Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Konsultacje

Doświadczenia z pierwszego roku stosowania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)

Tytuł

Doświadczenia z pierwszego roku stosowania obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna)

 

Dziedzina polityki

Rolnictwo

 

Grupy docelowe

Opinie rolników, administracji państw członkowskich, organizacji przedstawicielskich, organizacji pozarządowych na szczeblu unijnym i krajowym, naukowców/badaczy i zainteresowanych odbiorców.


Biorąc pod uwagę zakres i poziom szczegółowości tej inicjatywy, niniejsza konsultacja skierowana jest w szczególności do specjalistów z branży i innych zainteresowanych stron posiadających dogłębną wiedzę lub praktyczne doświadczenie w zakresie zazieleniania.

 

Czas trwania konsultacji

Od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 8 marca 2016 r. 

 

Cel konsultacji

Zebrane opinie dotyczą doświadczeń z realizacji obowiązków w zakresie zazieleniania w ramach systemu płatności bezpośrednich (wspólna polityka rolna), ustanowionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 641/2014. български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv)


Szczególnie istotne są opinie dotyczące wdrażania zazieleniania, równych warunków działania (możliwości zarządzania gospodarstwami na równi z rolnikami z innych krajów UE), potencjału produkcyjnego i możliwych sposobów uproszczenia ram zazieleniania oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych z nimi związanych. Oczekuje się również pierwszych opinii od respondentów na temat skutków zazieleniania.


Odpowiedzi będą przedmiotem przeprowadzonej przez Komisję analizy dotyczącej między innymi możliwości zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla rolników i administracji krajowych, które wynikają z wdrożenia tych rozporządzeń; lub w przypadku gdy wymogi się pokrywają lub są niespójne; i można je zmienić, nie zmieniając celów zazieleniania związanych z ochroną środowiska i należytym zarządzaniem finansami WPR.


Działanie to odpowiada oświadczeniu Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r English (en) . towarzyszącemu przyjęciu rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 i jest prowadzone w ramach i na potrzeby uproszczenia WPR (zob. poniżej).

 

Jak przesłać odpowiedzi.

Prosimy o udział w konsultacjach, wypełniając kwestionariusz w internecie.


Niektóre pytania są obowiązkowe dla wszystkich respondentów. Jeśli chodzi o pozostałe pytania, respondenci są proszeni o odpowiedź na te, które ich dotyczą. Prosimy o konkretne przykłady konkretnych problemów.


Jeśli to możliwe, aby ograniczyć tłumaczenie i czas rozpatrywania odpowiedzi, prosimy o odpowiedzi w jednym z języków roboczych Komisji (najlepiej w języku angielskim).


Zachęcamy do przesyłania odpowiedzi za pomocą kwestionariusza online, aby ułatwić przetwarzanie i analizę otrzymanych danych, oraz w celu zapewnienia odpowiedniego i przejrzystego procesu konsultacji.

 

Wymagania dotyczące organizacji:


Prosimy organizacje o zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz o podpisanie kodeksu postępowania w tym rejestrze.

 

  • Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji zarejestrowanej, proszę wskazać w kwestionariuszu nazwę i adres organizacji i numer identyfikacyjny w rejestrze. Państwa uwagi zostaną wtedy potraktowane jako przedstawiające opinie Państwa organizacji.
  • Odpowiedzi organizacji niezarejestrowanych opublikujemy jako odpowiedzi osoby prywatnej.

 

Zobacz kwestionariusz

 

Kontekst i tło

Rolnicy uprawnieni do płatności w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej muszą przestrzegać na wszystkich kwalifikujących się powierzchniach praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu. Te praktyki, które wykraczają poza zasadę wzajemnej zgodności, obejmują: dywersyfikację upraw, utrzymanie trwałych użytków zielonych oraz przeznaczenie 5% gruntów uprawnych na obszary proekologiczne (korzystne dla środowiska naturalnego). Rok 2015 jest pierwszym rokiem, w którym rolnicy mają wypełniać obowiązki związane z zazielenianiem.


W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) określono podstawowe wymogi związane z zazielenianiem Deutsch (de) English (en) français (fr) . Wspomniane rozporządzenie dokonuje rozróżnienia obowiązków w zakresie zazieleniania w zależności od specyficznej sytuacji w niektórych regionach krajów UE, od kategorii rolników i rodzaju gruntów rolnych. Rozporządzenie ustanawia wykaz rodzajów obszarów proekologicznych (np. elementy krajobrazu, strefy buforowe), pozostawiając władzom krajowym wybranie z wykazu rodzajów obszarów proekologicznych tych obszarów, które będą oferować rolnikom do wyboru.


