SPP podrobne

Spoločná
Poľnohospodárska
Politika
Európy

SPP

Staráme sa
o naše korene

Nové partnerstvo medzi Európou a poľnohospodármi

SPP je spojením medzi očakávaniami občanov Európy, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva, a potrebami poľnohospodárov EÚ, ktorí bojujú s hospodárskymi výzvami a výzvami súvisiacimi so životným prostredím. Je investíciou Európskej únie do strategického odvetvia, pokiaľ ide o potraviny, životné prostredie a hospodársky rast vo vidieckych oblastiach.

V júni 2013 sa inštitúcie EÚ dohodli na novom smerovaní Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky. Túto reformu vytvárala plnohodnotná verejná diskusia s občanmi a zainteresovanými stranami[1]. Cieľom tejto diskusie bolo prispôsobiť reformu novým úlohám súvisiacim s:

 • konkurenčným postavením európskeho poľnohospodárstva;
 • spravodlivosťou a rozmanitosťou poľnohospodárskych systémov v rámci celej Európy;
 • zmenou klímy a ochranou prírodných zdrojov a
 • vzťahmi medzi subjektmi v rámci celého potravinového reťazca.

Spravodlivejšia, ekologickejšia a efektívnejšia politika

Nová SPP disponuje krátko-, stredno- a dlhodobými nástrojmi, ktorých účelom je zabezpečovať schopnosť odvetvia poľnohospodárstva EÚ vyrábať kvalitné potraviny pre viac ako 500 miliónov spotrebiteľov, zvyšovať hospodársku a ekologickú trvalú udržateľnosť odvetvia a udržiavať rozmanitosť vidieka v EÚ, jeho tradície a poľnohospodárske postupy. Jej cieľom je:

Zabezpečenie spoľahlivých dodávok zdravých a cenovo dostupných potravín

 • Vytvorenie silnej stránky z rozmanitosti poľnohospodárstva. Prerozdeľovanie priamych platieb medzi členské štáty, regióny a poľnohospodárov bude spravodlivejšie, aby sa tak naplno zohľadnili rôzne európske tradície, poľnohospodárske postupy a vidiecke hospodárstva.
 • Posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca s cieľom pomôcť im získať najlepšie trhové ceny za svoje plodiny. Odvetvové a medziodvetvové organizácie získajú nové práva, ktoré im umožnia zvýšiť efektivitu, zatiaľ čo organizácie výrobcov získajú podporu na rozvoj priameho predaja od výrobcov k spotrebiteľom.
 • Poskytovanie lepšej ochrany proti nestálosti cien. Bude sa podporovať podielový fond a poistenie príjmov z poľnohospodárstva. Z novej krízovej rezervy získajú poľnohospodári okamžitú pomoc v prípade hospodárskej krízy, krízy súvisiacej s počasím alebo krízy iného charakteru.

Ekologizácia a zefektívnenie poľnohospodárstva

 • Podpora lepšieho využívania prírodných zdrojov v boji proti zmene klímy a na zachovanie biodiverzity. Celkovo 30 % priamych platieb a 30 % finančných prostriedkov na rozvoj vidieka bude napojených na trvalo udržateľné metódy výroby. Na ekologické poľnohospodárstvo sa bude poskytovať špecifická pomoc.
 • Zdvojnásobenie finančných prostriedkov na výskum, inovácie a výmenu znalostí aj prostredníctvom nového Európskeho partnerstva v oblasti inovácií. Tým sa podporuje užšia spolupráca medzi vedcami a poľnohospodármi, čo im pomáha modernizovať a vyrábať viac za nižšie náklady a lepšie.

Revitalizácia vidieka a vidieckych komunít

 • Zvýšenie počtu poľnohospodárov v celej Európe prostredníctvom zatraktívnenia tejto profesie pre mladých ľudí. Mladí poľnohospodári do 40 rokov budú počas prvých piatich rokov v odvetví môcť požiadať o 25 % vyššiu podporu príjmu.
 • Podpora zamestnanosti a podnikania prostredníctvom podpory podnikania na vidieku jeho rozšírením aj na iné oblasti mimo produkcie potravín, napríklad na spracovanie potravín alebo na vidiecky cestovný ruch.
 • Zabezpečenie lepšej adresnosti podpory s cieľom podporovať rast a zamestnanosť. Iba „aktívni“ poľnohospodári budú môcť využiť tieto platby. Poľnohospodári, ktorí pracujú v znevýhodnených oblastiach, majú nárok na financovanie navyše. To isté sa vzťahuje aj na malých poľnohospodárov, pre ktorých sa pomoc zjednoduší.

SPP je nevyhnutná na ochranu budúcnosti poľnohospodárstva a života na vidieku v Európe.

Získajte ďalšie informácie o SPP po roku 2013


[1] Spoločná poľnohospodárska politika po roku 2013 – verejná debata, zhrnutie príspevkov:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_sk.pdfpdf Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu