Reforma SZP

Společná
Zemědělská
Politika
EvropySZP

Pečujeme o
naše kořeny

Význam zemědělství

Zemědělství je v centru našeho života. Mnohé z toho, co každý den jíme a používáme, pochází od zemědělců, počínaje mlékem, přes chléb, maso, zeleninu a víno až po oblečení a řezané květiny.

Zemědělci zastávají jedinečnou roli. Produkují vysoce kvalitní a bezpečné potraviny. Očekáváme ale také, že se budou starat o krajinu, pomáhat při řešení problémů souvisejících se změnou klimatu a zachovávat zemědělskou rozmanitost.

Úloha SZP

Společná Zemědělská Politika EU (SZP) byla vytvořena proto, aby evropským zemědělcům pomohla všechny tyto funkce sloužící veřejnému blahu zajišťovat.

SZP se od svého počátku v roce 1962 podílí na řešení globálních výzev, které ovlivňují nás všechny. V červnu 2013 se orgány EU dohodly na novém směřování SZP, aby zemědělcům pomohly na tyto výzvy lépe reagovat. Reforma SZP vychází z veřejné diskuse s občany a dalšími zúčastněnými stranami[1].

Zajištění bezpečnosti našich potravin

Všech 500 milionů spotřebitelů v EU je odkázáno na spolehlivé dodávky zdravých a výživných potravin za dostupnou cenu. Zemědělství se ale nemůže soustředit jenom na množství. Nová SZP podporuje rozmanitost a kvalitu a respektuje přitom širokou škálu zemědělských tradic, které v Evropě existují.

Činí tak lepším zacílením veřejné podpory, odstraňováním rozdílů v platbách do různých zemí a regionů a podporou všech různých typů zemědělských postupů a farem, ať už velkých či malých, rodinných, konvenčních nebo ekologických.

Vzhledem k tomu, že v Evropě není příliš prostoru k rozšiřování zemědělských ploch, musí se růst produktivity opírat o inovace a výzkum. Nová SZP do zemědělské produkce vkládá další finanční prostředky, které zemědělcům umožní výrobu modernizovat a zefektivnit.

Ochrana životního prostředí

Pro výrobu potravin a kvalitu našeho života je nyní i v budoucnu nutností šetrné využívání přírodních zdrojů.

Nová SZP podporuje zemědělce v zajišťování ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti.

30 % přímých plateb, které zemědělci dostávají v rámci SZP na podporu svých příjmů, jsou vázány na udržitelné a ekologicky šetrné postupy, jako jsou například diverzifikace plodin, udržování trvalých travních porostů, nebo ochrana zemědělských ploch využívaných v ekologickém zájmu.

K dispozici je také podpora speciálně zaměřená na ekologické zemědělství.

Zachování životaschopnosti našeho venkova

SZP se zaměřuje také na podporu venkovských komunit a lidí, kteří v nich žijí a pracují.

Věděli jste, že zemědělství a zemědělsko-potravinářská odvětví dnes vytvářejí 46 milionů pracovních míst a připadá na ně 6 % evropského HDP? Zemědělství hraje v naší ekonomice a společnosti důležitou roli. Zároveň ale jen málo mladých lidí považuje práci v zemědělství za atraktivní profesi. V současné době je pouze 6 % zemědělců mladších 35 let.

Nová SZP se snaží pomáhat zemědělcům v celé EU a udržet venkov naživu. Stimuluje zaměstnanost, podnikání a zásobování lokálními potravinami, podporuje rozvoj podnikání na venkově finančními prostředky. Pomáhá zemědělcům při modernizaci jejich farem a při investicích nad rámec potravinové produkce.

Byly zavedeny speciální programy zaměřené na podporu zemědělství v náročných podmínkách, např. v horských oblastech, a také na podporu mladých zemědělců v prvních pěti letech činnosti v tomto odvětví.

SZP je nezbytná pro zajištění budoucnosti zemědělství a venkovského života v Evropě.

Odpovědi na dotazy týkající se nové SZP naleznete zde: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_cs.hm

Více informací o zemědělství ve vaší zemi se dozvíte zde: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_cs.hm


[1] Společná Zemědělská Politika po roce 2013 – veřejná debata, souhrn příspěvků:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu