KLP šķērsgriezumā

Eiropas
Kopējā
Lauksaimniecības
PolitikaKLP

Rūpes par
mūsu saknēm

Jaunas partnerattiecības starp Eiropu un lauksaimniekiem

KLP ir saikne starp ES pilsoņu cerībām attiecībā uz lauksaimniecību un to ES lauksaimnieku vajadzībām, kuri saskaras ar ekonomiskajām un vides problēmām. Tā ir Eiropas Savienības ieguldījums stratēģiskā nozarē attiecībā uz pārtiku, vides un ekonomisko izaugsmi lauku teritorijās.

ES iestādes 2013. gada jūnijā vienojās par jaunu Kopējās Lauksaimniecības Politikas virzienu. Šo reformu izveidoja, izmantojot plašu sabiedrisko apspriešanu ar pilsoņiem un ieinteresētajām pusēm[1], ar mērķi sagatavoties jaunu problēmu risināšanai šādās jomās:

 • Eiropas lauksaimniecības konkurējošā pozīcija;
 • lauksaimniecības sistēmu godīgums un daudzveidība visā Eiropā;
 • klimata pārmaiņas un dabas resursu aizsardzība; un
 • attiecības starp dalībniekiem visā pārtikas ķēdē.

Taisnīgāka, „zaļāka” un efektīvāka politika

Jaunajai KLP ir īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa instrumenti, lai nodrošinātu, ka ES lauksaimniecības nozare saražo kvalitatīvu pārtiku vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju, veicinātu šīs nozares ekonomisko un ekoloģisko ilgtspējību un saglabātu ES lauku, tradīciju un lauksaimniecības prakses daudzveidību. Tās mērķi ir šādi.

Nodrošināt pastāvīgu apgādi ar veselīgu pārtiku par pieņemamu cenu

 • Padarīt lauksaimniecības daudzveidību par tās stipro pusi. Starp dalībvalstīm, reģioniem un lauksaimniekiem tiks taisnīgāk sadalīti tiešie maksājumi, lai pilnībā ņemtu vērā Eiropas dažādās tradīcijas, lauksaimniecības prakses un lauku saimniecības.
 • Nostiprināt lauksaimnieku pozīcijas pārtikas ķēdē, lai viņi par savu produkciju varētu saņemt vislabāko tirgus cenu. Profesionālām un starpprofesiju organizācijām būs jaunas tiesības, lai tās varētu paaugstināt efektivitāti, kā arī tiks atbalstītas ražotāju organizācijas, lai tās attīstītu tiešo tirdzniecību starp ražotājiem un patērētājiem.
 • Nodrošināt labāku aizsardzību pret cenu svārstībām. Tiks sekmēta savstarpējās palīdzības fondu izveidošana un lauksaimniecības ienākumu apdrošināšana. Ekonomiskas, ar laika apstākļiem saistītas vai cita veida krīzes gadījumā lauksaimnieki saņems tūlītēju palīdzību no jaunās krīzes rezerves.

Padarīt lauksaimniecību „zaļāku” un efektīvāku

 • Veicināt labāku dabas resursu izmantošanu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un aizsargātu bioloģisko daudzveidību. 30 % tiešo maksājumu un 30 % lauku attīstības finansējuma būs atkarīgi no ilgtspējīgām ražošanas metodēm. Īpašs atbalsts tiks sniegts bioloģiskajai lauksaimniecībai.
 • Dubultot finansējumu pētniecībai, inovācijai un zināšanu apmaiņai, tostarp ar jaunas Eiropas inovācijas partnerības starpniecību. Tas veicina ciešāku sadarbību starp zinātniekiem un lauksaimniekiem, palīdzot viņiem modernizēt un ražot vairāk un labāk, izmantojot mazāk.

Atdzīvināt laukus un lauku kopienas

 • Palielināt lauksaimnieku skaitu visā Eiropā, padarot šo nodarbošanos pievilcīgāku jauniešiem. Pirmajos piecos darbības gados šajā nozarē jauniem lauksaimniekiem līdz 40 gadu vecumam būs tiesības saņemt 25 % papildu ienākumu atbalstu.
 • Veicināt nodarbinātību un uzņēmējdarbību, atbalstot lauku uzņēmējdarbības paplašināšanos ārpus pārtikas ražošanas, piemēram, pārtikas pārstrādes vai lauku tūrisma jomā.
 • Nodrošināt mērķtiecīgāku ieņēmumu atbalstu, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. No maksājumiem labumu gūs tikai „aktīvi” lauksaimnieki. Nelabvēlīgākās jomās strādājošajiem lauksaimniekiem ir tiesības saņemt papildu finansējumu, tāpat kā maziem lauksaimniekiem, kuriem būs vienkāršota palīdzības shēma.

KLP ir būtiska Eiropas lauksaimniecības un lauku dzīves nākotnes aizsardzībai.

Uzziniet vairāk par KLP pēc 2013. gada


[1] Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2013. gada — sabiedriskā apspriešana. Atbilžu kopsavilkums:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Izvēlieties saites tulkojumu