Подробна информация за ОСП

Общата
Селскостопанска
Политика на
ЕвропаОСП

С грижа за
нашите корени

Ново партньорство между Европа и земеделските производители

Общата селскостопанска политика (ОСП) е свързващо звено между очакванията на гражданите на ЕС относно селското стопанство и потребностите на земеделските производители в EС, които се изправят пред икономически и екологични предизвикателства. Тя представлява инвестиция на Европейския съюз в един сектор, който се явява стратегически по отношение на храните, околната среда и икономическия растеж в селските райони.

През юни 2013 г. институциите на ЕС постигнаха съгласие относно новата насока на Общата Селскостопанска Политика. Реформата е резултат от цялостен обществен дебат с гражданите и заинтересованите страни[1], kато целта е нейното адаптиране към новите предизвикателства, свързани с:

 • конкурентната позиция на европейското селско стопанство;
 • справедливостта и разнообразието на системите на земеделие в цяла Европа;
 • изменението на климата и опазването на природните ресурси; и
 • отношенията между участниците в цялата хранителна верига.

По-справедлива, по-екологична и по-ефективна политика

Новата ОСП има краткосрочни, средносрочни и дългосрочни инструменти за обезпечаване на капацитета на селскостопанския сектор на ЕС за производство на качествени храни за 500 милиона потребители, за подобряване на икономическата и екологичната устойчивост на сектора, както и за запазване на разнообразието на селските райони, традиции и земеделски практики в ЕС. Тя има за цел:

Да осигури надеждни доставки на здравословни и достъпни храни

 • Да превърне разнообразието на селското стопанство в предимство. Директните плащания ще бъдат разпределени по-справедливо между държавите-членки, регионите и земеделските производители, като изцяло се вземат предвид различните традиции, земеделски практики и местни икономики на селските райони в Европа.
 • Да укрепи позицията на земеделските производители в рамките на хранителната верига, за да може те да получат най-добрата пазарна цена за продукцията си. Браншовите и междубраншовите организации ще имат нови права, за да могат да повишат ефективността, а организации на производителите ще получават подкрепа, за да развиват директни продажби между производители и потребители.
 • Да осигури по-добра защита срещу нестабилността на цените. Ще се насърчават взаимоспомагателните фондове и застраховането на доходите от селско стопанство. Новият резерв за кризисни ситуации ще предоставя незабавна помощ на земеделските производители в случай на икономически, метеорологични или други кризи.

Да постигне по-екологично и по-ефективно селско стопанство

 • Да насърчи по-доброто използване на природните ресурси за справяне с изменението на климата и опазване на биологичното разнообразие. 30% от директните плащания и 30% от финансирането за развитието на селските райони ще бъдат свързани с устойчиви производствени методи. Ще има и специфична помощ за биологичното земеделие.
 • Да удвои финансирането за научни изследвания, иновации и обмен на знания, включително чрез ново Европейско партньорство за иновации. Това ще насърчи по-тясното сътрудничество между научните работници и земеделските производители, като им помогне да се модернизират и да произвеждат по-голямо количество по-качествена продукция с по-малко средства.

Да съживи селските райони и селските общности

 • Да увеличи броя на земеделските производители в цяла Европа чрез създаване на по-привлекателен образ на професията сред младите хора. Младите земеделски производители под 40-годишна възраст ще получат право на 25% допълнително подпомагане на доходите през първите им пет години в сектора.
 • Да стимулира заетостта и предприемачеството чрез подпомагане на развитието на стопанската дейност в селските райони извън рамките на производството на храни в посока преработка или например селския туризъм.
 • Да осигури по-доброто насочване на подпомагането на доходите с цел стимулиране на растежа и заетостта. Само „активни“ земеделски производители ще се възползват от плащанията. Земеделските производители, които работят в по-малко облагодетелствани райони, ще получат право на допълнително финансиране, като това се отнася и за малките земеделски производители, чиито помощи ще бъдат опростени.

ОСП е изключително важна за защитата на бъдещето на селското стопанство и живота в селските райони в Европа.

Научете повече за ОСП след 2013 г.


[1] Общата селскостопанска политика след 2013 г. Обществен дебат. Обобщение на предложенията и коментарите:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/report/executive-summary_bg.pdfpdf Избор на превод за предходната връзка