SPP pre školy

Spoločná
Poľnohospodárska
Politika
Európy

SPP

Staráme sa
o naše korene

Fakty o SPP: viete o tom, že...?

  • Spoločná Poľnohospodárska Politika je jednou z najintegrovanejších politík EÚ.
  • Sektory poľnohospodárstva a agropotravinárstva poskytujú 46 miliónov pracovných miest a tvoria 6 % HDP Európy.
  • Priemerná rodina v EÚ minie približne 15 % svojho mesačného príjmu na potraviny, čo predstavuje polovicu z podielu výdavkov na potraviny pred 50 rokmi.
  • Poľnohospodári obhospodarujú viac ako polovicu európskeho územia, čím zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovávaní jeho prírodných zdrojov.

SPP v našom živote

Veľká časť z toho, čo každý deň konzumujeme a používame, pochádza z poľnohospodárskeho podniku – od nášho mlieka, chleba a mäsa až po zeleninu, olej a oblečenie.

Poľnohospodárstvo má v našom každodennom živote nezastupiteľné miesto a je nevyhnutné pre hospodárstvo a spoločnosť. A poľnohospodárstvo nemôže existovať bez poľnohospodárov. Poľnohospodári vyrábajú kvalitné a bezpečné potraviny pre viac ako 500 miliónov občanov EÚ. Zároveň sa podieľajú na boji proti zmene klímy a na zachovávaní rozmanitosti poľnohospodárstva..

V záujme vysporiadania sa s budúcimi výzvami sa inštitúcie EÚ v júni 2013 dohodli na reforme SPP. Najnovšia verzia SPP podporuje európskych poľnohospodárov pri uspokojovaní našich požiadaviek týkajúcich sa potravín, životného prostredia a vidieka, a zabezpečuje, aby pritom mohli mať primerané živobytie.

SPP po roku 2013

Zdravé, bezpečné a cenovo dostupné potraviny

Viete o tom, že naši poľnohospodári každoročne vyprodukujú 10 miliónov ton jabĺk, 140 miliónov ton mlieka a 300 miliónov ton obilnín? A to je len zopár príkladov.

SPP podporuje poľnohospodárov v celej EÚ v produkcii potravín, ktoré potrebujeme.

Podporuje poľnohospodárske podniky a postupy v rôznych regiónoch a krajinách EÚ, od veľkých po rodinné a od bežných po ekologické.

Zachováva veľkú rozmanitosť poľnohospodárskych tradícií, vďaka ktorým sú európske národné kuchyne a potraviny slávne po celom svete.

Čistejšie životné prostredie

Viete o tom, že určité časti fariem (pastviny, ochranné pásma atď.) nielenže vytvárajú našu krajinu, ale zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu v zachovávaní biodiverzity a v boji proti zmene klímy? SPP pomáha poľnohospodárom, aby zachovávali 5 % svojho územia ako ekologicky zamerané oblasti.

Spoliehame sa na poľnohospodárov, že v náš prospech a v prospech budúcich generácií sa budú starať o prírodné zdroje, napr. pôdu a vodu, a že budú chrániť biodiverzitu. Dobre spravovaný vidiek, ktorý praje prírode a voľnému životu v nej, je odolnejší voči zmene klímy a má nezastupiteľné miesto pri výrobe bezpečných a výživných potravín.

Nová SPP pomáha poľnohospodárom, aby v záujme ochrany nášho životného prostredia robili viac. Tridsať percent podpory príjmu, ktorú poľnohospodári dostávajú v rámci SPP, je viazaných na trvalo udržateľné poľnohospodárske postupy, akými sú napr. diverzifikácia plodín a udržiavanie ekologických oblastí. Zároveň sa poskytujú osobitné finančné prostriedky na podporu ekologického poľnohospodárstva.

Živý vidiek

Viete o tom, že sektory poľnohospodárstva a agropotravinárstva v súčasnosti poskytujú 46 miliónov pracovných miest a tvoria 6 % HDP Európy?

V poľnohospodárstve ide aj o vidiecke komunity a o ľudí, ktorí v nich žijú a pracujú. Polovica obyvateľstva EÚ žije na vidieku. Bez poľnohospodárskych podnikov alebo poľnohospodárov by bola ohrozená celková hospodárska štruktúra našich vidieckych oblastí.

Nová SPP sa zameriava na pomoc poľnohospodárom v celej EÚ, aby vidiek udržali nažive. Poľnohospodárom pomáha v modernizácii ich podnikov a pri investíciách do oblastí mimo produkcie potravín, najmä prostredníctvom programov rozvoja vidieka.

V porovnaní s minulosťou začína dnes v poľnohospodárstve pracovať menej mladých ľudí. Iba 6 % poľnohospodárov v Európe má menej ako 35 rokov. Nová SPP zvyšuje príťažlivosť tejto profesie prostredníctvom špeciálnych programov, ktoré podporujú mladých poľnohospodárov počas prvých piatich rokov práce v odvetví.

Dejiny SPP

Spoločná Poľnohospodárska Politika EÚ bola vytvorená v roku 1962 s cieľom zvýšiť potravinársku výrobu v Európe po rokoch vojny a hladomoru...

Monique Schalenbourgová vysvetľuje svojmu vnukovi:

Toto je tvoj prapradedo, Emile. Počas vojny ľudia hladovali. Museli sme dávať jedlo ľuďom v dedine a ľudom, ktorí zďaleka prichádzali k nám a prosili o jedlo. Po vojne sme začali používať traktory, vďaka čomu sme mohli vyrábať oveľa viac…

Úryvok z videa Tri generácie poľnohospodárov[1].


[1] Pozrite si toto video tu:

www.capexhibition.eu/generations-of-farmers/story-of-three-generations-of-farmers.html

Publikáciu s fiktívnym príbehom si môžete prevziať tu:

http://bookshop.europa.eu/en/the-story-of-three-generations-of-farmers-pbKF3111393/