KLP reforma

Eiropas
Kopējā
Lauksaimniecības
PolitikaKLP

Rūpes par
mūsu saknēm

Lauksaimniecības nozīmīgums

Lauksaimniecība ir mūsu dzīves pamatā. Liela daļa no tā, ko mēs patērējam ikdienā, sākot ar pienu, maizi, gaļu, dārzeņiem un vīnu, līdz pat mūsu apģērbam un grieztajiem ziediem, nāk no kādas saimniecības.

Lauksaimniekiem ir unikāla loma. Viņi ražo kvalitatīvu, nekaitīgu pārtiku. Bet mēs sagaidām arī to, lai viņi rūpētos par dabas ainavu, palīdzētu cīnīties pret klimata pārmaiņām un saglabātu lauksaimniecības daudzveidību.

KLP loma

ES Kopējā Lauksaimniecības Politika (KLP) tika izveidota, lai Eiropas lauksaimniekiem palīdzētu nodrošināt šos sabiedriskos labumus.

Kopš KLP izveidošanas 1962. gadā, tā ir attīstījusies, lai risinātu pasaules mēroga problēmas, kas skar mūs visus. ES iestādes 2013. gada jūnijā vienojās par jaunu KLP virzienu ar mērķi palīdzēt lauksaimniekiem labāk sagatavoties šo problēmu risināšanai. Reformu izveidoja, izmantojot plašu sabiedrisko apspriešanu ar pilsoņiem un ieinteresētajām pusēm[1].

Mūsu nodrošinātības ar pārtiku garantēšana

Visi 500 miljoni ES patērētāju ir atkarīgi no pastāvīgas apgādes ar veselīgu, uzturvielām bagātu pārtiku par pieņemamu cenu. Bet lauksaimniecība nav tikai kvantitāte. Jaunā KLP veicina daudzveidību un kvalitāti, cienot Eiropas lauksaimniecības dažādās tradīcijas.

Tas tiek panākts, mērķtiecīgāk izmantojot sabiedrības atbalstu, samazinot maksājumu atšķirību dažādām ES valstīm un reģioniem, kā arī atbalstot visas atšķirīgās saimniecību un lauksaimniecības prakses — lai tās būtu lielas vai mazas, ģimenes, tradicionālās vai bioloģiskās.

Tā kā Eiropas ražošanas jomu nav iespējams daudz paplašināt, ražīguma pieaugums jāpanāk, izmantojot jaunās tehnoloģijas un pētniecību. Jaunā KLP šīm jomām piešķir papildu finansējumu, ļaujot lauksaimniekiem veikt modernizāciju un darboties efektīvāk.

Mūsu vides aizsargāšana

Rūpīga dabas resursu izmantošana ir būtiska pārtikas ražošanai un mūsu dzīves kvalitātes nodrošināšanai gan tagad, gan nākotnē.

Jaunā KLP atbalsta lauksaimniekus, lai nodrošinātu vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

30 % tiešo maksājumu — ieņēmumu atbalsta, ko lauksaimnieki saņem ar KLP starpniecību — ir saistīti ar ilgtspējīgām un videi nekaitīgām praksēm, tādām kā kultūru dažādošana, ilggadīgo zālāju uzturēšana un ekoloģisko teritoriju aizsardzība saimniecībās.

Tā paredz arī īpašu atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai.

Mūsu lauku dzīvotspējas saglabāšana

KLP — tās ir arī lauku kopienas un cilvēki, kuri tajās dzīvo un strādā.

Lauksaimniecība un lauksaimniecības pārtikas ražošana ir lielākās nozares Eiropā, kas veido 46 miljonus darba vietu un 6% Eiropas IKP. Tām ir izšķiroši svarīga loma mūsu ekonomikā un sabiedrībā. Tomēr pārāk maz jauniešu lauksaimniecību uzskata par pievilcīgu nodarbošanos. Mūsdienās tikai 6 % lauksaimnieku ir jaunāki par 35 gadiem.

Jaunā KLP īpašu uzmanību pievērš tam, lai lauksaimniekiem visā ES palīdzētu nodrošināt lauku dzīvotspēju. Tā veicina nodarbinātību, uzņēmējdarbību un vietējo pārtikas piegādi, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmējdarbībai laukos. Tā lauksaimniekiem palīdz modernizēt viņu saimniecības un veikt ieguldījumus ne tikai pārtikas ražošanā vien.

Ir izveidotas īpašas shēmas lauksaimniecības atbalstīšanai sarežģītos apstākļos, piemēram, kalnainās vietās, kā arī jaunu lauksaimnieku atbalstam viņu pirmajos piecos darbības gados šajā nozarē.

KLP ir būtiska Eiropas lauksaimniecības un lauku dzīves nākotnes aizsardzībai.

Atbildes uz jūsu jautājumiem par jauno KLP ir pieejamas šeit: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_lv.htm

Plašāku informāciju par lauksaimniecību savā valstī varat atrast šeit: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_lv.htm


[1] Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2013. gada — sabiedriskā apspriešana. Atbilžu kopsavilkums:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Izvēlieties saites tulkojumu