Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιε
     
Επικοινωνία | Αναζήτηση στον EUROPA  

wine   vertical line  

Η μεταρρύθμιση του τομέα του οίνου

Ο κανονισμός αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, για την ευρεία μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης της αγοράς οίνου, εγκρίθηκε επίσημα από το Συμβούλιο Υπουργών τον Απρίλιο του 2008 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Στόχοι της μεταρρύθμισης είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας στην αγορά οίνου, η κατάργηση των αναποτελεσματικών και δαπανηρών μέτρων παρέμβασης στην αγορά και η διάθεση των σχετικών κονδυλίων για την εφαρμογή αποτελεσματικότερων και μέτρων που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών κρασιών. Η μεταρρύθμιση προβλέπει την ταχεία αναδιάρθρωση του αμπελοοινικού κλάδου, με τη θέσπιση κυρίως ενός τριετούς καθεστώτος εκρίζωσης σε εθελοντική βάση το οποίο, αφενός, θα δώσει τη δυνατότητα εναλλακτικής καλλιέργειας στους παραγωγούς που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και, αφετέρου, θα απαλλάξει την αγορά από μη ανταγωνιστικά πλεονάσματα κρασιών. Οι επιδοτήσεις για την απόσταξη κρίσης και την απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης θα καταργηθούν σταδιακά και τα αντίστοιχα ποσά θα χρησιμοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση των κρασιών στις αγορές τρίτων χωρών, την ανάληψη καινοτόμων μέτρων, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των αμπελώνων και των οιναποθηκών. Η μεταρρύθμιση αυτή εγγυάται την προστασία του περιβάλλοντος στις αμπελουργικές περιοχές, διαφυλάσσει τις παραδοσιακές και καθιερωμένες πολιτικές για την ποιότητα και απλουστεύει τους κανόνες επισήμανσης τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές. Επίσης, από 1ης Ιανουαρίου 2016 θα καταργηθεί σε επίπεδο ΕΕ το ιδιαίτερα περιοριστικό σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης.

Ο κανονισμός της Επιτροπής για τους κανόνες εφαρμογής της εν λόγω μεταρρύθμισης που άρχισε να ισχύει από 1ης Αυγούστου 2008 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008) δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα.

Μεταρρύθμισης της ΚΓΠ: Το τελικό στάδιο της μεταρρύθμισης του κλάδου του οίνου στην ΕΕ που θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Αυγούστου (Διατίθεται στα bgcsdadeetesenfritlvlthumtnlplptroskslfisv)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής για τους κανόνες εφαρμογής που άρχισαν να ισχύουν από 1ης Αυγούστου 2009 (όσον αφορά κυρίως τις οινολογικές πρακτικές, τις γεωγραφικές ενδείξεις και την επισήμανση) δημοσιεύτικαν το 2009: κανονισμοί (EK) 436/2009, 606/2009 και 607/2009.

Βασικά σημεία της αναθεωρημένης ΚΟΑ

Εθνικά κονδύλια: χάρη σ' αυτά τα κράτη μέλη θα μπορούν να προσαρμόζουν τα μέτρα στις ιδιαίτερες συνθήκες τους. Τα προβλεπόμενα μέτρα περιλαμβάνουν την προώθηση στις αγορές τρίτων χωρών, την αναδιάρθρωση / μετατροπή αμπελώνων, επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της αλυσίδας παραγωγής και την καινοτομία, τη στήριξη του πρώιμου τρύγου, νέα μέτρα διαχείρισης κρίσεων και απλή αποσυνδεδεμένη ενίσχυση.

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης: προβλέπεται η μεταφορά κονδυλίων για χρηματοδότηση μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που προορίζονται αποκλειστικά για τις αμπελουργικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά αφορούν την εγκατάσταση νέων γεωργών, τη βελτίωση των μεθόδων εμπορίας, την επαγγελματική κατάρτιση, τη βοήθεια σε οργανώσεις παραγωγών, τις ενισχύσεις για την κάλυψη πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος που συνεπάγεται η διατήρηση τοπίων με πολιτιστικό ενδιαφέρον, και την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Δικαιώματα φύτευσης: θα καταργηθούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2015, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διατήρησής τους σε εθνικό επίπεδο μέχρι το 2018.

