Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΓΠ

Η Κοινή
Γεωργική
Πολιτική της
Ευρώπης

ΚΓΠ

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΜΑΣ

Η σημασία της γεωργίας

Η γεωργία είναι στο επίκεντρο της ζωής μας. Πολλά απ' αυτά που καταναλώνουμε και χρησιμοποιούμε κάθε μέρα προέρχονται από κάποια γεωργική εκμετάλλευση: από το γάλα, το ψωμί, το κρέας, τα λαχανικά και το κρασί μας μέχρι τα ρούχα και τα κομμένα άνθη μας.

Οι γεωργοί διαδραματίζουν μοναδικό ρόλο. Παράγουν υψηλής ποιότητας, ασφαλή τρόφιμα. Όμως, περιμένουμε απ' αυτούς να φροντίζουν και το φυσικό τοπίο, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και να διατηρήσουν τη γεωργική ποικιλομορφία.

Ο ρόλος της ΚΓΠ

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ) δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους γεωργούς της Ευρώπης να παράσχουν αυτά τα δημόσια αγαθά..

Από το 1962 που θεσπίστηκε, η ΚΓΠ έχει εξελιχθεί ώστε να αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις που μας επηρεάζουν όλους. Τον Ιούνιο του 2013, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν έναν νέο προσανατολισμό της ΚΓΠ με στόχο να βοηθήσουν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτές τις προκλήσεις. Η μεταρρύθμιση έχει διαμορφωθεί από έναν ευρύ δημόσιο διάλογο με πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη[1].

Εγγύηση της επισιτιστικής μας ασφάλειας

Οι 500 εκατομμύρια καταναλωτές της ΕΕ εξαρτώνται από μια αξιόπιστη προμήθεια υγιεινών και θρεπτικών τροφίμων σε προσιτές τιμές. Όμως, η γεωργία δεν έχει να κάνει μόνο με την ποσότητα. Η νέα ΚΓΠ προωθεί την ποικιλομορφία και την ποιότητα, σεβόμενη το μεγάλο εύρος των γεωργικών παραδόσεων της Ευρώπης.

Αυτό το επιτυγχάνει κατευθύνοντας καλύτερα τη δημόσια στήριξη, μειώνοντας τις αποκλίσεις στις πληρωμές που καταβάλλονται στις διάφορες χώρες και περιοχές της ΕΕ, και υποστηρίζοντας όλους τους διαφορετικούς τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και πρακτικών, μεγάλων ή μικρών, οικογενειακών, συμβατικών ή βιολογικών.

Καθώς υπάρχει ελάχιστο περιθώριο επέκτασης των περιοχών παραγωγής της Ευρώπης, η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να επιτελεσθεί μέσω της έρευνας και της νέας τεχνολογίας. Η νέα ΚΓΠ προβλέπει επιπλέον χρηματοδότηση γι' αυτούς τους τομείς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους γεωργούς να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν αποτελεσματικότεροι.

Προστασία του περιβάλλοντός μας

Η προσεκτική χρήση των φυσικών πόρων είναι ουσιαστική για την παραγωγή τροφίμων και την ποιότητα της ζωής μας, τώρα και στο μέλλον.

Η νέα ΚΓΠ στηρίζει τους γεωργούς, για να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Το 30 % των άμεσων ενισχύσεων – της εισοδηματικής στήριξης που λαμβάνουν οι γεωργοί μέσω της ΚΓΠ – συνδέεται με αειφόρους και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών, η διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων και η προστασία των οικολογικών περιοχών στις εκμεταλλεύσεις.

Υπάρχει επίσης συγκεκριμένη ενίσχυση για τη βιολογική γεωργία.

Διατήρηση μιας ζωντανής υπαίθρου

Η ΚΓΠ έχει επίσης να κάνει με τις αγροτικές κοινωνίες και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σ' αυτές.

Η γεωργία και η βιομηχανία αγροτικών τροφίμων αντιπροσωπεύουν σήμερα 46 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και το 6 % του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ. Διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία μας. Ωστόσο, ελάχιστοι νέοι βλέπουν τη γεωργία ως ελκυστικό επάγγελμα. Σήμερα μόνο το 6 % των γεωργών είναι κάτω των 35 ετών.

Η νέα ΚΓΠ επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους γεωργούς σε ολόκληρη την ΕΕ να κρατήσουν την ύπαιθρο ζωντανή. Τονώνει την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την προμήθεια τοπικών τροφίμων, στηρίζοντας τις αγροτικές επιχειρήσεις με χρηματοδότηση. Βοηθάει τους γεωργούς να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να επενδύσουν σε τομείς πέρα από την παραγωγή τροφίμων.

Εφαρμόζονται συγκεκριμένα προγράμματα για να υποστηριχθεί αφ' ενός η γεωργία σε δύσκολες συνθήκες, όπως σε ορεινές περιοχές, και αφ' ετέρου να στηριχθούν οι νέοι γεωργοί κατά τα πρώτα πέντε χρόνια δραστηριότητάς τους στον τομέα.

Η ΚΓΠ είναι απαραίτητη για την προστασία του μέλλοντος της γεωργίας και της αγροτικής ζωής στην Ευρώπη.

Θα βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για τη νέα ΚΓΠ εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_el.htm

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για τη γεωργία στη χώρα σας εδώ: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_el.htm


[1] Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 – Περίληψη των εισηγήσεων στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου