Oikeudellinen huomautus
     
Yhteystiedot | EUROPA-haku  

Viini   pystyviiva   Tämän sivun kautta pääsee tutustumaan viinialan yhteistä markkinajärjestelyä koskevien säädösten mukaisiin luetteloihin. Kyseessä ovat linkit luetteloihin sekä joissakin tapauksissa Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeksi julkaistuun luetteloon.

Luettelot - viiniala 

Luettelo 01:
Luettelo kansallisista toimielimistä, joihin voidaan ottaa yhteyttä ja jotka ovat vastuussa yhteyksistä komission yksikköihin ja muihin jäsenvaltioihin viinialan valvontatoimenpiteiden osalta [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 555/2008 82 artiklan 2 kohta)

Luettelo 02:
Luettelo viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia laatimaan viinialan tuotteiden mukana seuraavia asiakirjoja ja pitämään viinialan rekistereitä  [en pdf]
(26 päivänä toukokuuta 2009 annetun Komission asetuksen (EY)N:o 436/2009 49 artikla)

Luettelo 03:
Luettelo viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan suojattua alkuperänimitystä tai suojattua maantieteellistä merkintää koskevan todistuksen kuljetettavien viinialan tuotteiden mukana oleviin asiakirjoihin [en pdf]
(komission asetuksen (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, 49 artikla)

Luettelo 04:
Luettelo virallisista elimistä ja virallisesti hyväksytyistä elimistä, jotka voivat myöntää kunniamainintoja maantieteellisellä merkinnällä kuvatuille pöytäviineille, tma-laatuviineille ja maantieteellisellä merkinnällä kuvatuille tuontiviineille
(Julkaistu asetuksen (EY) N:o 753/2002 21 artiklan mukaisesti)
(Luettelon julkaisemiseen ei ole enää lakisääteistä velvoitetta.)

Luettelo 05:
Jäsenvaltioiden laatima luettelo toimivaltaisista viranomaisista ja elimistä viinin yhteisestä markkinajärjestelystä markkinamekanismien osalta annettua asetusta (EY) N:o 1623/2000 varten  [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 artikla 102 b) (+ 1774/2004))

Luettelo 06:
Luettelo virallisista laitoksista ja laboratorioista, jotka kolmannet maat ovat hyväksyneet tai nimenneet laatimaan asiakirjoja, joiden on seurattava kaikkien Euroopan yhteisöön tuotavien viinierien mukana (komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 48 artikla) [en pdf]
Tällä luettelolla korvataan 5 päivänä kesäkuuta 2008 Euroopan unionin virallisen lehden C 139 sivulla 1 julkaistu luettelo.

Luettelo 07:
Luettelo määritellyillä alueilla tuotetuista laatuviineistä
(Julkaistu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 54 artiklan 4 kohdan mukaisesti) (2009/C 187/01)[pdf]
(Tämä luettelo kuvaa tilannetta 31 päivänä heinäkuuta 2009. Sillä kumotaan ja korvataan 10 päivänä toukokuuta 2007 Euroopan unionin virallisen lehden C 106 sivulla 1 julkaistu luettelo)

Luettelo 08:
Luettelo asetuksen (EY) N:o 1493/1999 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista jäsenvaltiota pienempien maantieteellisten yksiköiden nimistä (Maantieteellisellä merkinnällä varustetut pöytäviinit)
(Julkaistaan asetuksen (EY) N:o 753/2002 28 artiklan a alakohdan mukaisesti) (2009/C 187/02) [pdf]
(Tämä luettelo kuvaa tilannetta 31 päivänä heinäkuuta 2009. Sillä kumotaan ja korvataan 12 päivänä maaliskuuta 2008 Euroopan unionin virallisen lehden C 67 sivulla 9 julkaistu luettelo)

Luettelo 09:
Jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat sen varmistamisesta, että yhteisön säännöksiä noudatetaan viinialalla (julkaistu 22 päivänä 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 185 d artiklan mukaisesti)  [en pdf]

Luettelo 10:
Jäsenvaltioiden nimeämät laboratoriot, joilla on lupa suorittaa virallisia määrityksiä viinialalla (julkaistu 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 185 d artiklan mukaisesti)  [en pdf]

Luettelo 11:
Luettelo viininvalmistuksessa käytettävien viiniköynnöslajikkeiden luokitteluista
(Luettelon julkaisemiseen ei ole enää lakisääteistä velvoitetta.)

Luettelo 12:
Luettelo toimivaltaisista laitoksista, jotka jäsenvaltiot ovat valtuuttaneet alentamaan tma-laatuviinien luokitusta [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 1607/2000 10 artikla)

Luettelo 13:
Hyväksyttyjen tislaajien luettelo [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 42 artikla)

Luettelo 14:
Tma-laatukuohuviinien nimien luettelo  [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VI oleva D.2 kohta)

Luettelo 15:
Yhteisössä valmistetun, sellaisenaan nautittavaksi tarkoitetun käymistilassa olevan rypäleen puristemehun sekä ylikypsistä rypäleistä yhteisössä valmistettujen viinien maantieteelliset erityismerkinnät  [en pdf]
(Asetuksen (EY) 753/2002 14 artiklan 1 kohta)

Luettelo 16:
Maantieteellisten yksiköiden tyypit ja niiden määriteltyjen alueiden nimet, joihin kyseiset maantieteelliset yksiköt, joihin sovelletaan poikkeusta 31. päivään elokuuta 2003, kuuluvat [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 753/2002 31 artiklan 3 kohta)

Luettelo 17:
Määriteltyä aluetta pienempien maantieteellisten yksiköiden nimet liitettyinä sellaisen paikallisen hallintoalueen nimeen, jota käytetään edustavalla tavalla kaikkien niiden paikallisten hallintoalueiden osalta, joiden alueella kyseinen maantieteellinen yksikkö sijaitsee [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 753/2002 31 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohta)

Luettelo 18:
Määriteltyä aluetta suuremmat maantieteelliset yksiköt [en pdf]
(Asetuksen (EY) N:o 753/2002 32 artikla)

Luettelo 19:
Luettelo hyväksytyistä yrityksistä [enfr pdf]
(Komission asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan 6 kohta (Huutokauppa viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina polttoainealalla Euroopan yhteisössä))
Luettelo julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, C 256, s. 9, 24.10.2006.

Luettelo 20:
Jäsenvaltioiden viralliset tai virallisesti hyväksytyt laitokset, jotka voivat myöntää todistuksia siitä, että viini täyttää kolmansien maiden kanssa tehdyissä sopimuksissa määrättyjen myönnytysten hyväksyntävaatimukset [en pdf]
(27 päivänä kesäkuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 555/2008 52 artikla)  

Luettelo 21:
Jäsenvaltioiden nimeämät toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä koskevasta valvonnasta viinialalla
(julkaistu 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 o artiklan mukaisesti)  [en pdf] 
 

  pystyviiva  

Yleistä

Notices for the public"
deenfr

Lainsäädäntö
deenfr

Tilastotiedot ja muut tiedot
deenfr

Tuotantokyky
deenfr

Yhteisön ulkopuoliset maat
deenfr

Hallintokomitea
deenfr

Luettelot


E-Bacchus

 


Maatalous ja maaseudun kehittäminen I Maataloustuotteiden markkinat I Viiniala I Sivun alkuun