CAP på djupet

Europas
Gemensamma
Jordbrukspolitik

CAP

Ta hand om
våra rötter

Ett nytt partnerskap mellan EU och jordbrukarna

Den Gemensamma Jordbrukspolitiken (CAP) ska förena EU-invånarnas förväntningar på jordbruket med EU-jordbrukarnas behov då det gäller att ta itu med ekonomiska och miljömässiga utmaningar. Den är en investering från EU:s sida i en strategisk sektor som omfattar livsmedel, miljö och ekonomisk tillväxt i landsbygdsområden.

I juni 2013 enades EU:s institutioner om en ny inriktning för CAP. Den nya reformen har utarbetas med hjälp av en omfattande offentlig diskussion med medborgare och intressenter[1] i syfte att anpassa den till nya utmaningar i fråga om

 • EU-jordbrukets konkurrenskraft,
 • rättvisa och mångfald i jordbrukssystemen i hela EU,
 • klimatförändringar och skydd av naturresurser,
 • förhållandena mellan aktörer i hela livsmedelskedjan.

En rättvisare, grönare och effektivare politik

Den nya CAP omfattar verktyg för att på kort, medellång och lång sikt säkra kapaciteten hos EU:s jordbrukssektor att producera kvalitetslivsmedel till 500 miljoner konsumenter, stärka sektorns ekonomiska och ekologiska hållbarhet och bevara mångfalden när det gäller EU:s landsbygd, traditioner och jordbruksmetoder. CAP har följande mål:

Trygga tillgången till hälsosamma livsmedel till rimliga priser

 • Förvandla mångfalden i jordbruket till en styrka. Direktstödet kommer att fördelas mer rättvist mellan medlemsstater, regioner och jordbrukare, för att fullt ut ta hänsyn till de olika traditionerna, jordbruksmetoderna och landsbygdsekonomierna i EU.
 • Stärka jordbrukarnas ställning inom livsmedelskedjan för att de ska kunna få det bästa marknadspriset för sina produkter. Bransch- eller branschöverskridande organisationer kommer att få nya rättigheter för att kunna öka effektiviteten, och producentorganisationer kommer att få stöd för att utveckla direktförsäljningen från producent till konsument.
 • Ge bättre skydd mot prissvängningar. Gemensamma fonder och inkomstförsäkring för jordbrukare kommer att inrättas. En ny krisreserv kommer att ge omedelbar hjälp till jordbrukare i händelse av ekonomisk kris, extrema väderförhållanden eller andra typer av krissituationer.

Göra jordbruket grönare och effektivare

 • Uppmuntra ett bättre utnyttjande av naturresurser för att bekämpa klimatförändringar och bevara den biologiska mångfalden. Hela 30 % av direktstödet och 30 % av stödet för landsbygdsutveckling kommer att kopplas till hållbara produktionsmetoder. Det kommer att finnas särskilt stöd för ekologiskt jordbruk.
 • Fördubbla stödet tillforskning, innovation ochkunskapsutbyte, bland annat genom ett nytt europeiskt innovationspartnerskap. Detta uppmuntrar till närmare samarbete mellan forskare och jordbrukare, för att hjälpa dessa att modernisera jordbruken och producera mer och bättre med mindre resurser.

Ge nytt liv åt landsbygden och landsbygdssamhällena

 • Öka antalet jordbrukare i EU genom att göra yrket mer attraktivt för unga människor. Unga jordbrukare under 40 år kommer att vara berättigade till 25 % extra inkomststöd under de första fem verksamhetsåren.
 • Stimulera sysselsättning och entreprenörskap genom att ge landsbygdsföretag stöd att utvidga sin verksamhet till att utöver livsmedelsproduktion även omfatta exempelvis livsmedelsbearbetning eller landsbygdsturism.
 • Se till att inkomststödet riktas bättre för att stimulera tillväxt och sysselsättning. Endast ”aktiva” jordbrukare kommer att kunna ta del av stödet. De som arbetar i mindre gynnade områden är berättigade till extra stöd, liksom småbrukare, för vilka stödsystemet kommer att förenklas.

CAP behövs för att värna om jordbrukets och landsbygdens framtid i EU.

Läs mer om CAP efter 2013


[1] EU:s jordbrukspolitik efter 2013 – offentlig diskussion. Sammanfattning av bidragen:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_sv.pdfpdf Visa översättning av föregående länk