W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) i rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 641/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) wyszczególniono niektóre parametry techniczne i ustalenia dotyczące wdrażania ram zazieleniania. Działania te obejmują m.in. kryteria/wymogi dotyczące kwalifikacji rodzajów obszarów proekologicznych (metody produkcji, limity wielkości, terminy itp.), podkategorie rodzajów elementów krajobrazu w obszarach proekologicznych (stawy, żywopłoty itp.), zasady co do tego, kiedy organy krajowe mogą wymagać lub zezwalać, aby rolnicy mieli wspólne obszary proekologiczne (regionalne, wspólne wdrażanie), sposobu obliczania proporcji różnych upraw na potrzeby dywersyfikacji upraw, oraz wskazówek dla władz krajowych, jak obliczać wskaźnik trwałych użytków zielonych i co robić, kiedy stosunek ten zmniejsza się, osiągając niezadowalający poziom. Niektóre wymogi, zwłaszcza dotyczące obszarów proekologicznych, np. pewne ograniczenia nakładów, pozostawiono w gestii organów krajowych państw UE, by podejmowały decyzję w świetle swych priorytetów i szczególnych uwarunkowań.


Syntetyczne przedstawienie wyborów państw członkowskich UE w ramach systemu płatności bezpośrednich pdf - 2 MB [2 MB] English (en) na 2015 r. zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wyborów krajowych w odniesieniu do obszarów proekologicznych.


Podczas przyjmowania rozporządzenia delegowanego (UE) nr 639/2014 български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)hrvatski (bg)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) Komisja wydała oświadczenie English (en) zobowiązujące ją samą do oceny doświadczeń związanych z wdrażaniem obowiązków dotyczących obszarów proekologicznych po pierwszym roku ich obowiązywania, skupiając się przede wszystkim na obciążeniach administracyjnych, uproszczeniu procedur, równych warunkach działania i potencjale produkcyjnym. Uproszczenie WPR zostało uznane za jeden z kluczowych priorytetów politycznych komisarza Hogana. Jest ono oparte na następujących trzech zasadach: uproszczenie powinno koncentrować się na korzyściach dla rolników i innych beneficjentów, na zmniejszeniu obciążeń administracyjnych dla władz krajowych i regionalnych oraz na utrzymaniu należytego zarządzania finansami WPR. Uproszczenie WPR jest procesem, który jest w trakcie realizacji.

 

Dane kontaktowe

Odpowiedzialne służby: Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich


Adres pocztowy:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dział AGRI.D 2 Zazielenianie, Zasada Wzajemnej Zgodności i POSEI
Rue de la Loi 130
1049 Brussels
Belgia


E-mail: agri-greening@ec.europa.eu

 

Zobacz odpowiedzi

Komisja zobowiązała się do opublikowania wszystkich odpowiedzi udzielonych w ramach konsultacji. Celem dokonania wyraźnego rozróżnienia pomiędzy odpowiedziami organizacji wymienionych w unijnym rejestrze służącym przejrzystości a odpowiedziami wszystkich innych organizacji (zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 21 marca 2007 r.) odpowiedzi powinny być publikowane co najmniej w następujących kategoriach:

 

  • odpowiedzi zarejestrowanych organizacji
  • odpowiedzi organów publicznych (na szczeblu europejskim, krajowym i niższym)
  • odpowiedzi indywidualne:

    • osoby prywatne
    • organizacje niezarejestrowane

 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania

Otrzymane odpowiedzi oraz dane respondenta zostaną opublikowane w internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów, klikając w odpowiednie pole w kwestionariuszu. Odpowiedzi mogą wówczas zostać opublikowane anonimowo. W przeciwnym razie odpowiedź nie zostanie opublikowana, a jej treść nie zostanie uwzględniona.

 

Ochrona danych osobowych

Prosimy przeczytać zastrzeżenie prawne dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Prosimy przeczytać specjalne oświadczenie o ochronie prywatności pdf - 169 KB [169 KB] български (bg)čeština (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti keel (et)ελληνικά (el)English (en)español (es)français (fr)hrvatski (hr)italiano (it)latviešu valoda (lv)lietuvių kalba (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe i odpowiedzi.

 

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?