Реформа на ОСП

Общата
Селскостопанска
Политика на
ЕвропаОСП

С грижа за
нашите корени

Значението на селското стопанство

Селското стопанство заема централно място в нашия живот. Голяма част от това, което всекидневно консумираме и използваме, получаваме от земеделските стопанства – от нашето мляко, хляб, месо и вино до нашето облекло и цветя.

Земеделските производители играят уникална роля. Те произвеждат висококачествени, безопасни храни. Но ние също така очакваме от тях да се грижат за природния ландшафт, да помагат при справяне с изменението на климата и да опазват разнообразието на селскостопанските видове.

Ролята на ОСП

Общата Селскостопанска Политика на ЕС (ОСП) е създадена, за да помага на европейските земеделски производители да предоставят тези публични блага.

След създаването на ОСП през 1962 г. политиката претърпява развитие, за да отговори на глобалните предизвикателства, които оказват влияние върху всички нас. През юни 2013 г. институциите на ЕС постигнаха съгласие относно новата насока на ОСП, която има за цел да помага на земеделските производители по-добре да се справят с тези предизвикателства. Реформата е резултат от цялостен обществен дебат с гражданите и заинтересованите страни[1].

Гарантиране на безопасността на нашите храни

500 милиона потребители от ЕС разчитат на надеждните доставки на здравословни, питателни храни на достъпни цени. Но земеделието не е свързано само с количество. Новата ОСП насърчава многообразието и качеството, като зачита голямото разнообразие на селскостопанските традиции в Европа.

Това се постига чрез по-добро насочване на общественото подпомагане, намаляване на разликите в плащанията в различните държави и региони на ЕС, както и чрез подпомагане на различните видове земеделски стопанства и земеделски практики – големи или малки, семейни, конвенционални или биологични.

Тъй като съществуват малко възможности за разширяване на обработваемата площ в Европа, ръстът на производителността трябва да се постигне чрез научни изследвания и нови технологии. Новата ОСП предвижда допълнително финансиране за тези области, което ще даде възможност на земеделските производители да се модернизират и да станат по-ефективни.

Опазване на околната среда

Внимателното използване на природните ресурси е изключително важно за производството на храни и за качеството ни на живот сега и за в бъдеще.

Новата ОСП помага на земеделските производители да гарантират опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

30% от директните плащания (подпомагането на доходите, което земеделските производители получават по линия на ОСП) се насочват към устойчиви и екологосъобразни земеделски практики, като например разнообразяване на видовете отглеждани култури, поддържане на постоянни пасища и опазване на екологично чисти райони в земеделските стопанства.

Ще има и специфична помощ за биологичното земеделие.

Запазване на жизнеспособността на нашите селски райони

ОСП също така е свързана със селските общности и хората, които живеят и работят в тях.

Селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост съставляват най-големият сектор в Европа, който осигурява 46 милиона от работните места и 6% от eвропейския БВП. Те играят важна роля в нашата икономика и общество. Въпреки това, твърде малко млади хора считат, че земеделието е привлекателна професия. Днес само 6% от земеделските производители са под 35-годишна възраст.

Основната цел на новата ОСП е да помага на земеделските производители в ЕС да запазят селските райони. Тя стимулира заетостта, предприемачеството и местните доставки на храни, като подпомага финансово развитието на стопанската дейност в селските райони. ОСП помага на земеделските производители да модернизират своите стопанства и да инвестират средства в дейности извън рамките на производство на храна.

Прилагат се специфични схеми за подпомагане на земеделието в трудни условия, като например в планинските райони, както и за подпомагане на младите земеделски производители през първите им пет години в сектора.

ОСП е изключително важна за защитата на бъдещето на селското стопанство и живота в селските райони в Европа.

Открийте отговорите на вашите въпроси за новата ОСП тук: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_bg.htm

Можете да научите повече за селското стопанство във вашата страна тук: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/index_bg.htm


[1] Общата селскостопанска политика след 2013 г. Обществен дебат. Обобщение на предложенията и коментарите:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Избор на превод за предходната връзка