BŽŪP reforma

Europos
Bendra
Žemės Ūkio
PolitikaBŽŪP

Rūpinkimės
savo šaknimis

Žemės ūkio svarba

Žemės ūkis yra mūsų gyvenimo pagrindas. Daugelis mūsų kasdien suvartojamų ir naudojamų produktų atkeliauja iš ūkio – nuo mūsų pieno, duonos, mėsos, daržovių ir vyno iki mūsų drabužių ir nuskintų gėlių.

Ūkininkai vaidina ypatingą vaidmenį. Jie gamina aukštos kokybės, saugius maisto produktus. Tačiau mes taip pat tikimės, kad jie prižiūrės gamtinį kraštovaizdį, padės kovoti su klimato kaita ir saugos žemės ūkio įvairovę.

BŽŪP vaidmuo

ES bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo sukurta padėti Europos ūkininkams pateikti šią visuomenei skirtą naudą.

Nuo pat jos pradžios 1962 m., BŽŪP išsivystė ir sprendžia pasaulinius uždavinius, kurie daro poveikį mums visiems. 2013 m. birželio mėn. ES institucijos susitarė dėl naujos BŽŪP krypties, siekiant padėti ūkininkams geriau spręsti šiuos sudėtingus uždavinius. Reformos kryptį rėmė visavertės viešos diskusijos su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais[1].

Mūsų maisto tiekimo užtikrinimas

500 milijonų ES vartotojų yra priklausomi nuo patikimo sveiko, maistingo maisto tiekimo prieinama kaina. Tačiau ūkininkavimas nėra vien tik kiekybė. Naujoji BŽŪP skatina įvairovę ir kokybę ir gerbia didelę Europos žemės ūkio tradicijų įvairovę.

Tai daroma geriau skirstant viešąją paramą, sumažinant mokėjimų skirtumus įvairiose ES šalyse ir regionuose ir remiant visus skirtingų tipų ūkius ir ūkininkavimo praktiką, neatsižvelgiant, ar tai būtų didelis, ar mažas, šeimos, įprastas ar ekologiškas ūkis.

Kadangi nėra daug galimybių plėsti Europos gamybos sritis, produktyvumo augimas atsiranda dėl mokslinių tyrimų ir naujų technologijų. BŽŪP tam skiria papildomą finansavimą ir suteikia ūkininkams galimybę atsinaujinti ir tapti dar našesniems.

Aplinkos apsauga

Maisto gamybai ir mūsų gyvenimo kokybei dabar ir ateityje labai svarbu yra atsakingas gamtos išteklių naudojimas.

Naujoji BŽŪP remia ūkininkus, kad užtikrintų aplinkos ir biologinės įvairovės apsaugą.

30 proc. tiesioginių mokėjimų – ūkininkų iš BŽŪP gaunama parama pajamoms – yra susieti su tvaria ir gamtą tausojančia praktika, pvz., pasėlių įvairinimu, nuolatinių ganyklų išsaugojimas ir ekologinių sričių apsauga ūkiuose.

Ekologiškam ūkininkavimui taip pat skiriama speciali pagalba.

Kaimo gyvybingumo išsaugojimas

BŽŪP taip pat yra susijusi su kaimo bendruomenėmis ir žmonėmis, kurie jose gyvena ir dirba.

Ūkininkavimas ir su žemės ūkiu susijusi pramonė šiandien sudaro 46 milijonus darbo vietų ir 6 proc. Jos vaidmuo labai reikšmingas mūsų ekonomikoje ir visuomenėje. Tačiau nedaug jaunų žmonių ūkininkavimą laiko patrauklia profesija. Šiandien tik 6 proc. ūkininkų yra jaunesni kaip 35 m. amžiaus.

Naująja BŽŪP daugiausia dėmesio skiriama padėti ūkininkams visoje ES palaikyti kaimo vietovių gyvybingumą. Ji skatina užimtumą, verslumą ir vietinį maisto tiekimą, padeda kaimo įmonėms skirdama lėšų. Ji padeda ūkininkams atnaujinti savo ūkius ir investuoti ne tik į maisto produktų gamybą.

Numatytos specialios schemos remti ūkininkus, kurie ūkininkauja nepalankiomis sąlygomis, pvz., kalvotose vietovėse, taip pat jaunus ūkininkus pirmuosius penkerius veiklos šiame sektoriuje metus.

BŽŪP yra labai svarbi, siekiant Europoje apsaugoti ūkininkavimo ateitį ir kaimo gyvenimą.

Į jūsų klausimus apie naująją BŽŪP atsakymai pateikiami čia: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_lt.htm

Daugiau sužinoti apie žemės ūkį jūsų šalyje galite čia: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_lt.htm


[1] Bendros žemės ūkio politika po 2013 m. Viešos diskusijos, pasisakymų santrauka:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_lt.pdfpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus