ÜPP sügavuti

Euroopa
Ühine
PõllumajanduspoliitikaÜPP

Kanname hoolt
oma juurte eest

Euroopa ja põllumajandustootjate uus partnerlus

ÜPP on ühenduslüli ELi kodanike põllumajandusega seotud ootuste ning majandus- ja keskkonnaalaste väljakutsetega silmitsi seisvate ELi põllumajandustootjate vajaduste vahel. See on Euroopa Liidu investeering toidu, keskkonna ja maapiirkondade majanduskasvuga seotud strateegilisse sektorisse.

2013. aasta juunis leppisid ELi institutsioonid kokku Ühise Põllumajanduspoliitika uues suunas. Reform kujundati kodanike ja sotsiaalpartneritega [1] toimunud avalikus arutelus eesmärgiga kohandada see vastavaks uutele väljakutsetele järgmistes valdkondades:

 • Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime;
 • Euroopa põllumajandussüsteemide õiglus ja mitmekesisus;
 • kliimamuutused ja loodusvarade kaitse;
 • omavahelised suhted toiduahelas.

Õiglasem, keskkonnahoidlikum ja tõhusam poliitika

Uues ÜPPs on meetmed lühi-, keskpikas ja pikas perspektiivis, et tagada ELi põllumajandussektori suutlikkus toota 500 miljonile tarbijale kvaliteetseid toiduaineid, suurendada sektori majanduslikku ja ökoloogilist jätkusuutlikkust ning säilitada ELi maapiirkondade mitmekesisus, traditsioonid ja tootmisviisid. Eesmärgid on järgmised.

Tagada varustatus tervislike ja taskukohase hinnaga toiduainetega

 • Muuta põllumajanduse mitmekesisus tugevuseks. Otsetoetuste õiglasem jaotus liikmesriikide, piirkondade ja põllumajandustootjate lõikes, arvestades täiel määral Euroopa erinevaid traditsioone, tootmisviise ja majanduslikku olukorda maapiirkondades.
 • Tugevdada põllumajandustootjate positsiooni toiduahelas, et võimaldada neil saada oma toodangu eest parim turuhind. Tootjaorganisatsioonidele antakse efektiivsuse tõstmiseks rohkem õigusi, neid toetatakse tootjate ja tarbijate vahelise otsemüügi edendamisel.
 • Pakkuda paremat kaitset hindade ebastabiilsuse vastu. Toetatakse investeerimisfondide ja põllumajandussissetuleku kindlustamise arendamist. Uus kriisiabi reservfond annab põllumajandustootjatele majandus-, ilmastikuga seotud või muu kriisi puhul kiiret abi.

Põllumajandus keskkonnahoidlikumaks ja tõhusamaks

 • Innustada loodusvarade paremat kasutamist, et võidelda kliimamuutusega ja kaitsta bioloogilist mitmekesisust. 30% otsemaksetest ja 30% maaelu arengu toetustest seotakse säästvate tootmisviisidega. Kasutada on ka eriabi mahepõllundusele.
 • Kahekordistada teadusuuringute, innovatsiooni ja teadmussiirderahastamist, sh vastloodud Euroopa innovatsioonipartnerluse kaudu. See innustab teadlaste ja põllumajandustootjate tihedamat koostööd, aidates viimaseid moderniseerimisel ning vähemaga rohkema ja parema tootmisel.

Uut elujõudu maapiirkondadesse ja maakogukondadele

 • Kogu Euroopas talupidajate arvu tõstmine, suurendades selle elukutse atraktiivsust noorte seas. Alla 40-aastastel noortel talupidajatel on õigus esimese viie tegevusaasta jooksul saada 25% suuremat sissetulekutoetust.
 • Tööhõive ja ettevõtluse stimuleerimine toetades maapiirkondade ettevõtteid tegevuse laiendamisel toidutootmisest muudesse valdkondadesse, näiteks toiduainete töötlemisse või maaturismi.
 • Sissetulekutoetuse parem suunamine, et stimuleerida majanduskasvu ja tööhõivet. Toetusi saavad vaid aktiivselt tegutsevad põllumajandustootjad. Lisatoetusi saavad ebasoodsamates piirkondades töötavad talupidajad, samuti väiketalupidajad, kellele antava abi protseduuri lihtsustatakse.

ÜPP on Euroopa põllumajandustootmise ja maaelu tuleviku kaitsmisel võtmetähtsusega.

Veel teavet 2013. aasta järgse ÜPP kohta


[1]Ühine Põllumajanduspoliitika pärast aastat 2013 – avalik arutelu, arvamuste kokkuvõte:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Valige lingiga seotud tõlked