Η ΚΓΠ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

Η Κοινή
Γεωργική
Πολιτική της
Ευρώπης

ΚΓΠ

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ΜΑΣ

Μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών

Η ΚΓΠ αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ για τη γεωργία, και στις ανάγκες των γεωργών της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Αποτελεί επένδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν στρατηγικό τομέα από άποψη τροφίμων, περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Τον Ιούνιο του 2013, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν έναν νέο προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η μεταρρύθμιση έχει διαμορφωθεί από έναν ευρύ δημόσιο διάλογο με πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη[1], με στόχο την προσαρμογή της στις νέες προκλήσεις από άποψη:

 • ανταγωνιστικής θέσης της ευρωπαϊκής γεωργίας·
 • δίκαιων και ποικιλόμορφων γεωργικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 • κλιματικής αλλαγής και προστασίας των φυσικών πόρων· και
 • σχέσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη και πιο αποτελεσματική πολιτική

Η νέα ΚΓΠ έχει βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εργαλεία για να διασφαλίσει την ικανότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ να παράγει ποιοτικά τρόφιμα για περισσότερους από 500 εκατομμύρια καταναλωτές, να βελτιώσει την οικονομική και οικολογική αειφορία του τομέα, και να διατηρήσει την ποικιλομορφία της υπαίθρου, των παραδόσεων και των γεωργικών πρακτικών της ΕΕ. Στόχοι της είναι:

Να διασφαλίσει μια αξιόπιστη προμήθεια υγιεινών τροφίμων σε προσιτές τιμές

 • Μετατροπή της ποικιλομορφίας της γεωργίας σε δύναμη. Οι άμεσες ενισχύσεις θα στοχευθούν δικαιότερα ανάμεσα στα κράτη μέλη, τις περιοχές και τους γεωργούς, για να λάβουν πλήρως υπόψη τους τις διαφορετικές παραδόσεις, γεωργικές πρακτικές και αγροτικές οικονομίες της Ευρώπης.
 • Ενδυνάμωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα, για να τους δώσει τη δυνατότητα να λάβουν την καλύτερη αγοραία τιμή για τα προϊόντα τους. Οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις θα έχουν νέα δικαιώματα, για να είναι σε θέση να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, και οι οργανώσεις παραγωγών θα υποστηριχθούν ώστε να αναπτύξουν τις απευθείας πωλήσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.
 • Παροχή καλύτερης προστασίας από την αστάθεια των τιμών. Θα προαχθούν τα ταμεία αλληλοβοήθειας και η ασφάλεια του γεωργικού εισοδήματος. Ένα νέο αποθεματικό κρίσεων θα προσφέρει άμεση βοήθεια στους γεωργούς σε περίπτωση οικονομικής κρίσης ή κρίσης που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα αίτια.

Να καταστήσει τη γεωργία πιο πράσινη και αποτελεσματική

 • Ενθάρρυνση καλύτερης χρήσης των φυσικών πόρων για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα. Το 30 % των άμεσων ενισχύσεων και το 30 % της χρηματοδότησης που προορίζεται για την αγροτική ανάπτυξη θα συνδέονται με αειφόρους μεθόδους παραγωγής. Θα υπάρξει συγκεκριμένη ενίσχυση για τη βιολογική γεωργία.
 • Διπλασιασμός της χρηματοδότησης για έρευνα, καινοτομία και ανταλλαγήγνώσεων μεταξύ άλλων μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής σύμπραξης για την καινοτομία. Αυτό ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία επιστημόνων και γεωργών, βοηθώντας τους τελευταίους να εκσυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παράγουν περισσότερα – και καλύτερα – με λιγότερα.

Να αναζωογονήσει την ύπαιθρο και τις αγροτικές κοινωνίες της

 • Ενίσχυση του αριθμού των γεωργών σε ολόκληρη την Ευρώπη καθιστώντας το επάγγελμα ελκυστικότερο για τους νέους. Οι νέοι γεωργοί κάτω των 40 ετών θα είναι επιλέξιμοι για 25 % επιπλέον εισοδηματική στήριξη κατά τα πρώτα πέντε χρόνια δραστηριότητάς τους στον τομέα.
 • Τόνωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας υποστηρίζοντας τις αγροτικές επιχειρήσεις ώστε να επεκταθούν πέρα από την παραγωγή τροφίμων και να προχωρήσουν στην επεξεργασία τροφίμων ή στον αγροτουρισμό, για παράδειγμα.
 • Διασφάλιση μιας καλύτερα στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης, για να τονωθούν η ανάπτυξη κι η απασχόληση. Μόνο οι «ενεργοί» γεωργοί θα επωφελούνται από τις πληρωμές. Όσοι εργάζονται σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές πληρούν τα κριτήρια για επιπλέον χρηματοδότηση, όπως και οι γεωργοί μικρών εκμεταλλεύσεων, των οποίων οι ενισχύσεις θα απλοποιηθούν.

Η ΚΓΠ είναι απαραίτητη για την προστασία του μέλλοντος της γεωργίας και της αγροτικής ζωής στην Ευρώπη.

Μάθετε περισσότερα για την ΚΓΠ μετά το 2013


[1] Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 – Περίληψη των εισηγήσεων στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_el.pdfpdf Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου