Sökväg

Ytterligare verktyg

Samråd

Erfarenheter som gjorts under det första året då förgröningskraven inom ordningen för direktstöd (den gemensamma jordbrukspolitiken) varit tillämpliga

Titel

Erfarenheter som gjorts under det första året då förgröningskraven inom ordningen för direktstöd (den gemensamma jordbrukspolitiken) varit tillämpliga

 

Politikområde

Jordbruk

 

Målgrupper

Syftet är att få in synpunkter från jordbrukare, nationella förvaltningar i medlemsländerna, icke-statliga organisationer på EU-nivå och på nationell nivå, akademiker och forskare samt från allmänheten.


Mot bakgrund av samrådets omfattning och dess detaljnivå vänder det sig huvudsakligen till personer med yrkeserfarenhet på området och andra berörda personer med fördjupade kunskaper om förgröning och/eller konkret erfarenhet av förgröning.

 

Samrådsperiod

15 december 2015 – 8 mars 2016 

 

Samrådets syfte

Vi vill få in de svarandes synpunkter på de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av de förgröningskrav inom ramen för systemet med direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi).


Vi är särskilt intresserade av att få in synpunkter på genomförandet av förgröningskraven, på huruvida det råder lika villkor (om villkoren för att bedriva jordbruk är desamma som för jordbrukare i andra EU-medlemsländer), på produktionspotentialen, samt på hur förgröningsramverket och administrationen av det kan förenklas. Dessutom hoppas vi få in förstahandsinformation från de svarande om förgröningens effekter.


Svaren kommer bland annat att ligga till grund för kommissionens bedömning av hur den administrativa börda som följer av genomförandet av dessa förordningar kan mildras för jordbrukarna och de nationella förvaltningarna och av i vilken mån kraven överlappar varandra eller är inkonsekventa och om de kan ändras utan att det påverkar förgröningens miljömål och inte inverkar negativt på sund ekonomisk förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken.


Samrådet genomförs till följd av kommissionens förklaring av den 2 april 2014 English (en) , vilken gjordes i samband med antagandet av den delegerade förordningen (EU) nr 639/2014, och samrådet ska ses som ett led i och ett bidrag till förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken (se nedan).

 

Hur går samrådet till?

Du svarar genom att fylla i ett frågeformulär online.


Vissa frågor är obligatoriska för alla som svarar. Övriga frågor är inte obligatoriska, utan du svarar på de frågor som berör dig. Det är jättebra om du kan ge konkreta exempel i dina svar.


Svara helst på ett av EU-kommissionens arbetsspråk (helst engelska) för att reducera den tid som krävs för översättning och bearbetning av svaren.


Svara i frågeformuläret online. Detta förenklar bearbetningen och analysen av svaren och sörjer för att samrådet sker på rättvisa och öppna villkor.

 

Villkor för organisationer:


Organisationer som deltar i samrådet ska registrera sig i EU:s öppenhetsregister och ta del av dess uppförandekod.

 

  • Om du svarar som en registrerad organisation, ange organisationens namn och adress i frågeformuläret, samt organisationens identifieringsnummer i öppenhetsregistret. Ditt svar kommer sedan att anses uttrycka din organisations synpunkter.
  • Svar från icke-registrerade organisationer betraktas som svar från enskilda personer.

 

Gå till frågeformuläret

 

Kontext och bakgrund

Jordbrukare som är berättigade till stöd inom ramen för ordningen för grundstöd eller systemet för enhetlig arealersättning ska på alla sina stödberättigande arealer använda jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön. Vissa metoder är mer långtgående än vad som krävs enligt tvärvillkoren, dvs. diversifiering av grödor, bevarande av permanent gräsmark och avsättning av minst 5 % av jordbruksmarken för sådant som gynnar miljön (så kallade ekologiska fokusarealer, EFA). 2015 var det första året då jordbrukarna skulle uppfylla förgröningskraven.


De grundläggande förgröningskraven Deutsch (de) English (en) français (fr) fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi). I förordningen fastställs att förgröningskraven kan skilja sig åt beroende på vilka villkor som råder i vissa regioner i EU-länderna och vilken typ av jordbruk och jordbruksmark det är fråga om. Förordningen innehåller en förteckning över olika typer av EFA (landskapselement, buffertområden), men det är de nationella myndigheterna i varje EU-medlemsland som bestämmer vilka EFA-typer som jordbrukarna i landet kan välja på.


Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) och genomförandeförordning (EU) nr 641/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)innehåller tekniska parametrar och genomförandebestämmelser för förgröningsramverket. Häri ingår bland annat kriterier/krav för olika EFA-typer (produktionsmetoder, begränsningar av dimensioner, tidsfrister, etc.), underkategorier till de olika EFA-typerna i form av landskapselement (dammar, häckar, etc.), regler om i vilka fall de nationella myndigheterna får tillåta att jordbrukarna tillämpar gemensamma EFA (regional och kollektiv tillämpning), hur grödornas andel ska beräknas vid diversifiering av grödorna, samt regler för hur de nationella myndigheterna ska beräkna andelen permanent gräsmark och för de åtgärder som ska vidtas om andelen minskar till under en godtagbar nivå. Vissa krav, särskilt vad gäller vissa EFA-typer som avser begränsning av insatsvarorna, får fastställas av EU-medlemsländernas nationella myndigheter mot bakgrund av dessas prioriteringar och de särskilda omständigheter som råder.


Sammanfattningen av EU-medlemsländernas val inom ordningen för direktstöd för 2015 pdf - 2 MB [2 MB] English (en) innehåller detaljerad information om vilka EFA-typer som medlemsländerna valt.


I samband med antagandet av den delegerade förordningen (EU) nr 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) utfärdade kommissionen enförklaring English (en) i vilken kommissionen förband sig att utvärdera vilka erfarenheter av genomförandet av förgröningskraven som görs under det första tillämpningsåret och därvid särskilt titta på aspekter som rör den administrativa bördan, förenkling av förfarandena, lika villkor och produktionspotential. Enligt kommissionsledamoten Phil Hogan är det en politisk prioritering att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken. Förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken bygger på tre grundtankar; den inriktas på jordbrukarnas och andra berörda parters behov, den ska syfta till att minska den administrativa bördan för nationella och regionala administrationer och den ska bidra till att säkra sund ekonomisk förvaltning av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förenklingen av den gemensamma jordbrukspolitiken är en ständigt pågående process.

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig avdelning: Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


Postadress:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling
Enhet AGRI.D2 Förgröning, tvärvillkor och Posei
Rue de la Loi 130
1049 Bryssel
Belgien


E-post: agri-greening@ec.europa.eu

 

Läs svaren

Kommissionen förbinder sig att offentliggöra alla svar som inkommer inom samråden. För att göra åtskillnad mellan svar från organisationer som finns registrerade i EU:s öppenhetsregister och svar från alla andra organisationer (i enlighet med vad som krävs enligt kommissionens meddelande av den 21 mars 2007) ska svaren fördelas på åtminstone följande kategorier:

 

  • Svar från registrerade organisationer
  • Svar från offentliga myndigheter (EU-myndigheter, nationella och regionala myndigheter)
  • Enskilda svar:

    • Privatpersoner
    • Icke registrerade organisationer

 

Resultatet av samrådet och kommande etapper

Dina svar och dina personuppgifter kommer att läggas ut på internet, såvida du inte motsätter dig detta för att det skulle skada dina legitima intressen. Om så är fallet måste du ange detta i lämplig ruta i frågeformuläret I så fall kan vi offentliggöra svaret anonymt. Annars kommer svaret inte att offentliggöras alls och synpunkterna kommer i princip inte heller att beaktas.

 

Skydd av personuppgifter

Läs det rättsliga meddelandet om skydd av personuppgifter.

 

Meddelande om skydd av personuppgifter

Läs informationen i Meddelande om skydd av personuppgifter pdf - 95 KB [95 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi) om hur vi hanterar dina personuppgifter och dina svar.

 

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?