Reforma SPP

Spoločná
Poľnohospodárska
Politika
Európy

SPP

Staráme sa
o naše korene

Dôležitosť poľnohospodárstva

Poľnohospodárstvo má v našom živote nezastupiteľné miesto. Veľká časť z toho, čo každý deň konzumujeme a používame, pochádza z poľnohospodárskeho podniku – od nášho mlieka, chleba, mäsa, zeleniny a vína až po oblečenie a rezané kvety.

Úloha poľnohospodárov je jedinečná. Vyrábajú kvalitné a bezpečné potraviny. Zároveň od nich očakávame, že sa budú starať o prírodnú krajinu, pomôžu v boji proti zmene klímy a pri zachovávaní poľnohospodárskej biodiverzity.

Úloha SPP

Spoločná Poľnohospodárska Politika (SPP) EÚ bola vytvorená s cieľom pomôcť európskym poľnohospodárom v zabezpečovaní týchto prínosov pre verejnosť.

Od svojho začiatku v roku 1962 prešla táto politika vývojom s cieľom vysporiadať sa s globálnymi otázkami, ktoré sa týkajú nás všetkých. S cieľom pomôcť poľnohospodárom lepšie zvládať tieto úlohy sa inštitúcie EÚ v júni 2013 dohodli na novom smerovaní SPP. Túto reformu vytvárala plnohodnotná verejná diskusia s občanmi a zainteresovanými stranami[1].

Zabezpečenie našej potravinovej bezpečnosti

Každý z 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ je závislý od spoľahlivých dodávok zdravých a výživných potravín za dostupné ceny. V poľnohospodárstve však nejde len o kvantitu. Nová SPP podporuje rozmanitosť a kvalitu, pričom zároveň rešpektuje širokú rôznorodosť európskych poľnohospodárskych tradícií.

Tento cieľ plní lepšou adresnosťou verejnej podpory, znižovaním rozdielov medzi platbami jednotlivým krajinám a regiónom EÚ, a podporou všetkých druhov poľnohospodárskych podnikov a postupov, či už veľkých alebo malých, rodinných, bežných alebo ekologických.

Vzhľadom na malý priestor na rozšírenie výrobných kapacít Európy sa rast produktivity musí dosiahnuť prostredníctvom výskumu a nových technológií. Nová SPP vyčleňuje na tieto oblasti dodatočné finančné prostriedky, čím poľnohospodárom umožňuje modernizáciu a vyššiu efektivitu.

Ochrana nášho životného prostredia

Starostlivé využívanie prírodných zdrojov je pre potravinársku výrobu a kvalitu života nevyhnutné teraz aj v budúcnosti.

Nová SPP podporuje poľnohospodárov pri zabezpečovaní ochrany životného prostredia a biodiverzity.

Tridsať percent priamych platieb, to znamená podpory príjmu prideľovanej poľnohospodárom prostredníctvom SPP, je napojených na trvalo udržateľné a k životnému prostrediu šetrné postupy, napr. diverzifikáciu plodín, udržiavanie trvalého trávneho porastu a ochranu ekologických oblastí na farmách.

Na ekologické poľnohospodárstvo je k dispozícii špecifická pomoc.

Zachovávanie životaschopnosti nášho vidieka

V SPP ide aj o vidiecke komunity a o ľudí, ktorí v nich žijú a pracujú.

Sektory poľnohospodárstva a agropotravinárstva poskytujú 46 miliónov pracovných miest a tvoria 6 % HDP Európy. V našom hospodárstve a spoločnosti zohrávajú zásadnú úlohu. Príliš málo mladých ľudí však vníma poľnohospodárstvo ako príťažlivú profesiu. V súčasnosti iba 6% poľnohospodárov má menej ako 35 rokov.

Nová SPP sa zameriava na pomoc poľnohospodárom v celej EÚ, aby vidiek udržali nažive. Podporuje zamestnanosť, podnikanie a dodávky miestnych potravín, pričom podnikanie na vidieku podporuje finančnými prostriedkami. Poľnohospodárom pomáha v modernizácii fariem a pri investíciách do oblastí mimo produkcie potravín.

Existujú špecifické programy na podporu poľnohospodárstva v ťažkých podmienkach, napr. v horských oblastiach, a na podporu mladých poľnohospodárov počas ich prvých piatich rokov v odvetví.

SPP je nevyhnutná na ochranu budúcnosti poľnohospodárstva a života na vidieku v Európe.

Odpovede na svoje otázky týkajúce sa novej SPP nájdete tu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_sk.htm

Viac o poľnohospodárstve vo svojej krajine sa môžete dozvedieť tu: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_sk.htm


[1] Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 – verejná debata, zhrnutie príspevkov:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu