SZP podrobně

Společná
Zemědělská
Politika
EvropySZP

Pečujeme o
naše kořeny

Nové partnerství mezi Evropou a zemědělci

SZP je spojovacím článkem mezi očekáváními občanů EU týkajícími se zemědělství a potřebami zemědělců čelících v EU ekonomickým a ekologickým problémům. Jedná se o investici Evropské unie do strategického odvětví zaměřenou na podporu produkce potravin, ochranu životního prostředí a stimulaci hospodářského růstu ve venkovských oblastech.

V červnu 2013 se orgány EU dohodly na novém směřování Společné Zemědělské Politiky. Reforma SZP vychází z veřejné diskuse s občany a dalšími zúčastněnými stranami[1] s cílem přizpůsobit ji novým výzvám v následujících oblastech:

 • konkurenceschopnost evropského zemědělství;
 • spravedlivý přístup a podpora rozmanitosti zemědělských systémů v celé Evropě;
 • změna klimatu a ochrana přírodních zdrojů a
 • vztahy mezi zúčastněnými stranami v celém potravinovém řetězci.

Spravedlivější, ekologičtější a účinnější politika

Nová SZP má krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé nástroje k zajištění dostatečných kapacit zemědělského sektoru EU k výrobě kvalitních potravin pro více než 500 milionů spotřebitelů, ke zvýšení hospodářské a ekologické udržitelnosti tohoto odvětví a k zachování rozmanitosti venkovských oblastí, tradic a zemědělských postupů v EU. Zaměřuje se na:

Zajištění spolehlivých dodávek zdravých a cenově dostupných potravin

 • Z rozmanitosti zemědělství dělá přednost. Přímé platby budou spravedlivěji rozdělovány mezi členské státy, regiony a zemědělce, aby plně respektovaly rozdílné evropské tradice, zemědělské postupy a způsoby hospodaření na venkově.
 • Posiluje postavení zemědělců v rámci potravinového řetězce, což zemědělcům umožní získat za jejich produkci tu nejlepší tržní cenu. Profesní a mezioborové organizace budou mít nová práva, která jim umožní zvýšit efektivitu, a organizace producentů získají podporu na rozvoj přímého prodeje mezi producenty a spotřebiteli.
 • Poskytuje lepší ochranu před kolísáním cen. Bude prosazovat pojištění podílových fondů a zemědělských příjmů. Nová krizová rezerva poskytne zemědělcům okamžitou pomoc v případě ekonomické krize, potíží souvisejících s počasím nebo jiných problémů.

Přispívá k ekologičtějšímu a efektivnějšímu zemědělství

 • Vyzývá k lepšímu využívání přírodních zdrojů, k omezení dopadů způsobených změnou klimatu a k ochraně biologické rozmanitosti. 30% přímých plateb a 30 % prostředků na rozvoj venkova bude vyčleněno na udržitelné metody produkce. K dispozici bude také zvláštní podpora pro ekologické zemědělství.
 • Zdvojnásobuje financování výzkumu, inovací a sdílenípoznatků mimo jiné prostřednictvím nového Evropského inovačního partnerství. To podporuje užší spolupráci mezi vědci a zemědělci, pomáhá jim modernizovat zemědělskou výrobu a vyrábět více za méně a lépe.

Oživuje krajinu a venkovské komunity

 • Přispívá ke zvýšení počtu zemědělců v Evropě a snaží se učinit toto povolání přitažlivějším pro mladé lidi. Mladí zemědělci ve věku do 40 let budou mít v prvních pěti letech činnosti v tomto odvětví nárok na podporu ve výši 25 % jejich příjmu.
 • Stimuluje zaměstnanost a podnikání tím, že podporuje rozvoj podnikání na venkově nad rámec produkce potravin například směrem ke zpracování potravin nebo venkovské turistice.
 • Zajišťuje lepší cílení podpory příjmů, aby stimulovala růst a zaměstnanost. Z podpory budou mít prospěch pouze „aktivní“ zemědělci. Ti, kteří pracují v znevýhodněných oblastech, mají nárok na dodatečné finanční prostředky, stejně jako drobní zemědělci, jejichž podpora bude zjednodušena.

SZP je nezbytná pro zajištění budoucnosti zemědělství a venkovského života v Evropě.

Získejte další informace o SZP po roce 2013


[1] Společná Zemědělská Politika po roce 2013 – veřejná debata, souhrn příspěvků:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_en.pdfpdf Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu