CAP för skolor

Europas
Gemensamma
Jordbrukspolitik

CAP

Ta hand om
våra rötter

Fakta om CAP: Visste du detta?

  • Den Gemensamma Jordbrukspolitiken (CAP) är ett av EU:s få verkligt gemensamma politikområden.
  • Jordbruket och livsmedelsindustrin står i dag för 46 miljoner arbetstillfällen och 6 % av EU:s BNP.
  • Genomsnittsfamiljen i EU lägger omkring 15 % av sin månadsinkomst på mat. Det är hälften så mycket som för 50 år sedan.
  • Jordbrukarna förvaltar över hälften av marken i EU och har därmed en viktig roll för att skydda naturresurserna.

CAP i våra liv

Mycket av det som vi konsumerar och använder varje dag kommer från en gård – från mjölken, brödet och köttet till grönsakerna, oljan och våra kläder.

Jordbruket står i centrum för vårt dagliga liv och är mycket viktigt för ekonomin och samhället. Jordbruket kan inte existera utan jordbrukarna. De producerar säkra livsmedel av hög kvalitet för över 500 miljoner EU-invånare. De hjälper också till att bekämpa klimatförändringar och att bevara mångfalden inom jordbruket.

I juni 2013 enades EU:s institutioner om en reform av CAP för att bemöta framtidens utmaningar. Den nya CAP stöder EU:s jordbrukare för att de ska kunna tillgodose våra krav i fråga om livsmedel, miljö och landsbygd, samtidigt som de garanteras en skälig inkomst.

CAP efter 2013

Hälsosamma och säkra livsmedel till rimliga priser

Visste du att våra jordbrukare varje år producerar 10 miljoner ton äpplen, 140 miljoner ton mjölk och 300 miljoner ton spannmål, för att bara nämna ett par exempel?

Genom CAP stöds jordbrukare i hela EU så att de kan producera de livsmedel vi behöver.

Detta sker genom stöd till jordbruk och jordbruksmetoder i de olika regionerna och länderna i EU, vilket omfattar allt ifrån storskaliga till familjedrivna jordbruk och såväl konventionella som ekologiska jordbruk.

Inom ramen för CAP tar man hänsyn till de många olika jordbrukstraditioner som har gjort det europeiska köket och europeiska livsmedelsprodukter berömda i hela världen.

Renare miljö

Visste du att vissa delar av jordbruksmarken (t.ex. betesmark och buffertzoner) inte bara formar vårt landskap utan spelar en viktig roll för att bevara den biologiska mångfalden och bekämpa klimatförändringarna? Genom CAP får jordbrukarna hjälp att göra 5 % av sin mark till områden med ekologisk inriktning.

Vi är beroende av att jordbrukarna förvaltar naturresurser som jord och vatten och att de bevarar den biologiska mångfalden. Det är till nytta både för oss och för framtida generationer. En välskött landsbygd där naturen och djurlivet gynnas är mer motståndskraftig mot klimatförändringar och nödvändig för att man ska kunna producera säkra och näringsrika livsmedel.

Den nya CAP hjälper jordbrukarna att göra mer för att skydda vår miljö. I den kopplas 30 % av inkomststödet till hållbara jordbruksmetoder som diversifiering av grödor och bevarande av ekologiska områden. Extra stöd ges också till ekologiskt jordbruk.

En levande landsbygd

Visste du att jordbruket och livsmedelsindustrin i dag står för 46 miljoner arbetstillfällen och 6 % av EU:s BNP?

Jordbruket handlar också om landsbygdssamhällena och de människor som lever och arbetar där. Hälften av EU:s befolkning bor på landsbygden. Om det inte fanns några jordbruk eller jordbrukare skulle hela den ekonomiska strukturen i våra landsbygdsområden hotas.

Den nya CAP är inriktad på att hjälpa jordbrukare i hela EU att hålla landsbygden levande. Den hjälper dem att modernisera sina jordbruk och investera i mer än livsmedelsproduktion – särskilt genom programmen för landsbygdsutveckling.

Allt färre unga människor blir i dag jordbrukare. Endast 6 % av jordbrukarna i EU är yngre än 35 år. Den nya CAP gör yrket mer attraktivt genom särskilda program som stöder unga jordbrukare under de första fem verksamhetsåren.

CAP:s historia

Europas Gemensamma Jordbrukspolitik (CAP) inrättades 1962 för att öka livsmedelsproduktionen i Europa, där man hade fått utstå år av krig och svält ...

Monique Schalenbourg förklarar för sitt barnbarn: ’Här är din morfars morfar, Emile. Under kriget svalt människor. Vi måste ge människorna i byn mat och också ge mat till dem som kom långt ifrån till vår gård för att be om något att äta. Efter kriget började vi använda traktorer och det gjorde att vi kunde producera mycket mer …

Ur videon om tre generationer av jordbrukare[1].


[1] Se videon här:

http://www.capexhibition.eu/se/generations-of-farmers/historien-om-tre-generationer-av-jordbrukare.html

Ladda ner en fiktiv berättelse här:

http://bookshop.europa.eu/sv/en-beraettelse-om-tre-generationer-boender-pbKF3111393/