CAP-reformen

Europas
Gemensamma
Jordbrukspolitik

CAP

Ta hand om
våra rötter

Jordbrukets betydelse

Jordbruket står i centrum för våra liv. En stor del av det som vi konsumerar och använder varje dag kommer från en gård – från mjölken, brödet, köttet och vinet till våra kläder och snittblommor.

Jordbrukarna spelar en unik roll. De producerar säkra livsmedel av hög kvalitet. Men vi förväntar oss också att de ska vårda landskapet, hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna och bevara mångfalden inom jordbruket.

CAP:s roll

Europas Gemensamma Jordbrukspolitik (CAP) skapades för att hjälpa jordbrukarna i EU att tillhandahålla dessa kollektiva nyttigheter.

Sedan starten 1962 har CAP utvecklats för att hantera globala utmaningar som påverkar oss alla. I juni 2013 enades EU:s institutioner om en ny inriktning för CAP, för att hjälpa jordbrukarna att bemöta dessa utmaningar på ett bättre sätt. Den nya reformen har utarbetats med hjälp av en omfattande offentlig diskussion med medborgare och intressenter [1].

Trygga vår livsmedelsförsörjning

EU:s 500 miljoner konsumenter är alla beroende av en säker tillgång till hälsosamma och näringsrika livsmedel till rimliga priser. Men jordbruk handlar inte bara om kvantitet. I den nya CAP främjar man mångfald och kvalitet, samtidigt som man tar hänsyn till de många olika jordbrukstraditionerna i EU.

Detta sker genom att man riktar det offentliga stödet bättre, minskar skillnaderna när det gäller utbetalningar till olika EU-länder och regioner samt stöder alla olika typer av jordbruk och jordbruksmetoder, oavsett om de är små- eller storskaliga, familjedrivna, konventionella eller ekologiska.

Eftersom det inte finns så stora möjligheter att utöka EU:s jordbruksyta måste produktivitetstillväxten ske genom innovation och forskning. I den nya CAP avsätts extra medel till detta för att jordbrukarna ska kunna modernisera sina jordbruk och bli mer effektiva.

Skydda vår miljö

Ett försiktigt utnyttjande av naturresurserna är nödvändigt för livsmedelsproduktionen och vår livskvalitet, nu och i framtiden.

Den nya CAP stöder jordbrukarna på ett sätt som gör det möjligt att skydda miljön och den biologiska mångfalden.

Direktstödet – det inkomststöd som jordbrukarna får genom CAP – är till 30 % kopplat till hållbara och miljövänliga metoder som diversifiering av grödor, bibehållande av permanent gräsmark och skydd av ekologiskt känsliga områden på gårdarna.

Det ekologiska jordbruket får också särskilt stöd.

Hålla vår landsbygd levande

CAP handlar också om samhällena på landsbygden och de människor som lever och arbetar där.

Jordbruket och livsmedelsindustrin står i dag för 46 miljoner arbetstillfällen och 6 % av EU:s BNP. Sektorn har stor betydelse för vår ekonomi och vårt samhälle. Men det är alltför få unga människor som ser jordbruket som ett attraktivt yrke. I dag är endast 6 % av jordbrukarna yngre än 35 år.

Den nya CAP är inriktad på att hjälpa jordbrukare i hela EU att hålla landsbygden levande. Den stimulerar sysselsättning, entreprenörskap och lokal livsmedelstilllgång genom att ge ekonomiskt stöd till landsbygdsföretag. Den hjälper jordbrukare att modernisera sina jordbruk och investera i mer än livsmedelsproduktion.

Det finns särskilda program för att stödja jordbruk som bedrivs under svåra förhållanden, till exempel i bergsområden, och unga jordbrukare under deras första fem år inom yrket.

CAP behövs för att värna om jordbrukets och landsbygdens framtid i EU.

Här kan du få svar på dina frågor om den nya CAP: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_sv.htm

Mer information om jordbruket i ditt land hittar du här: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_sv.htm


[1] EU:s jordbrukspolitik efter 2013 – offentlig diskussion. Sammanfattning av bidragen:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Visa översättning av föregående länk