/2002)

Lijst 18:
Grotere geografische eenheden dan het bepaald gebied [en pdf]
(Artikel 32 van Verordening (EG) nr. 753/2002)

Lijst 19:
Lijst van erkende ondernemingen [enfr pdf]
(Artikel 92, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie (verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor gebruik als bioethanol in de sector motorbrandstoffen in de Europese Gemeenschap))
Lijst gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 256 van 24.10.2006, blz. 9.

Lijst 20:
Lijst van de officiële of officieel erkende instanties die door de lidstaten gemachtigd zijn om attesten af te geven waarop wordt bevestigd dat de betrokken wijn voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de concessies waarin de overeenkomsten met derde landen voorzien  [en pdf] (Artikel 52 van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008)
 (Artikel 52 van Verordening (EG) nr. 555/2008 van de Commissie van 27 juni 2008)

Lijst 21:
Lijst van de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen voor de controles met betrekking tot de oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de wijnsector (bekendgemaakt op grond van artikel 118 sexdecies van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007)   [en pdf] 
 

  verticale lijn  

Welkom

"Notices for the public"
deenfr

Wetgeving
deenfr

Statistieken en gegevens
deenfr

Productiepotentieel
deenfr

Derde landen
deenfr

Comité van beheer
deenfr

Lijsten


E-Bacchus

 


Landbouw en plattelandsontwikkeling I Landbouwmarkten I De sector wijn I Bovenkant pagina