Reforma WPR

Wspólna
Polityka
Rolna
EuropyWPR

W trosce
o nasze korzenie

Znaczenie rolnictwa

Rolnictwo znajduje się w centrum naszego życia. Duża część produktów spożywanych i używanych przez nas każdego dnia pochodzi z gospodarstwa rolnego, począwszy od mleka, chleba, mięsa, warzyw i wina, a skończywszy na ubraniach i kwiatach ciętych.

Rolnicy odgrywają wyjątkową rolę. Wytwarzają bezpieczną żywność wysokiej jakości. Oczekujemy od nich również, aby dbali o krajobraz naturalny, pomagali przeciwdziałać zmianom klimatu i zachowywali różnorodność biologiczną w rolnictwie.

Rola WPR

Wspólna Polityka Rolna (WPR) powstała, aby pomóc europejskim rolnikom w dostarczaniu tych dóbr publicznych.

Od czasu wprowadzenia WPR w 1962 r. ewoluowała ona w kierunku stawiania czoła globalnym wyzwaniom, które dotyczą nas wszystkich. W czerwcu 2013 r. instytucje unijne uzgodniły nowy kierunek dla WPR, aby pomóc rolnikom sprostać tym wyzwaniom. Reforma została ukształtowana w ramach debaty z udziałem obywateli i zainteresowanych stron.[1].

Zapewnienie bezpieczeństwa naszej żywności

500 mln konsumentów z UE polega na niezawodnych dostawach zdrowej i pożywnej żywności w przystępnych cenach. Jednak w rolnictwie nie chodzi tylko o ilość. Nowa WPR promuje różnorodność i jakośćz poszanowaniem wielkiego bogactwa tradycji rolniczych Europy.

Czyni to poprzez lepsze ukierunkowanie pomocy publicznej, zmniejszenie różnic w płatnościach dla poszczególnych krajów i regionów unijnych oraz poprzez wspieranie różnych rodzajów gospodarstw rolnych i praktyk rolniczych, zarówno dużych, jak i małych, prowadzonych przez rodziny, konwencjonalnych czy ekologicznych.

Miejsca na rozwijanie powierzchni produkcyjnej Europy jest niewiele, więc wzrost wydajności należy osiągać poprzez badania i nowe technologie. Nowa WPR przewiduje na ten cel nowe fundusze, umożliwiając rolnikom modernizację i zwiększanie wydajności.

Ochrona środowiska

Ostrożne korzystanie z zasobów naturalnych ma zasadnicze znaczenie dla produkcji żywności oraz jakości naszego życia teraz i w przyszłości.

Nowa WPR pomaga rolnikom w zapewnianiu ochrony środowiska i bioróżnorodności.

30% płatności bezpośrednich – wsparcia dochodowego dla rolników w ramach WPR – ma związek ze zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska praktykami, takimi jak dywersyfikacja upraw, utrzymywanie trwałych użytków zielonych oraz ochrona obszarów ekologicznych w gospodarstwach rolnych.

Istnieje również specjalna pomoc dla rolnictwa ekologicznego.

Zachowanie żywotności naszej wsi

Przedmiotem WPR są również społeczności wiejskie oraz ludzie, którzy w nich żyją i pracują.

Przemysł rolny i rolno-spożywczy odpowiada obecnie za 46 mln miejsc pracy i 6% europejskiego PKB. Odgrywa on istotną rolę w naszej gospodarce i w naszym społeczeństwie. Jednak zbyt mało osób postrzega rolnictwo jako atrakcyjny zawód. Obecnie zaledwie 6% rolników stanowią osoby poniżej 35 roku życia.

Nowa WPR kładzie nacisk na wspieranie rolników z UE w utrzymywaniu żywotności obszarów wiejskich. Stymuluje zatrudnienie, przedsiębiorczość oraz wspiera dostawy żywności lokalnej, zapewniając pomoc finansową dla przedsiębiorstw wiejskich. Pomaga rolnikom modernizować gospodarstwa rolne oraz inwestować w inne dziedziny niż produkcja żywności.

Wdrożono specjalne programy wsparcia rolnictwa w trudnych warunkach, na przykład na obszarach górskich, oraz pomocy dla młodych rolników przez pierwszych pięć lat działalności w sektorze.

WPR ma zasadnicze znaczenie dla ochrony przyszłości rolnictwa i życia na obszarach wiejskich w Europie.

Odpowiedzi na pytania dotyczące nowej WPR znajdują się na stronie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm

Więcej informacji o rolnictwie w poszczególnych krajach na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_pl.htm


[1] Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. – Debata publiczna, Streszczenie debaty:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_pl.pdfpdf Wybierz wersję językową tego linka