Svarīgs juridisks paziņojums
 
Kontakti | Meklēt portālā EUROPA  

vide   vertikāla līnija  

ES lauksaimniecība un kopējā lauksaimniecības politika (KLP) — bieži uzdoti jautājumi

Lauku attīstība


Kas ir lauku attīstība?

ES lauku attīstības politikas mērķis ir lauku dzīvotspējas saglabāšana, panākot lauku rajonu līdzsvarotu attīstību. Tā ir KLP nozīmīga sastāvdaļa.


Kas nodarbojas ar lauku attīstības lietām?

Dalībvalstis pašas izvēlas to īpašajām vajadzībām piemērotas metodes un pašas vada savu programmu īstenošanu. ES daļēji sedz izmaksas (sniedzot līdzfinansējumu).


Cik tas izmaksā?  No kurienes nāk nauda?

Lauku attīstībai visās 27 dalībvalstīs kopā iedalīti 96 miljardi eiro (pašreizējās cenās). Šī summa paredzēta laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Nauda nāk no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA ), un daļu no lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem maksājumiem pašlaik novirza lauku attīstībai. To dara, izmantojot sistēmu, kas nosaukta par modulāciju.


Kā līdzekļus izmanto?

Lauku attīstībai paredzētos līdzekļus var izmantot gan lauksaimniecībai, gan pasākumiem, kas nav saistīti ar lauksaimniecību. Daži piemēri:

  • platjoslas interneta pārklājuma zonas paplašināšana,

  • palīdzība mazajiem uzņēmumiem,

  • palīdzība pārtikas pārstrādes rūpniecībai,

  • bērnu aprūpes pakalpojumu paplašināšana, lai laukos dzīvojošas mātes varētu atsākt strādāt.

ES dalībvalstis pašas nosaka savas prioritātes lauku attīstības jomā, tomēr tām ir pienākums vismaz 10% naudas tērēt lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai, vismaz 25%  — vides kvalitātes uzlabošanai laukos un vismaz 10%  — lauku ekonomikas dažādošanai.


Kāds labums no lauku attīstības politikas ir lauksaimniekiem?

Lauksaimnieki var saņemt palīdzību un padomus par saimniekošanu laukos, pārtikas pārstrādi un tirgvedību.


Vai lauku attīstības politiku var pielāgot dažādiem reģioniem?

Katra dalībvalsts izstrādā valsts stratēģiju lauku attīstības jomā, bet ir iespējamas arī īpašas programmas, ko izveido un īsteno reģionālā līmenī.


Kāda ir atšķirība starp lauku attīstības politiku un reģionālo politiku?

Reģionu attīstības politika ir paredzēta pirmām kārtām tiem ES reģioniem, kuri ir vismazāk attīstīti. Savukārt lauku attīstības politika attiecas uz visiem dalībvalstu reģioniem.

Pašlaik lauku attīstības politika palīdz ne vien lauksaimniekiem, bet arī citiem iedzīvotājiem, kas iesaistīti lauku ekonomikā, piemēram, mežu īpašniekiem, laukstrādniekiem, mazajiem uzņēmumiem, vietējām nevalstiskajām organizācijām u.c.
 

Kas ir “Leader”?

“Leader” ir franču valodas akronīms un nozīmē saikni starp lauku ekonomikas attīstību veicinošiem pasākumiem. Kā jau liecina nosaukums, šīs iniciatīvas mērķis ir lauku ekonomikas stimulēšana, turklāt nevis ieviešot jau gatavus risinājumus, bet gan rosinot rīkoties pašvaldības. Dalībvalstīm vismaz 5% sava lauku attīstības budžeta jāatvēl “Leader” projektu finansēšanai.


Kā lauku attīstība var sekmēt vides kvalitāti?

Visās lauku attīstības programmās ir jāparedz pasākumi attiecībā uz ES dabas resursu un lauku ainavu aizsardzību un kvalitātes uzlabošanu.

Lauku attīstībai naudu piešķir apmaiņā pret pasākumiem, ar kuru palīdzību Eiropas Savienībā ne vien aizsargā un saglabā laukus, bet arī palīdz novērst klimata pārmaiņas. Daži piemēri:

  • ūdens kvalitātes saglabāšana,

  • ilgtspējīga zemes apsaimniekošana,

  • koku stādīšana, lai nepieļautu eroziju un plūdus.


 

  vertikāla līnija  

Īsumā par ES lauksaimniecību

Galvenie fakti par KLP

Kāpēc vajadzīga KLP?

KLP izmaksas

KLP reformas

Mīts vai īstenība?

Lauku attīstība

Pārtikas cenas

KLP un vide

KLP un tirdzniecība

KLP un jaunattīstības valstis

Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums

Dzīvnieku veselība un labturība


 

 


Lauksaimniecība un lauku attīstība I Uz sākumu

Informācija atjaunināta 20-04-2011