Σταδιακή κατάργηση των καθεστώτων απόσταξης: η απόσταξη κρίσης περιορίζεται σε τέσσερα χρόνια, κατά τη διακριτική ευχέρεια τω κρατών μελών, μέχρι το τέλος της περιόδου 2011-2012. Το μέγιστο όριο των σχετικών δαπανών ανέρχεται σε 20 % των εθνικών κονδυλίων τον πρώτο χρόνο, σε 15 % τον δεύτερο, σε 10 % τον τρίτο και σε 5 % τον τέταρτο χρόνο. Η απόσταξη εδώδιμης αλκοόλης θα καταργηθεί σταδιακά σε μία τετραετία. Κατά τη μεταβατική περίοδο θα χορηγείται συνδεδεμένη με την παραγωγή ενίσχυση η οποία θα αντικατασταθεί στη συνέχεια από την αποσυνδεδεμένη ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την απόσταξη των υποπροϊόντων , η οποία θα χρηματοδοτείται από τα εθνικά κονδύλια, αλλά με ποσά σημαντικά χαμηλότερα από τα σημερινά, για την κάλυψη των εξόδων συλλογής και μεταποίησης των υποπροϊόντων.

Καθιέρωση της ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση: μια αποσυνδεδεμένη ενιαία ενίσχυση ανά εκμετάλλευση θα χορηγείται από τα κράτη μέλη που το επιθυμούν στους παραγωγούς οινοποιήσιμων σταφυλιών και απ' όλα τα κράτη μέλη στους παραγωγούς που ξεριζώνουν τους αμπελώνες τους.

Εκρίζωση: προβλέπεται τριετές καθεστώς εκρίζωσης σε εθελοντική βάση, το οποίο καλύπτει συνολική έκταση 175.000 εκταρίων, με πριμοδότηση που μειώνεται προοδευτικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν τη διακοπή του καθεστώτος αν η σχετική έκταση υπερβαίνει το 8 % της συνολικής έκτασης των αμπελώνων της χώρας ή το 10 % της συνολικής έκτασης μιας συγκεκριμένης περιφέρειας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να καταργήσει το καθεστώς αν η σχετική έκταση ανέρχεται στο 15 % της συνολικής έκτασης αμπελοκαλλιεργειών ενός κράτους μέλους. Τέλος, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν την εκρίζωση σε ορεινές περιοχές ή περιοχές με μεγάλη κλίση του εδάφους, καθώς επίσης και για περιβαλλοντικούς λόγους.

Οινολογικές πρακτικές: η αρμοδιότητα για την έγκριση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων οινολογικών πρακτικών θα μεταφερθεί στην Επιτροπή, η οποία θα αξιολογεί τις οινολογικές πρακτικές που αποδέχεται ο Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου (OIV) και θα τις προσθέτει, κατά περίπτωση, στον κατάλογο των αποδεκτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρακτικών .

Βελτίωση των κανόνων επισήμανσης: η έννοια των οίνων ποιότητας της ΕΕ θα βασίζεται στην προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και στην προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Οι καθιερωμένες εθνικές πολιτικές για την ποιότητα θα διατηρηθούν, ενώ οι κανόνες επισήμανσης θα απλουστευθούν. Για παράδειγμα, θα επιτρέπεται η αναγραφή της ποικιλίας αμπέλου και του έτους συγκομιδής για οίνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν γεωγραφική ένδειξη. Επίσης θα συνεχιστεί η προστασία ορισμένων παραδοσιακών σχημάτων φιαλών ή ενδείξεων που αναγράφονται σε αυτά.

Εμπλουτισμός με ζάχαρη: η πρακτική αυτή θα συνεχιστεί, αλλά θα μειωθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο επίπεδο εμπλουτισμού με ζάχαρη ή γλεύκος. Σε περίπτωση εκτάκτων καιρικών συνθηκών τα κράτη μέλη θα μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο εμπλουτισμού.

Ενίσχυση για τη χρήση γλεύκους: η ενίσχυση αυτή θα συνεχιστεί με τη σημερινή της μορφή για μία τετραετία. Μετά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι σχετικές δαπάνες μπορούν να μετατραπούν σε αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις προς αμπελουργούς.


 

 

vertical line  

Εισαγωγή

Πρόταση της Επιτροπής

Ανακοίνωση της Επιτροπής

horizontal line

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999
[pdf] Διατίθεται στα
bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv
 

horizontal line

Παρουσίαση [pdf]
Διατίθεται στα
enesfrhupt

horizontal line

Περισσότερες πληροφορίες για τον τομέα του οίνου περιέχονται στο κεφάλαιο «Οίνος» στον παρόντα δικτυακό τόπο.


Γεωργία και Αγροτική Aνάπτυξη | Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ | Αρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-11-2008