Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

kritériá OPRÁVNEnosti

Kto sa môže zúčastniť súťaže o ocenenia v oblasti komunikácie?

Zúčastniť sa môže každá z týchto organizácií:

 1. národné ministerstvá;
 2. mimovládne organizácie (MVO);
 3. organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány;
 4. iné verejné alebo zmiešané orgány;
 5. profesionálne organizácie (vrátane združení poľnohospodárov, poľnohospodárskych združení alebo združení pre rozvoj vidieka);
 6. skupiny expertov, výskumné alebo akademické inštitúcie;
 7. médiá a
 8. komunikačné agentúry/odborníci v oblasti komunikácie.

Aký druh projektov možno prihlásiť?

Každý prebiehajúci alebo dokončený projekt, v rámci ktorého prebieha očividná komunikácia o témach súvisiacich so spoločnou poľnohospodárskou politikou a ktorého realizačná fáza nezačala pred 1. januárom 2011.

PRAVIDLÁ

Postup podávania prihlášok

 1. Projekty sa musia predložiť do 12.00 h SEČ (poludnie) v piatok 31. októbra 2014.
 2. Prihlášky by mali byť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. Prihlášky v iných jazykoch sa neprijímajú.
 3. Na pomoc uchádzačom bude k dispozícii asistenčné stredisko pre ocenenia. Telefónne číslo: +32 2 333 59 54. E-mail: capca2014@iservice-europa.eu. Asistenčné stredisko bude otvorené cez pracovné dni od 9.00 h do 13.00 h a od 14.00 h do 17.30 h SEČ. Požiadavky na informácie sa budú vybavovať do troch pracovných dní od ich prijatia. Pred predložením prihlášky by sa všetky požiadavky na informácie asistenčnému stredisku mali odoslať do pondelka31. októbra 2014, do 09.00 h SEČ.
 4. Prijaté budú len kompletne vyplnené formuláre prihlášok projektov. Po konečnom termíne podávania prihlášok (piatok 31. októbra 2014 o 12.00 h SEČ) sa neprijímajú nijaké dodatočné materiály.
 5. Každý projekt možno do súťaže prihlásiť len raz. Uchádzači môžu prihlásiť najviac tri rôzne projekty v rámci jednej alebo v rôznych kategóriách.

Výberové konanie

 1. Prihlášky spĺňajúce kritériá oprávnenosti sa prijmú na posúdenie v nezávislej predbežnej výberovej komisii, ktorú tvorí trojica odborníkov na komunikáciu. V tomto prvom štádiu hodnotenia sa vytvorí prvý predbežný výber maximálne 15 projektov v každej kategórii.
 2. Tieto predbežne vybraté projekty bude hodnotiť porota na vysokej úrovni zložená zo špecialistov na komunikáciu a odborníkov na politiku v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Porota vyberie v každej z kategórií súťaže tri projekty, ktoré postúpia do finále. Porota si vyhradzuje právo, ak to bude považovať za vhodné, preradiť projekt uchádzača do inej kategórie, než bola kategória, do ktorej uchádzač svoj projekt pôvodne prihlásil.
 3. Porota má možnosť jednému projektu udeliť špeciálnu cenu poroty.
 4. O konečnom poradí (prvom, druhom a treťom mieste) v každej kategórii rozhodne pozvané publikum odborníkov na komunikáciu, ktorí budú hlasovať počas slávnostného odovzdávania cien. Finalisti budú vyzvaní, aby pri tejto príležitosti pred hlasovaním publika predstavili svoj projekt.
 5. Návštevníci webovej stránky k oceneniu budú môcť prostredníctvom osobitnej ceny uznania – špeciálna cena širokej verejnosti – vybrať spomedzi deviatich finálových projektov svojho favorita.

Oznámenie

Všetci uchádzači dostanú oznámenie o tom, či sú ich prihlásené projekty oprávnené.

 1. Prihlasovatelia predbežne vybratých projektov budú informovaní a vyzvaní, aby sa do konca novembra zapojili do databázy najlepších postupov. Aj neúspešní uchádzači dostanú približne v rovnakom čase oznámenie prostredníctvom e-mailu.
 2. Finalistom, ktorých vybrala porota, bude doručená pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien a na podujatie venované vytváraniu komunikačnej siete (ktoré sa bude konať 29. januára 2015 v Bruseli), aby predstavili svoje projekty. Pozvánky aj s odporúčaniami týkajúcimi sa prezentácií, ktoré sa od finalistov na slávnostnom odovzdávaní cien a podujatí venovanému vytváraniu siete očakávajú, budú zaslané do polovice decembra.

Kritériá hodnotenia

Pri hodnotení sa zohľadnia:

Ciele a komunikačná stratégia

Kvalita stratégie a cieľov, návrh projektu, výsledky projektu, program projektu a metódy na realizáciu stratégie.

Cieľové skupiny

Relevantnosť projektu pre vybrané cieľové skupiny, predbežné posúdenie informačných potrieb cieľových skupín, kvalita a rôznorodosť metód použitých na oslovenie vybraných cieľových skupín a aktívna účasť cieľových skupín na projekte.

Kreativita/inovácie

Koncepčný prístup a návrh projektu, vizuálne aspekty, inovatívna a kreatívna zmes komunikačných nástrojov, činností a kanálov.

Vplyv

Miera dosiahnutia cieľov, miera dosiahnutého vplyvu na cieľové skupiny, počet oslovených ľudí, počet a kvalita použitých komunikačných kanálov, nákladová účinnosť projektu.

Význam pre spoločnú poľnohospodársku politiku

Jednoznačnosť, význam a vhodnosť priamych alebo nepriamych prepojení na oblasti SPP.

Najlepšie postupy

Projekt ponúka prípadovú štúdiu najlepších postupov v súvislosti: s kvalitou projektu, dosahom, vplyvom a multiplikačným efektom; s viditeľnosťou projektu, šírením a využívaním výsledkov, s potenciálom zopakovať projekt v ďalších krajinách.

V kategórii „Inovatívna komunikácia“ sa bude osobitný dôraz klásť na kreatívne/inovatívne prvky prihláseného projektu.

Prihlásiť môžete jeden projekt v každej kategórii alebo až tri rozličné projekty v rovnakej alebo v rôznych kategóriách.

 Porota si vyhradzuje právo, ak to bude považovať za vhodné, preradiť projekt uchádzača do inej kategórie, než bola kategória, do ktorej uchádzač svoj projekt pôvodne prihlásil.