BŽŪP išsamiai

Europos
Bendra
Žemės Ūkio
PolitikaBŽŪP

Rūpinkimės
savo šaknimis

Nauja Europos ir ūkininkų partnerystė

BŽŪP yra ryšys tarp ES piliečių lūkesčių dėl žemės ūkio ir ES ūkininkų poreikių susiduriant su sudėtingais ekonominiais bei aplinkos apsaugos uždaviniais. Tai yra Europos Sąjungos investicija į strateginį sektorių, kai kalbama apie maistą, aplinką ir kaimo vietovių ekonomikos augimą.

2013 m. birželio mėn. ES institucijos susitarė dėl naujos bendros žemės ūkio politikos krypties. Reformos kryptį rėmė visavertės viešos diskusijos su piliečiais ir suinteresuotaisiais subjektais[1], siekiant ją pritaikyti prie naujų sudėtingų uždavinių, kai kalbama apie:

 • konkurencingą Europos žemės ūkio padėtį;
 • ūkininkavimo sistemų visoje Europoje sąžiningumą ir įvairovę;
 • klimato kaitą ir gamtos išteklių apsaugą; ir
 • veikėjų visoje maisto tiekimo grandinėje santykius.

Sąžiningesnė, ekologiškesnė ir veiksmingesnė politika

Naujoji BŽŪP turi trumpalaikes, vidutinės trukmės ir ilgalaikes priemones, kuriomis užtikrinamas ES žemės ūkio sektoriaus pajėgumas gaminti kokybišką maistą daugiau kaip 500 milijonų vartotojų, didinti sektoriaus ekonominį ir ekologinį tvarumą bei palaikyti ES kaimo vietovių įvairovę, tradicijas ir ūkininkavimo praktiką. Jos tikslai:

Sveiko ir nebrangaus maisto tiekimo užtikrinimas

 • Ūkininkavimo įvairovės pavertimas stiprybe. Tiesioginės išmokos bus sąžiningiau paskirstomos valstybėms narėms, regionams ir ūkininkams, siekiant visiškai atsižvelgti į Europos skirtingas tradicijas, ūkininkavimo praktiką ir kaimo ekonomikas.
 • Stiprinti ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje, kad už savo produktus jie galėtų gauti geriausią rinkos kainą. Profesinės ir tarpprofesinės organizacijos turės daugiau naujų teisių, kad galėtų didinti veiksmingumą, o gamintojų organizacijos bus remiamos, kad galėtų plėtoti tiesioginius pardavimus tarp gamintojų ir vartotojų.
 • Geresnė apsauga nuo kainų svyravimo. Bus remiamas savitarpio pagalbos fondas ir žemės ūkio pajamų draudimas. Iš naujojo krizinio rezervo pagalba nedelsiant bus suteikiama ūkininkams, jei kiltų ekonominė, su oru susijusi ar kitokio pobūdžio krizė.

Kaip žemės ūkį paversti ekologiškesniu ir veiksmingesniu

 • Skatinamas geresnis gamtos išteklių naudojimas, siekiant kovoti su klimato kaita ir apsaugoti biologinę įvairovę. 30 proc. tiesioginių išmokų ir 30 proc. kaimo plėtros finansavimo bus susieta su tvarios gamybos metodais. Ekologiškam ūkininkavimui busi skiriama speciali pagalba.
 • Padvigubinamas finansavimas, skirtas moksliniams tyrimams, naujovėms ir žinių dalijimuisi, įskaitant pasinaudojant naująja Europos naujovių partneryste. Tai skatina glaudesnį mokslininkų ir ūkininkų bendradarbiavimą, padedant jiems atsinaujinti ir gaminti daugiau, panaudojant mažiau, ir geriau.

Kaimo ir kaimo bendruomenių atgaivinimas

 • Ūkininkų skaičiaus didinimas visoje Europoje padarant šią profesiją patrauklesne jauniems žmonėms. Jaunesni kaip 40 m. amžiaus ūkininkai pirmuosius penkerius veiklos šiame sektoriuje metus turi teisę gauti 25 proc. papildomą pajamų rėmimą.
 • Užimtumo ir verslumo skatinimas, remiant kaimo verslą ir plečiantis už maisto gamybos ribų į, pvz., maisto perdirbimą arba kaimo turizmą.
 • Užtikrinimas, kad pajamų rėmimas būtų skiriamas tiksliau, tokiu būdu siekiant stimuliuoti ekonomikos augimą ir užimtumą. Tik „aktyvūs“ ūkininkai turės naudos iš mokėjimų. Tie, kurie dirba mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, turi teisę gauti papildomą finansavimą, kaip ir smulkūs ūkininkai, kuriems parama bus supaprastinta.

BŽŪP yra labai svarbi, siekiant Europoje apsaugoti ūkininkavimo ateitį ir kaimo gyvenimą.

Sužinokite daugiau apie BŽŪP po 2013 m.


[1] Bendros žemės ūkio politika po 2013 m. Viešos diskusijos, pasisakymų santrauka:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_lt.pdfpdf Pasirinkti šios nuorodos vertimus