O SPP

Spoločná
Poľnohospodárska
Politika
Európy

SPP

Staráme sa
o naše korene

Z výsledkov nedávnych štúdií vyplýva, že obyvatelia miest EÚ a najmä mladí ľudia nepociťujú spojenie s vidiekom ako zdrojom ich potravín a nie sú si vedomí širšej úlohy poľnohospodárov v našej spoločnosti.

Po rozhodnutiach o reforme Spoločnej Poľnohospodárskej Politike (SPP) vypracovalo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka špeciálnu komunikačnú kampaň o SPP pod heslom „Spoločná Poľnohospodárska Politika Európy: Staráme sa o naše korene“.

Prostredníctvom kampane sa medzi občanmi EÚ a najmä obyvateľmi miest propaguje dôležitosť trvalo udržateľného poľnohospodárstva, a to nielen z hľadiska dodávok zdravých potravín, ale aj z hľadiska životného prostredia, vidieka a hospodárstva.

Komunikačná kampaň v 28 členských krajinách EÚ sa zameriava predovšetkým na širokú verejnosť, učiteľov a študentov stredných škôl. Jej cieľom je obnoviť väzbu medzi každodenným životom obyvateľov miest a poľnohospodárstvom ako zdrojom zamestnanosti a rozvoja vidieka, ale aj v rovine riadenia prírodných zdrojov a ochrany životného prostredia.

Nástrojmi kampane sú:

  • webová stránka, na ktorej sa vysvetľuje úloha SPP a ktorá je venovaná širokej verejnosti, zúčastneným stranám a učiteľom;
  • audiovizuálne materiály: krátke videá, televízna reklama, reklama pre kiná a animované klipy o hlavných zložkách reformy SPP;
  • farma v meste a iné podujatia súvisiace s SPP;
  • balíček vzdelávania detí zábavnou formou.

SPP v našom živote

Ekologickejšia, spravodlivejšia a efektívnejšia reforma SPP má za cieľ posilniť partnerstvo medzi Európou a jej poľnohospodármi a zároveň byť skutočným prínosom pre viac ako 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ.

Reforma okrem toho vytvára vynikajúcu príležitosť, aby občania EÚ, poľnohospodári, mimovládne organizácie, iné subjekty pôsobiace na vidieku, vnútroštátne, regionálne a miestne orgány a Európska komisia spoločne prostredníctvom diskusie lepšie porozumeli významu poľnohospodárstva pre naše životy – a pre životy budúcich generácií.

Spoločný projekt

Ako sa môžete zapojiť vy? Nájdite si čas a prezrite si túto webovú stránku! Dozviete sa na nej o hlavných bodoch novej SPP a o tom, ako reaguje na globálne úlohy, ktoré sa týkajú nás všetkých, a tým podporuje poľnohospodárstvo.

Občania tu môžu nájsť množstvo faktických informácií a zábavných interaktívnych podujatí, ktoré sú prispôsobené ich potrebám. Pre poľnohospodárov, zainteresované strany a učiteľov sú k dispozícii aj špecifické materiály.

Sekcie s najčastejšími otázkami a animovanými klipmi zrozumiteľne vysvetľujú, čo najnovšia verzia SPP znamená pre Európanov. Ďalšie informácie sú k dispozícii aj v sekciách Reforma SPP a SPP podrobne.

Rôzne aspekty SPP zobrazuje aj seriál krátkych filmov. Poľnohospodárstvu a novej SPP vdychuje život špeciálna sekcia Podujatia určená odborníkom aj širokej verejnosti.

Nájdite podujatie

Chcete diskutovať o otázkach týkajúcich sa poľnohospodárstva s inými subjektmi pôsobiacimi na vidieku? Radi by ste spolu s rodinou navštívili farmu? Chceli by ste sa dozvedieť viac o rôznych poľnohospodárskych postupoch v celej EÚ alebo okúsiť rozmanitosť poľnohospodárskych produktov Európy? Naša sekcia Podujatia vo vašej krajine informuje o rôznych aktivitách, od konferencií, veľtrhov a výstav až po otvorené farmy a mestské pikniky.

Zorganizujte si svoje vlastné podujatie

Veľtrhy, semináre, farmy v meste, tvorivé dielne, festivaly, súťaže... Plánujete zorganizovať svoje vlastné podujatie venované SPP a problematike poľnohospodárstva alebo rozvoja vidieka? V našej sekcii Súbor nástrojov máte zadarmo k dispozícii komunikačné materiály, od plagátov a audiovizuálnych klipov až po reklamné stojany a prúžky! Chcete osloviť čo najširšie publikum? Požiadajte o zaradenie svojho projektu do našej mapy celoeurópskych podujatí. Vyplňte a odošlite online formulár v sekcii Podujatia vo vašej krajine.

SPP na podujatí Bruxelles Champêtre

Počas bruselského „dňa bez áut“ 22. septembra 2013 sa Place des Palais zmenil na malebnú vidiecku krajinu s programom plným zábavných a vzdelávacích aktivít pre celú rodinu.

Viac ako 8000 z nich špeciálne navštívilo pavilón Európskej komisie (Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka). Návštevníci sa v pavilóne zapojili do mnohých zábavných a kreatívnych aktivít, ktorých cieľom bolo zvýšiť informovanosť o dôležitosti poľnohospodárstva v ich životoch – a o tom, ako SPP podporuje poľnohospodárov pri zabezpečovaní potravín pre viac ako 500 miliónov občanov Európy, pri ochrane životného prostredia a pri zachovávaní životaschopnosti rozmanitého európskeho vidieka.